Geologisk tidslinje for Albertslund Kommune.

.

I Albertslund Kommune består de prækvartære lag, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, af kalksten fra Danien. Lagenes top ligger overvejende i 5‑10 m’s dybde, men mod nord begynder de først i dybder på 20‑30 m.

De prækvartære lag er dækket af istidsaflejringer, som især består af moræneler med tynde lag af smeltevandssand. Tykkelsen tiltager mod nord, hvor også sandlagene er tykkere. Moræneleret blev aflejret under isen mod slutningen af sidste istid, mens sandet blev ført med smeltevandet og aflejret foran isen. Ferskvandsaflejringer i form af ler, silt og tørv findes omkring Store Vejleå og er afsat i tiden efter sidste istid.

Kommunen indvinder grundvand fra lagene af danienkalk.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi