Geologisk tidslinje for Albertslund Kommune.

.
Dexterkvæg græsser i Store Vejleådal på en grå januardag. Ådalen er en tunneldal, som tager sin begyndelse ved Porsemose øst for Vridsløsemagle og slutter i Køge Bugt Strandpark efter at have passeret parcel-, række- og kædehuskvartererne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.
.

De store, sammenhængende bebyggelser i Albertslund Kommune slører meget af det oprindelige landskabs konturer. I Store Vejleådal på grænsen til Høje-Taastrup Kommune, i Kongsholmparken i syd samt i Vestskoven kan man dog stadig få en fornemmelse af det landskab, som blev skabt af is og smeltevand i slutningen af sidste istid.

Landskabet er en del af den sammenhængende, frugtbare morænelerslette, som karakteriserer trekantområdet Heden mellem København, Roskilde og Køge. I den centrale del af Vestskoven og omkring Herstedøster ligger det jævne moræneterræn omkring 20‑24 m.o.h. og fortsætter i næsten samme niveau østpå ind i Glostrup Kommune. Fra den centrale del af kommunen falder terrænet gradvis mod syd til en højde på 10‑15 m.o.h. syd for Albertslund. Omkring Store Vejleådal og den anlagte Tueholmsøen i den sydligste del af kommunen samt nord for Herstedvester og omkring Risby bliver morænelandskabet mere bakket og kulminerer mellem Østbakkevej og Ledøjevej lige øst for Risby i kommunens højeste naturlige punkt 32 m.o.h.

Flere steder i kommunen er jord og byggeaffald blevet bulldozet sammen til kunstige bakkelandskaber. Hersted Høje består bl.a. af jord og byggeaffald fra byfornyelse på Nørrebro i 1970’erne og 1980’erne. Sydligst i kommunen ligger også Høghsbjerg, som når en højde på 33 m.o.h. og består af overskydende jord og byggeaffald fra opførelsen af bydelen Albertslund Syd 1963‑68. Dertil kommer flere kunstigt skabte bakker i området omkring Risby Mark.

Overalt i kommunen hviler morænesletten på kalksten, som blev aflejret i Danien for 66‑63 mio. år siden. Isens bevægelser har slebet kalkens overflade, så den i dag fremstår som en jævn, svagt hældende flade. I den nordøstlige del af kommunen når den således op til ca. 10‑14 m.o.h., men falder til havniveau ned mod kommunens sydgrænse. Overalt i kommunen er det isaflejrede moræneler kun få meter tykt, og moræneslettens konturer følger derfor i store træk den afslebne kalkoverflade.

Landskabets dannelse

Under sidste istid blev Nordsjælland flere gange overskredet af isen. Boringer og grusgrave nord og vest for Albertslund Kommune viser, at isen aflejrede op til 50 m tykke pakker af moræneler, som ligger adskilt af smeltevandsaflejringer.

De ældre isstrømme har ikke sat synlige spor i kommunens landskab, som i stedet er udformet af den senere Bælthavis, der for 18.000 år siden bevægede sig op gennem Østersølavningen og Køge Bugt fra sydøst. Langt det meste af det materiale, som Bælthavisen slæbte med, blev aflejret som bundmoræne inde under isen. Det såkaldte bundmorænelandskab, der kom til syne, da isen smeltede, fremstår i dag som en jævn slette af kompakt moræneler. Mange af de jævne morænebakker omkring Store Vejleådal, Herstedvester og Risby er mere eller mindre langstrakte og viser, at Bælthavisen bevægede sig fra sydøst mod nordvest. Under Bælthavisens tilbagesmeltning var der områder, hvor jordlagene under isen ikke kunne bortlede alt smeltevandet som grundvand. I isen og dens underlag eroderede overskudsvandet en tunnel, hvorigennem det løb mod nordvest ud mod isens rand. Derved opstod den tunneldal, som i dag udgør Store Vejleådal på grænsen til Høje-Taastrup Kommune.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber