Legeplads i den almennyttige bebyggelse Galgebakken, der blev opført 1972‑74 af Vridsløselille Andelsboligforening.
.

I tiåret 2008‑17 har kommunens befolkningstal været nogenlunde stabilt, og fremskrivningen fra Danmarks Statistik forudsiger en rolig vækst de følgende årtier. Selv anslår kommunen, at antallet af borgere på grund af mange planlagte boligbyggerier vil vokse med over 8.000 frem til 2030.

Befolkningsudviklingen

Figur. Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Albertslund Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Befolkningstallet i Albertslund Kommune har siden 1970 udviklet sig meget ujævnt (se Figur). De store nybyggerier og mange tilflytninger drev en stærk vækst frem til slutningen af 1970’erne, hvor det toppede med en befolkning på lidt over 31.000. Herefter kom en tiårig periode frem til slutningen af 1980’erne, hvor folketallet igen faldt; et forløb, der i den periode var karakteristisk for store dele af det storkøbenhavnske område. Den økonomiske vækst var stærkere andre steder i landet, og nybyggeriet i kommunen var beskedent.

Efter en ujævn udvikling med et nyt samlet fald de næste to årtier nåede befolkningen i 2008 et lavpunkt med 27.602 indbyggere.

I perioden 2008‑17 har befolkningstallet været stort set stabilt, og d. 1. januar 2018 lå det på 27.743. Bag stabiliteten ligger en række forskellige udviklinger: Der var i perioden i gennemsnit 146 indenlandske nettofraflytninger om året, men samtidig en årlig nettoindvandring på 66 personer, og der var i gennemsnit et årligt fødselsoverskud på 107, idet der hvert år blev født flere, end der døde.

Siden 2008 har den samlede fertilitet, der for et bestemt år viser, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, været på 1.712. Dermed er det lidt højere end i regionen og lidt lavere end landet som helhed. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var i 2017 28,8 år, hvilket er lavere end i regionen (30,4 år) og i landet som helhed (29,2 år). Fædrenes alder var også tilsvarende lavere.

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2018 forventes en beskeden stigning til 28.231 i 2030 og 28.989 i 2045. Det er svagere end forventet for regionen og især for landet som helhed.

I kommunens egen befolkningsprognose for 2018‑30 (udsendt i marts 2018) vil udviklingen blive markant anderledes. Her anslås det, at befolkningstallet i 2030 vil nå op på 36.369 svarende til mere end 8.000 flere indbyggere end i fremskrivningen fra Danmarks Statistik.

Forskellen skyldes først og fremmest, at kommunen indregner den forventede effekt af planlagte boligbyggerier. I kommunens prognose indgår således planlagt byggeri af i alt ca. 4.400 boliger i perioden 2018‑30.

Hvis kommunens prognose holder stik, vil det medføre, at der i 2030 vil være 1.860 flere 6‑15-årige end beregnet af Danmarks Statistik. Det vil i givet fald få stor betydning for behovet for pladser i daginstitutioner og folkeskoler.

Indvandring

Der er en meget høj andel indvandrere og efterkommere i kommunen. Den steg fra 7,0 % i 1980 til 28,2 % i 2018. Andelen er dermed mere end dobbelt så stor som på landsplan og var i 2018 kun overgået af kommunerne Ishøj, Brøndby og Høje-Taastrup.

Fra 2007 til 2018 er antallet af indvandrere og efterkommere steget til hhv. 4.831 og 2.994.

Af indvandrerne havde 3.881 oprindelse i ikke-vestlige lande, og heraf havde mere end halvdelen oprindelse i Tyrkiet (37 %) eller Pakistan (22 %).

Blandt de 950 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var 17 % fra Polen og 12 % fra Rumænien.

Boligforhold

Bydelen Albertslund Syd gennemskæres af en kanal med en fodgængergade, Kanalgaden. Til venstre ses et område med gårdhavehuse og til højre etagehuse i tre plan. Bebyggelsen er fra 1960’erne og omfattede oprindelig ca. 2.200 boliger.

.

Albertslund er en af de tre af landets kommuner, hvor over 60 % af boligmassen er almene boliger. Til sammenligning er der knap 23 % almene boliger i Region Hovedstaden og 19 % på landsplan. Ud over de almene boliger er der 34 % ejerboliger.

Med 43 % række- og kædehuse har kommunen endvidere landets største andel heraf – mod en andel på kun knap 14 % på landsplan. Ligeledes har kommunen en meget stor andel kollegieboliger (11 %), mens andelen af parcelhuse kun er 13 % mod hele 40 % på landsplan.

Parcel- og rækkehuse i Albertslund Kommune er dyrere end på landsplan, men til gengæld kostede de i 2017 pr. m2 kun ca. 3/4 af, hvad et hus gennemsnitligt koster i Region Hovedstaden. Priserne pr. m2 var i kommunen 19.700 kr. mod en gennemsnitspris i regionen på 24.000 kr.

Blandt lejlighedsbyggerierne har bebyggelsen Hedemarken med lidt over 1.700 beboere været på regeringens liste over udsatte boligområder i hhv. 2014 og 2017. Ved revisionen i 2018 blev Hedemarken fjernet fra listen.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger