Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211030
Sted- og lokalitetsnummer
130715-5
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1930 e.Kr. - 1939 e.Kr.); Dige (kirkegård), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Faldborg kirketomt Kirketomten viser sig i terrænet som en svag hævning, der er oversået med tegl- og mørtelbrokker samt granitafslag. Højningen måler ca. 20 x 30 m, idet dens konturer dog er udflydende. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, i- det der dog ikke må anvendes jordbundsløsnere eller fore- tages nogen form for dyb jordbearbejdning. Ca 10 m nord for kirketomten er der ved landevejen rejst et mindesmærke for kirken.

Undersøgelseshistorie

1655
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1991
Museal prøvegravning - Viborg MuseumVed en prøvegravning blev kirkegårdens udbredelse mod øst, syd og vest klarlagt. Desuden blev der flere steder stødt på selve kirken i form af fundaments-grøfter, hvor stenene er fjernet.
1994
Museal prøvegravning - Viborg MuseumVed en prøvegravning lidt længere mod øst end den tidligere foretagne, blev kirkegårdens østlige og sydlige udbredelse klarlagt.
1994
Museal udgravning - Viborg MuseumVed en udgravning af et areal på ca. 600 m2 blev der undersøgt hele eller dele af 311 grave. Der er kun registreret hele eller dele af 88 skeletter og generelt var de dårligt bevaret. Der blev kun fundet få gravgaver bestående af perler fra rosenkrans samt tre sølvmønter. Hertil kan føjes jernsøm og beslag fra kisterne. Et udgravede areal skønnes at svare til 22% af det samlede kirkegårdsareal, og er kirkegårdens østligste del.
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links