Ørum Å er en ca. 10 km lang, overvejende ureguleret å, som løber gennem landbrugs- og engarealer i det centrale Djursland. Åen udspringer i de store moseområder vest for Stenvad. Herfra løber den først østpå, men drejer snart mod syd og løber gennem Ørum, hvorfra den fortsætter til sit udløb i Nordkanalen ved Fannerup.

Midt i det store engområde nord for Ørum, hvor åen drejer sydpå, ligger flere græssede kærområder, hvor majgøgeurt i forsommeren blomstrer i stort antal. Neden for Ørum løber åen gennem en dal med enge og moseområder. På strækningen herfra og ned forbi Gammelmølle har vandløbet en så god vandkvalitet, at havørreder gyder på grus- og stenbankerne.

Ved Gammelmølle supplerer et stort kildevæld åens vandføring med adskillige liter vand i sekundet. Kilden er bl.a. et kendt levested for vårfluen Apatania muliebris, som er en såkaldt istidsrelikt, der antages at have overlevet siden sidste istid. Vårfluen er ikke set i de senere år, hvilket dog ikke udelukker, at den stadig holder stand i kilden.

Lige oven for Fannerup åbner ådalen sig mod Skiffard i vest. I bunden af ådalen ligger et ekstremrigkær, der er voksested for planter som vibefedt, kødfarvet gøgeurt og majgøgeurt. Kæret er dog ved at gro til, da græsningen på en del af arealerne er opgivet. Lige inden udløbet passerer åen det tidligere Fannerup Dambrug. Her er der etableret et stenstryg i åen, så laksefiskene uhindret kan passere dambruget og fortsætte deres vej mod gydepladserne længere opstrøms.

Ud over en god bestand af ørred huser Ørum Å også fisk som regnbueørred, gedde, trepigget hundestejle, ål og bæklampret. Om vinteren er vandstæren en jævnlig gæst og ses ofte på strækningen gennem Ørum.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links