Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36134
Sted- og lokalitetsnummer
080210-23
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Billeskov voldsted. Voldstedet består af en oval ca. 2 m høj borgbanke, der i nord-syd måler ca. 35 m og i øst-vest ca. 24 m. Bnkene er omgivet af en ca. 9 m bred vandfyldt voldgrav, der i nord har et ca. 4 m bredt tilløb og i det sydøstre hjørne et af- løb. Gravens ydre skråninger er i vest, syd og øst henholdsvis ca. 3 m, 1,5 m og 4 m høje, medens nordsiden fra begge si- der skråner ned mod tilløbet i midten. I det sydvestlige hjør- ne fører en 1,5 m bred træbro over voldgraven. Voldstedet, der er græsklædt, ligger i Billeskovs have øst for hovedbyg- ningen. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens udvendige øvre kant, og det fredede areal måler ca. 51 x 51 m. Træbroen over voldgraven er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, bebyggelse, af- gravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde for- styrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henven- delse til rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1957
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav oval borgbanke, 24 x 34 m omgivet af vandfyldt grav.
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1979
Museal rekognoscering - Odense Bys Museer
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet beplantet med 2 taks og et frugttræ. Ligger i haven tæt på hvoedbygningen, hvorved haven domineres kraftigt af anlægget. Området og voldstedet ikke beplantet som have men ligger hen som græsareal. Voldgraven er 10 m bred. Mod N en kanal der er ca. 4 m bred. Mod S et lille afløb. Mod SV fører en livsfarlig bro over voldgraven. Der bør undersøges evt. via luftfoto og gamle matrikelkort om kanalen er en del af en evt. ladegårdsbanke. Mål: 2x33x23 m. ** Seværdighedsforklaring ** Illustrativt lille anlæg i smukt samspil med en typisk 1500-tals bygning, der ligger i et smukt kuperet landskab. Men det ligger i en have.
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerMuseet foretager en overvågning i forbindelse med oprensning af voldgraven. Samtidig vil der blive foretaget en afsøgning af voldstedet med stensøger efter spor af bygninger på selve voldstedet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links