Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35125
Sted- og lokalitetsnummer
080707-7
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted Voldstedet består af 2 banker, der er adskilte ved en grav og mod nord, øst og syd afgrænset fra det omliggende terræn af grave. Med hensyn til anlæggets form og udstrækning henvises til det vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, stødoptagning, nybeplantning, bortfør- sel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Træhugst og græsning er forbeholdt ejeren. Undtaget fra ovenstående fredningsbestemmelser er det areal nord og øst for den nordre banke, der ligger nedenfor den li- nie, der trækkes 3 m fra bankens fod, men indenfor den på ved- føjede opmåling anførte servitutgrænse. Det således afgrænsede område kan fremdeles underkastes almindelig landbrugsmæssig drift. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortids- mindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmel- ser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.

Undersøgelseshistorie

1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted, "Højborg". Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1964
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOrienteret Ø-V. Bevokset med spredte træer, græs og krat. Umuligt at se om der var vintersæd eller græs omkring voldstedet. Kvasbunker på selve anlægget. Gamle eftergroede gravninger i hver ende af sydsiden. Grav mod N langs anlæggget, 12 m bred og 1 m dyb. Hvor meget er omfattet af fredningen mod S. Der er her tale om et plateau, der strækker sig 30 m mod syd og muligvis endnu et længere stykke ned af skråningen. Selve anlægget er dårligt bevaret, men ligger enestående smukt, højt på en pynt, hvor terrænet falder stejlt ned mod Lillebælt. Mål: 3x50x23 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links