4273 graven mellem borgbanker. Set fra NØ.
.
4270 oversigt. Set fra Ø.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372310
Sted- og lokalitetsnummer
040513-38
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hammervold voldsted Voldstedet består af 3 banker med mellemliggende grave. En fælles grav langs hvis vestre og østre sider, der er rester af ydervolde, omgiver bankerne. De 2 nordlige banker er omtrent kvadratiske og måler ved fo- den ca. 45 x 45 m, medens den sydligste banke har en noget uregelmæssig form og måler ca. 60 x 80 m. Gravene mellem ban- kerne er henholdsvis 9 og 10 m brede i bunden. Den nordlige banke hæver sig ca. 3,85 m over gravens bund, den mellemste banke ca. 8,75 m og den sydlige banke ca. 2,5 m. Den nordlige del af voldstedet - d.v.s. arealet nord for mark- vejen, der forløber langs den sydlige bankes nordlige fod - er for størstedelen skovbevokset. Den syd for markvejen liggende del er dyrket. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Dog er pløjning og dyrkning herunder også dyrkning af juletræer og pyntegran tilladt i samme omfang som hidtil på den syd for markvejen liggende del af voldtedet. På den skovklædte del af voldstedet nord for markvejen er genplantning tilladt. Eventuel ændring af beplantningens karakter må kun finde sted i samråd med Fred- ningsstyrelsen. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoks- ning, forudsat stød og rødder ikke tages op.

Undersøgelseshistorie

1981
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHammersvold. Ret velbevaret voldsted med borgbanke, vold, motte ? samt tilgroede voldgrave, mål efter 4-cm kort ca. 6 x 175 x 125 m ? - burde opmåles professionelt. Findes lavt i terræn, så hele voldstedet tilsyneladende har været omgivet af vand/sump og tidligere holme ? Området er hegnet og afgræsset af får, findes nedenfor have til Hammersmølle. Bevokset med ældre løvtræer og buskads. Omtrent 250 m til offentlig vej. NB : fredningen er ikke tinglyst ! Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted, lavt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenDen stiplede vej på vedlagte kort tæt ved voldstedet kan godt minde om en hulvej. Registratorbemærkning: Vejen indgår i det fredede område.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links