2748 oversigt. Set fra NNV.
.
2747 oversigt graven i V. Set fra N.
.
1281 voldgrav i S. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372429
Sted- og lokalitetsnummer
040502-7
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kastrupgård voldsted. Voldstedet består af en plan, rektangulær banke, der mod øst, syd og vest er omgivet af vandfyldte grave, medens den nordlige grav er delvis udtørret. På bankens nordvestlige hjørne findes ruiner af et rundt kampestenstårn. Borgban- ken, hvorpå hovedbygningen ligger, er udlagt som have. Vold- gravens skrænter er bevokset med træer. Det fredede areal, der omfatter borgbanke og grave, måler i øst-vest ca. 200 m, og i nord-syd ca. 120 m, og frednings- grænsen forløber langs gravenes ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering og opmuring, evt. tildækning af ruinerne må kun finde sted efter nationalmuseets anvisning. Oprensning af voldgrave- ne samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, 200 x 120 m, stedvis med stensatte kanter. Ved NV-hjørne rester af rundt, stensat tårn. Udvendigt ved NV-hjørnet enkelte sten fra iskælder. Rektangulære, stensatte iskældre desuden lige øst for indkørsel på ydersiden samt på indersiden ved SØ-hjørnet. N for indkørslen, på østsiden af tilkørslen, siges at være stenfundamenter, hvor hovbønderne blev opmarcheret. Området bruges nu som gådsplads for landbruget. Ved gravning af (kloak-)grøft fra stuehus til østlige hus opgravedes ca. 10 m3 sten - fra gamle fundamenter (?). Det er sket indenfor de sidste ca. 5 år. Tårnet skrider gradvis i voldgraven med mindre det bliver restaureret. På ydersiden af graven midt for sydsiden et åbent hul i kanten af graven hvori kloakdækslet. Kloakbrønden underneden bør hæves til omgivelsernes niveau og hullet dækkes. Anlagt af Gunderslevholm Gods. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Voldstedet ligger i nydelige omgivelser, men er privat. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links