Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351715
Sted- og lokalitetsnummer
080110-12
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Jershave voldsted. Jershave voldsted består af en rektangulær borgplads ca. 41 x 29 m omgivet af vandfyldte grave, hvis bredde i øst, syd, vest og nord er henholdsvis ca. 15, 10, 23 og 12 m. Udenfor gravene er i nord og vest spor af en ydervold. Borg- pladsen hæver sig ligesom terræn'et udenfor graven ca. 1 m over dennes vandspejl. Ydervolden fremtræder nord og vest for graven som uregelmæssige forhøjninger der er ca. 2 m høje. Borgpladsen er udlagt som have; ydervolden er skov- klædt. En træbro fører over den østre grav. Voldstedet lig- ger i Jershaves have. Grænsen for det fredede areal følger i øst og syd gravens ydre overkant, medens den i vest og nord forløber ca. 18 m udenfor gravens udvendige øvre kant. Fredningen omfatter ikke træbroen over den østre grav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstan- den må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren. Det er tilladt at anvende voldstedet som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJershave. Den var tidligere en Herregaard. Den flade firkantede (nu som Have benyttede) Borgplads (136' og 114' i Udstrækning) er omgivet af vel bevarede Grave, af hvilke den østre er omtr. 28' bred (ved den i nyere i Tid anlagte Dæmning), den vestre omtr. dobbelt saa bred, den nordre og søndre derimod smallere end den østre. Over den søndre Grav har været en Dæmning under Vandet, afbrudt paa Midten af en omtr. 2' bred Grøft, saa Overgangen kun kunde benyttes af kjendte Folk. Uden for Gravene, men ikke inden for, er der formentlig Spor af Volde (men ikke Spor af Grave der uden om). - Det gamle straatækte paa Borgpladsen staaende Stuehus blev afbrudt omtr. Aar 1800, og Materialet (navnlig det svære Egetømmer) anvendt til Opførelsen af det til den gamle Ladegaard tilbyggede, endnu staaende Stuehus. Den gamle Hovedbygnings Kælder er endnu bevaret, men under Jorden og ganske tilfyldt. Paa Pladsen findes mange Murbrokker. - En Dam uden for Gaarden kaldes endnu "Ulfeldts-Dam". (Jf. L. Boesen Lundsgaard S. 27 ff.). Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJershave voldsted. Voldstedet fandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, og i særdeles velplejet stand. ** Seværdighedsforklaring ** Se skitse med fotovinkler, på bagsiden af dette ark. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links