Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351713
Sted- og lokalitetsnummer
080110-11
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Have, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10 marts 1964, kreds 46 (Kerteminde). Voldgård. Voldstedet består af borgbanke og grave. Banken, hvoraf den østlige del er afgravet, måler ved jordoverfladen ca. 12,50 x 30,75 m med størst udstrækning i nord-syd. Dens højde over gravens vandspejl er ca. 2,50 m. Banken er på de 3 sider omgivet af endnu vandfyldte, ca. 10 m brede grave. Den øst- lige grav er opfyldt med den ovenfor nævnte afgravning af banken. På borgbankens topflade ses en ca. 1 m dyb sænkning, der åbner sig mod vest. Afstanden fra fordybningens kant til borgbankens kant er ca. 3 m. Den sløjfede grav og banken er beplantet med træer og buske. På banken står en flagstang og en el-mast. Den sydlige gravs nordvendende skrænt er cementeret. På dette fortidsminde må der således ikke opfø- res bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bort- førsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres. Kunstig afvanding af gravene må ikke finde sted. Kreaturhold på fortidsmindet er ikke tilladt. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestem- melser afgrænses af en linie, der mod nord, vest og syd føl- ger gravens ydre rand. Mod nord og syd forlænges linien 10 m mod øst, hvor servitutgrænsen, forbindende de forlængede linier, forløber 10 m fra bankens fod.

Undersøgelseshistorie

1877
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsgaard. Paa temmelig lavt og jævnt Terræn ligger en firkantet Jordvold med Grave om. Selve Volden synes at være dannet ved, at Jorden fra Graven er dynget sammen, nogen naturlig Banke har der næppe været paa dette Sted. For omtr. 12 Aar siden [ca.1872] begyndte Fæsteren at sløjfe Volden, men afbrød igjen Arbejdet, saa at kun den østlige Del er sløjfet og brugt til opfyldning af den østlige Grav samt af den nordlige og sydlige Gravs østlige Dele, de oprindelige Forhold lade sig dog endnu Gjenkjende. Voldens Længde er ved Foden 98', Bredden af den nu staaende Del 40', af den sløjfede Del 32', Højden omtr. 7'. Umiddelbart udenfor Volden gaar Graven, der er omtr. 34' bred. - Paa Voldens vestlige Del er en firkantet Fordybning 2, anlagt omtrent saaledes [skitse]. - Her vides aldrig at være fundet Murbrokker eller andre Levninger af Bygning eller Beboelse. - Paa Volden er nu Haveanlæg og Beplantning af til dels temmelig store Træer. (jf. Pl. 29). Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1964
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet VOLDGÅRD. Voldstedet fremtrådte som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Elmasten på højningen brugtes ikke mere, og ejeren talte om at fjerne den inden den væltede. Flagstangen der nævnes i beskrivelsen, var ikke mere synlig. Selve arealet med borgbanken, var ikke tilgængelig på grund af tæt krat. Endvidere groede der en del ældre træer og nåletræer på banken. Omgivelserne omkring voldstedet samt de 3 vandfyldte grave fremtrådte særdeles velplejet. . Mål: 2,5x31x31 m. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links