Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35185
Sted- og lokalitetsnummer
080110-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

1887: Voldsted. (Jomfruhøj eller Lindshøj). Voldstedet består af 2 i ca. 24 fods afstand beliggende fire- sidede voldbanker, adskilte ved og omgivne af en grav, hvis bredde er mellem 30 og 50 fod. Den sydøstlige voldbanke er ca. 70 x 62 fod bred, den anden lavere banke, er ca. 50 x 40 fod bred. På platformen til den første ses formentlige grundsten til en bygning, indenfor hvilke der for længere tid tilbage er gravet en fordybning. Begge banker er bevok- sede med træer ligesom gravene er tilgroede. Udvidelse af bestående tinglyst fredning af voldsted, tinglyst 4/3 1988: Voldsted. Voldstedet består af en ladegårdsbanke, 2 voldbanker og en dæmning. Voldstedet er kvadratisk i sin grundplan og måler 100 x 100 m. Det afgrænses mod syd af et reguleret vandløb og mod de øvrige sider af en voldgrav. Vold- graven er 1 - 4 m bred i bunden, 7 - 8 m bred ved overkanten og indtil 2 m dyb. Mod nord går voldgraven i et med et vådområde. En skovvej går midt over voldstedet i øst-vestlig retning. Vinkelret fra denne vej fører en skovvej mod syd midt over voldstedets sydlige halvdel og ned over bækken. De to voldbanker, der er tinglyst ved deklaration af 24/12 1887, ligger i voldstedets sydøstlige hjørne. Dæmningen ligger øst for den sydligste voldbanke. Den er orienteret N-S. Nord for bækken er den 22 m lang, 10 m bred ved foden og 4 m ved kronen. På dens østside ligger en grav, der er 2 m bred i bunden og 6 m bred ved overkanten. Dæmningen afgrænses mod syd af vandløbet, mens den mod nord går i et med landskabet 22 m fra bækken. Dæmningen fortsætter syd for bækken, hvor den efter ca. 10 m går i et med landskabet. Den er 9 m bred ved foden, 4 m bred ved kronen og hæver sig indtil 1 m over omgivende terræn. Fredningsgrænsen følger voldgravens yderkant. På den strækning mod nord, hvor voldgraven ikke er synlig, følger den voldstedets fod. Mod syd følger fred- ningsgrænsen vandløbets nordside. Ved dæmningen i det sydøstlige hjørne følger den østgravens yderkant til bækken. Syd for bækken følger frednings- grænsen foden af dæmningens østside 9 m mod syd. Herfra går den vinkelret mod vest til dæmningens fod på vestsiden og følger denne mod nord tilbage til bækken.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links