3690 Nordlig vinkelgrav
.
3689 Nordlig voldgrav
.
3685 Voldgrav
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350417
Sted- og lokalitetsnummer
190204-62
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

RIBER KJÆRGÅRD VOLDSTED Voldstedet består af en tresidet herregårdsplads, der hæver sig over det omgivende lavere terræn. I nordvest og ved nordspidsen er vold- stedet begrænset af en jordvold, på de andre sider af en skråning. Midt på pladsen ligger den fredede hovdedbygning omgivet af 10-15 m brede grave, over hvilke der i øst og vest er overgange. I den nord- lige del af voldstedet en tør vinkelgrav, der i øst-vest måler ca. 40 m og i nord-syd ca. 30 m. Det fredede areal er udlagt til park med skovlignende bevoksning af løvtræer. Sydvest for graven omkring hoved- bygningen ligger et bygningskomplex. Voldstedets udstrækning og fredningsgrænserne findes angivet på vedlagte kort, 1:2300. Fredningsgrænsen forløber i nordvest langs sydøstsiden af den offentlige vej ca. 350 m i nordøst langs en bivej, ca. 265 m, mens den i syd følger foden af skråningen ud mod engen, ca. 290 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må benyttes som park i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Byggeri og anlæg - Den antikvariske Samling i RibeI forbindelse med byggearbejder skal der foretages omfattende jordarbejder.
1985
Anmeldelse fra privat - Den antikvariske Samling i Ribe
1985
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1985
Museal udgravning - Den antikvariske Samling i Ribe
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceI forbindelse med byggeri på og ved Kærgård vil Riber Kjærgaard Voldsted blive berørt. ASR vil foretage en udgravning.
1985
Anmeldelse fra privat - Den antikvariske Samling i Ribe
1985
Museal besigtigelse - Den antikvariske Samling i Ribe
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links