vindebro set mod ladegårdsbanken
.
ladegårdensbankens vestlige del
.
stensat landegårdsbandke set mod nø
.

Faktaboks

Kommune
Ærø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43153
Sted- og lokalitetsnummer
090705-44
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søbygård voldsted. Voldstedet består af en ca. 55 x 55 m stor banke, hvorpå Søbygårds ladegård er beliggende. Banken har rette sider, der er kantet af en stensætning af store kampesten, der mod vest brydes af en ca. 4-5 m bred adgangsvej til gården. Mod syd fører en ca. 20 m lang og ca. 4-5 m bred stensat dæmning over den tørre grav, der skiller ladegårdsbanken fra slotsbanken. Det fredede areal omfatter ladegårdsbanken samt graven og dæmningen syd for denne. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Grænsen følger mod nord, øst og vest stensætningens fod og mod syd skellet til matr. nr. 1l af Søbygård (Slotsbanken). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJevnsides hinanden ligger to Befæstninger [sb.24-25] anlagte paa forskjellig Maade efter forskjellige Tiders Krav, den ene fra Middelalderen i en nu udtørret Sø, bestaaende af to 13' h. ved en Bro forbundne firsidede Platformer - Borgegaard [sb.24] og Ladegaard- [sb.44], den anden [sb.25] fra en langt fjernere Fortid anlagt paa en høj Banke og dannet ved Afgravning af denne, der er den yderste Afslutning af en anselig Bakkekjede og rejser sig umiddelbart ved den inderste Vig af den nu udtørrede Vidsø, der i sin Tid har staaet i Forbindelse med Havet. Bakkebefæstningen bestaar af en anselig 25'-28' h. skævt firsidet Platform med Brystværn, indenfor hvilket Pladsen er 45'-125' vid. Ved Foden af de temmelig stejle Sider har Banken været omgivet med ligesom en Löbegrav, hvis Brystværn paa de tre Sider navnlig mod Syd og Vest er udjevnet ved Pløjning, medens det paa den fjerde, mod NV. har sluttet sig til en 20' h. lige Voldkam, fremkommen ved en dyb Gjennemskæring af den oprindelige Banke. Denne Voldkam er ved en ligesaa dyb Grav med stejle Sideskraaninger skilt fra den nordre Del af Befæstningen - den nordre, lavere Bakkeende, hvis Overflade er afgravet efter Bakkerundingens Form i en Halvcirkel aaben indad. (se Plan og Prospect). Ved at grave Fyld er det sø. Hjørne af Banken bleven bortskaaren. Den nuværende Ejer har lovet at standse al videre Gravning. En fuldstændig Fredning lader sig ikke let foranstalte. Den nuværende Søbygaard er bygget paa det omtalte Voldsted fra Middelaledren i den nu udtørrede Sø eller Morads. Kjælderfundamenterne i den enfløjede Hovedbygning synes at vise hen paa Tiden c. 1600. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1972
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en ca. 55 x 55 m stor banke, hvorpå Søbygårds ladegård er beliggende. Banken har rette sider, der er kantet af en stensætning af store kampesten, der mod vest brydes af en ca. 4-5 m bred adgangsvej til gården. Mod syd fører en ca. 20 m lang og ca. 4-5 m bred stensat dæmning over den tørre grav, der skiller ladegårdsbanken fra slotsbanken. Det fredede areal omfatter ladegårdsbanken samt graven og dæmningen syd for denne. Den eksisterende bebyggelse berø- res ikke af denne fredning. Grænsen følger mod nord, øst og vest stensætningens fod og mod syd skellet til matr. nr. 1l af Søbygård (Slotsbanken). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyld- ning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDer er gennem de senere år sket flere mindre udskridninger i stensætningen omkring ladegårdsbanken, jvf. korrespondance F550-60, hvoraf fremgår, at reparation forventedes iværksat efteråret 1981. Retablering bør ske snarest af hensyn til risikoen for yderligere sammenstyrtning. ** Seværdighedsforklaring ** Sammenhæng med 4315:4. Kan delvis beses fra sognevej - i hvert fald i vinterhalvåret, når løvhang og urter ikke generer udsynet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2003
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2003 af murværk mm.
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er der etableret vindebro og grave er blevet vandfyldte . Meget flot anlæg

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links