Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
48261
Sted- og lokalitetsnummer
070202-2
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Svinehave voldsted. Voldstedet består af en firesidet banke omgivet af en grav. Banken måler ca. 33 x 38 m. Den hæver sig 1-1,5 m over gra- vens bund. Langs bankens fod ligger en række kampesten. Graven, der omgiver banken, er ca. 18 m bred, på den østli- ge side dog kun ca. 12 m. På denne side ses en stenfyldt lav overgang til banken. Graven er tilgroet med siv, lige- som der på banken findes enkelte træer og buske. Det fredede areal afgrænses af en linje, der løber i en afstand af 1 m fra gravens ydre kant.

Undersøgelseshistorie

1880
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted (Pl. 11). I Overfladen af den lave og jævne Høining tæt ved en Eng, som tidligere var en Vig fra Havet, er der gravet en dyb og bred Grav, som omgiver en temmelig regelmæssig firkantet Plads. Fra Graven førte en nu tilfyldt Rende ud til Bugten. Pladsen, hvor Borgen laa, er kun ubetydelig Høiere end Terrainet udenfor, og der er intetsteds Spor af Volde. Mod Øst findes nu en Overkjørsel over Bunden af Graven, her var vel oprindelig en Vindebro, ellers er Graven endnu fyldt med Vand. Overdelen af Voldstedet er dyrket, men dets Udseende er ikke herved forandret, Murbrokker og Stykker af halvrunde Tagsten oppløies i Mængde. Lignende Levninger af Bygninger ligger tæt over den nærmeste Del af Marken øst for Voldstedet, her maa det derfor antages, at Avlsbygninger og Udhuse laa. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1964
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Kvadratisk form 78 x 78 m. SV-NV. Borgbanke. Oprindelig 38 x 33 x 1,2 m., ud fra kampestensfundament synligt plateau idag 34 x 29 m. Orienteret VSV-ØNØ. Selve banken hæver sig 40 cm. ind til centrum af plateau. Overgang til borgen midt på Ø-siden markeret ved afsat rampe på begge sider af voldgraven. Overgang belagt med sten. Vandindløbskanal i SV. Voldgrav ca. 18 m. bred i N, V og S, kun ca. 12 m. i indgangssiden. Voldstedet gravet ned i lerbanke nær omliggende vådområde mod N, V og S. Tørt land mod Ø, hvor synlige spor af avlsgården ses i pløjemark. Borgplateauet ligger lavere end højden mod Ø. Voldgraven står vandfyldt og tilgroet med siv. Skrænten af borgbanken er tæt bevokset med løvtræer, gamle som unge. Selve borgplateauet er fri for store træer, men begyndende bevoksning af unge elme. Ydre voldgravsskrænt er tæt bevokset mod V, især tjørn, delvist bevokset mod N og S, i Ø også enkelte graner, ingen bevoksning mod Ø. Hele voldstedet er indhegnet. Ejer har i græsningssæsonen haft 2-3 ungkvæg til at holde vegetationen nede, hvilket er lykkedes med fint resultat. På S-siden af borgskrænten lidt affald. Tagplader og gamle brædder ligeledes i NV. Om sommeren laver ejeren på eget initiativ en gangsti gennem afgrøde over til voldstedet. Voldstedet opmålt i 1907 af P. Havberg (=Gedsergård). ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted. Gammel Kongsgård. Se T. Andersen og Sv. Thorsen rapport B3, 1980, sb.nr. 17. Forslag om pleje og informationsskiltning. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links