Voldstedet set mod vest
.
Overblik de nordlige banker
.
graven ved mellemste banke
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411734
Sted- og lokalitetsnummer
090513-108
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Ørkild Voldsted ligger som en vældig slotsbanke umiddelbart nord for Svendborg. Slottet er muligvis opført af Valdemar Sejr i 1200-tallet, men fik især betydning som Odense-bispens borg. Den var oprindelig omgivet af en mægtig ringmur og beskyttet af volde og grave. I dag er der ikke meget bevaret af det anselige slot, blot nogle rester af fundamenterne. Svendborgs borgere ødelagde Ørkild under Grevens Fejde i 1534. Den blev aldrig genopbygget, og stenene blev efterhånden genbrugt til nye huse i Svendborg og omegn.

Original fredningstekst

Matr.nr. 1d og 1k: Den sydlige del af Ørkild slots voldsted. Matr.nr. 272a: Den nordlige del af Ørkild slots voldsted. Tingl.: Arealfredning omkring Ørkild slot. Overfredningsnævnets kendelse af 13/9 1951. Ørkild slots voldsted. Voldstedet består af en bakkeknude, der af 3 grave er delt i 4 banker. Den sydligste banke er den største, og på den- ne findes der synlige ruiner. Voldstedet ligger i Svendborgs udkant ovenfor Ørkilds Møller ved sydenden af Caroline Ama- lielunds skov og er skovbevokset. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er ikke tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsanti- kvaren. Restarering, opmuring eller evt. tildækning af rui- nerne må kun ske efter rigsantikvarens anvisning.

Undersøgelseshistorie

1860
Genstand givet til museum - Fyns StiftsmuseumFyns Stiftsmuseum modtog i 1860 en spore og "nogle andre jernsager", og disse oplyses fundet på tomten af Ørkild Slot (FS187-188).
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØrkild Voldsted, undersøgt af SOM i 1978 og 1980 ved JGB, som har udarbejdet beretning herover (tilsendt 5. kontor). Gennem ovennævnte undersøgelser viste det sig bl.a., at en bred, grøftlignende sænkning forløbende SV/NØ langs voldstedets SØ-side, mellem grusvejen langs havekoloni, og voldstedets fod, i virkeligheden er en SØ-lig ring-voldgrav, der i NØ løber sammen med den 4. halsgrav (som ikke omtales i fredningstekst). Denne voldgrav fandtes delvis opfyldt med jord (siden 1980) og udplaneret som parkeringsplads. Yderligere sås en del haveaffald fra kolonihaverne i SØ, samt kvas fra kommunens beskæring af buske, at fylde denne SØ-lige voldgrav. Et dyrehegn, opsat ved overenskomst mellem daværende FFF (v. Johs. Hertz), SOM og Svendborg kommune, og som omgiver hovedborgens topplateau, står fremdeles, uagtet det opsattes for en periode af 1 år til "afvænning" af knallertkørere. Hegnet har helt fra kort efter opsættelsen været klippet igennem og helt uvirksomt i ovennævnte hensigt. Det virker stærkt skæmmende. Nyt hegn opsat i 1984. Knallertkørsel på voldstedet, samt anden færdsel slider hårdt på dette, især på voldkroner og plateaukanter. Voldstedet er stærkt gentilgroet efter den desværre ikke opfulgte soignering, der indledtes i 1978-80, og derfor ret uoverskueligt. Der sås spor efter ureglementerede smågravninger i forterrænet mod N. En delvis fritliggende syldsten i en bygning sydligt på hovedborgens plateau var nyligt opbrudt. Pleje og tilsyn synes bydende nødvendigt for at hindre, at dette storladne fortidsminde ødelægges yderligere ved hærværk, kommunal ligegyldighed og almindelig tilgroning. ** Seværdighedsforklaring ** Et af landets mest imponerende voldsteder med storladne jordværker og en pædagogisk instruktiv beliggenhed. Ved opfølgning med instruktionstavler bliver voldstedet alment forståeligt og derfor mere seværdigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1993
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Svendborg Museum
1993
Museal prøvegravning - Svendborg Museum
2000
Museal udgravning - Svendborg Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2006
Genstand givet til museum - Svendborg MuseumCarl Sivertsen indleverer i juni måned 2006 to teglsten, fundet af hans far i 1958 på Ørkild Voldsted. Den ene er en intakt tagtegl. den anden er en intakt munkesten med hjortespor på den ene bredside og bemaling på den ene smalside.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links