Grav mellem ydre og indre vold i øst
.
Tangen set mod nord
.
Fortidsmindet set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Ærø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44168
Sted- og lokalitetsnummer
090704-135
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Skanse, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Volden" Voldstedet består af en ca. 5 m høj stejl, oprindelig næsten cirkelrund hovedbanke (ca. 50 m i diameter), hvoraf en del er bortgravet i syd og vest. Topfladen, hvis diameter er ca. 20 m, fremtræder nærmest halvmåneformet. Nord for hovedbanken og forbundet med denne ved en ca. 15 m lang brovase ligger en mindre, flad banke, ca. 15 m høj og ca. 25-30 m i diameter. Mod vest begrænses anlægget af to lave, ca. 5-6 m brede, parallel- le volde med en indbyrdes afstand på ca. 10-15 m. Voldstedet, der er græsklædt, ligger i sumpet eng ved Drejet i trekanten mellem landevejen mod Søby og vejen, der fra Drejet går langs stranden til Lindsbjerg. Grænsen for det fredede areal går i syd og nord langs de to vejes indvendige kanter og mod vest langs foden af den yderste vold. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBesigtiget og forefundet som beskrevet i fredningstekst (kartotekskort) med følgende rettelse og tilføjelse: Den lavere forborgsbanke N for selve borgbanken, forbundet med denne ved en ca. 15 m. lang brovase, er ikke 15 m. men 1,5 m. høj. Fra forborgsbanken fører endnu en brovase over den ydre grav. Den er ca. 8-10 m. lang og gennemgravet af en smal rende af hensyn til vandbortledning i engen. Voldstedet henligger som græsning. En ældre råstofgrav, der har bortgravet den V-lige del af borgbanken, udviser et mindre, frisk erosionsbrud, antagelig forårsaget af kreaturer - og vil i alle tilfælde blive holdt åbent af fortsat kreaturfærdsel. I graven V for borgbanken er henlagt et parti halmballer, antagelig til kreaturerne. Ingen adgang til selve voldstedet, der dog fint kan beses fra off. veje. I erosionsbrinken i ovennævnte gamle råstofgrav iagttoges et ca. 0,5 m. tykt trækulagtigt, mørkegråt kulturlag. Der opsamledes 1 munkestensfragment og 1 sortgodssideskår. Bevoksning: 1982: Græs
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet "Volden". Voldstedet består af en ca. 5 m stejl, oprindelig næsten cirkelrund hovedbanke (ca. 50 m i diameter), hvoraf en del er bortgravet i syd og vest. Topfladen, hvis diameter er ca. 20 m, fremtræder nærmest halvmåneformet. Nord for hovedbanken og forbundet med denne ved en ca. 15 m lang brovase ligger en minder flad banke, ca. 15 m høj og ca. 25-30 m i diameter. Mod vest begrænses anlægget af to lave, ca. 5-6 m brede, parallelle volde med en indbyrdes afstand på ca. 10-15 m. Voldstedet, der er græsklædt, ligger i sumpet eng ved Drejet i trekanten mellem landevejen mod Søby og vejen, der fra Drejet går langs stranden til Lindsbjerg. Grænsen for det fredede areal går i syd og nord langs de to vejes indvendige kanter og mod vest langs foden af den yderste vold. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. [Tilføjelse til tinglyst fredningsdokument, 1987] Vedlagte tinglysningskalke visende fortidsmindets form, udstrækning og fredningsgrænse tilakteres fredningsdokumentet.
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. helle fortidsmindet er hegnet med elhegn , og bruges til græsning

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links