Ydre voldgravs østlige forløb, set fra syd
.
Borgbanke samt sydøstlige voldgravshjørne, set fra øst
.
Sydlige voldgrav og sydlig borgbanke, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33156
Sted- og lokalitetsnummer
080504-77
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kørup voldsted Kørup voldsted består af en plan banke ca. 40 x 35 m omgivet af en vandfyldt grav, der i vest og nord er ca. 20 m bred, i øst ca. 12 m og i syd mellem 8 og 12 m bred. En vejdæmning fører over den vestre grav og en mindre dæmning over den østre grav. I forlængelse af den nordre grav går mod øst en tørlagt ca. 35 m lang grav, der danner forbindelse til en ydre vand- fyldt ca. 12 m bred grav, der i øst og syd forløber parallelt med den indre grav. På borgbanken ligger den i henhold til byg- ningsfredningsloven i kl.A fredede hovedbygning. Gravens kan- ter er delvis stensatte. Voldstedet benyttes iøvrigt som have. Fredningsgrænsen forløber langs den indre gravs ydre overkant og iøvrigt langs gravenes øvre kanter. De eksisterende bygnin- ger på borgbanken samt dæmningerne berøres ikke af denne fred- ning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet benyttes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKørup Voldsted. Forefandtes som beskrevet i fredningsdeklareringen, af en banke ca. 40x35 m omgivet af en vandfyldt voldgrav, 8-12 m bred. I forlængelse af den nordre grav, udgår der mod øst endnu en voldgravs-arm, der drejer mod syd, langs med landevejen, hvor voldgraven er vandfyldt. Senere drejer den igen mod vest, og er på denne srækning tørlagt. Se iøvrigt tegning. På banken ligger de i klasse A fredede bygninger som beskrevet i fredninge. Voldgravssystemets stensatte sider er lettere beskadiget ved udskredne sten, i nogle tilfælde forårsaget af store træers rødder. Bredden af den nordlige voldgrav er bevokset med løvkrat og en del større løvtræer, det samme er tilfældet mod øst, og i mod syd. Vestsiden, hvor der løber en vej er delvis græsklædt. En stor og dyb, tørlagt, stensat brønd findes tæt ved den vestlige overkørsel til holmen, i kontakt med det her opsatte stendige. Beliggende tæt ved den opverpløjede kirketomt fr. nr. 3315:7. ** Seværdighedsforklaring ** Anlægget ligger tæt ved landevej, og er særdeles velbevaret, dog er hovedbygningen privat beboelse. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links