6367 oversigt
.
6364 oversigt
.
6371 hul sti på voldside.
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372141
Sted- og lokalitetsnummer
040308-62
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Skanse, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Korsør Fæstning (Søbatteri). Fredningen omfatter hele fæstningen med volde og grave, men ikke de derpå liggende bygninger. Fæstningen og flere af bygningerne er også omfattet af Lov om Bygningsfredning mm. Grænsen for det fredede areal følger de ydre grænser for matriklerne 1a Søbatteriet, Korsør Grunde og 243 Korsør Bygrunde.

Undersøgelseshistorie

1939
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Museal udgravning - Sorø Amts Museum, Arkæologisk AfdelingSagen MKO 1035/85 overgår til AMK og gives nyt journalnummer: AMK1989035.
1986
Museal besigtigelse - Korsør Produktions HøjskoleVed overvågning af kabelnedgravning kunne man identificeres resterne af trappetårnets nordmur, få rester af tårnets sydmur samt mulig kældernedgang.Fund af søm glad, kridtpibe, jernfragmenter og mursten
1989
Museal udgravning - Sorø Amts Museum, Arkæologisk AfdelingFundamenter af Korsør Slot fremkom ved gravning forud for omlægning af vej.Opmåling af murfundamenter fra slottets 2 fløje, der blev revet ned kort efter 1800.Fløjenes ydermure var ca 1,20 m tykke kassemure af munkesten på kampestensfundamenter. Grundplanen fra 1700-tallet fremkom.
2001
Registrering via historisk dokumentation - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Planlagt byggeri/anlæg - Sydvestsjællands MuseumKoordinering af arkæologiske undersøgelser i forbindelse med nedgravning af spildevandstank på det fredede fortidsminde.
2009
Planlagt byggeri/anlæg - KUAS, Fortidsminder
2010
Museal forundersøgelse - Sydvestsjællands MuseumOpsyn med nedgravning af spildevandstank i den nu opfyldte voldgrav. Der blev erkendt opfyldslag fra voldgraven med træstumper, knogler og tegl. Herunder sås gammel havbund.
2010
Museal forundersøgelse - Sydvestsjællands MuseumOvervåget opgravning ved Søbatteriet 11 indenfor fredet fortidsminde gav langs sydsiden af huset en rest af ældre, udateret brolægning samt et moderne kloakledning og ved husets østmur en nedgravet olietank.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Museal forundersøgelse - Museum VestsjællandOvervågning af gravearbejdet gav diverse opfyldslag med brokker af munkesten og andre tegl, men sikre fundamenter eller andre konstruktioner. Et område foran Affutagehuset (nr.3) med en del mørtelklatter, en stor sten med mørtel på toppen plus mange stumper af munkesten i fylden kan stamme fra det nedrevne slot og der kan være dybereliggende murværk under mørtellaget.
2016
Museal forundersøgelse - Museum VestsjællandOvervågning af gravearbejde gav flere rester af Korsør Slot. Den velbevarede østmur af østfløjen blev afdækket flere steder sammen med gulvlag liggende inde i bygningen, mens vestmuren kun viste sig et sted, vestfløjens mure er meget dårligt bevaret på dette sted og et murforløb mellem murene tolkes som en skillevæg. Øst for Magasinbygningen dukkede to dele af ukendt murværk op, hvoraf det ene kan genfindes på tegning fra ca. 1750.
2016
Museal forundersøgelse - Museum VestsjællandOvervågning af gravearbejdet i forbindelse med renovering af omgivelserne på det fredede fortidsminde Korsør Slot gav overfladiske spor af sydmuren af østfløjen samt beliggenheden af begge fløjes mure.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links