Rygård voldsted set fra nordøst
.
Rygård voldsted set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391810
Sted- og lokalitetsnummer
090106-9
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/2 1972. 12/11 1986, supplerende fredning. Rygårds voldsted Voldstedet består af en omtrent cirkulær holm med en diameter på ca. 45 m, hvorpå hovedbygningen, der er fredet i kl.A i hen- hold til bygningsfredningsloven, ligger. Holmen begrænses mod vest, syd og øst af voldgrave, hvis bredde i vest og syd er ca. 20 til 25 m, i øst ca. 10 m. Voldgravene er opfyldte, bortset fra den nordlige del af den vestre grav, der munder ud i en ca. 45 m bred og ca. 300 m lang kunstig sø, der strækker sig fra nordvest til sydøst nord for holmen. Langs søens vestende samt langs vestsiden af den vestre voldgrav er en dæmning, hvorpå er en markvej. Voldstedet er iøvrigt udlagt som have og park. Det fredede areal måler i nord-sydlig retning ca. 100 m og i øst-vestlig retning ca. 80 m. Fredningsgrænsen går i syd langs den opfyldte voldgravs øvre yderkant, i vest langs dæmningens vestlige fod, i nord langs søens nordre bred og i øst langs den opfyldte voldgravs østlige øvre kant, der forløber parallelt med hovedbygningen i en afstand af ca. 15 m fra denne samt langs fortsættelsen af denne linie til det punkt, hvor den rammer sø- ens nordlige bred. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsan- tikvaren. Oprensning af voldgraven og den vestlige ende af sø- en nord for holmen samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikva- ren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have og park i samme omfang som hidtil. Supplerende fredning tinglyst 12.11. 1986: Voldgravene afgrænser Ladegårdsbanken mod vest og syd og er orienteret N-S og Ø-V. Den førstnævnte er 200 m lang, indtil 2 m dyb og 10 m bred. Sidst- nævnte er 250 m lang, indtil 2 m dyb og 10 m bred.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links