Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411732
Sted- og lokalitetsnummer
090504-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1499 e.Kr.); Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søbo voldsted. Voldstedet består af en ca. 2 m høj cirkulær borgbanke, der ved foden har en diameter på ca. 15 m, medens den plane top- flades tværmål er ca. 10 m. Mod nord begrænses banken af Hvidkilde sø, mod øst og syd af en ca. 7-8 m bred vandfyldt kanal og mod vest af en grøft. Mod vest af en grøft. Mod vest og nord er der ved bankens fod rester af en stensætning af kampesten. Umiddelbart vest for grøften ligger ladegårds- banken, der i nord-syd måler ca. 70 m og i øst-vest ca. 50 m. Dens overflade er jævn og hæver sig over søens vandspejl fra ca. 0,5 m i nordøst til ca. 2 m i sydvest. Langs syd- og vestsiden er spor af en udjævnet grav, der begynder i sydøst ved grøften mellem de to banker og slutter i nord- vest ved søen, hvis bred danner den nordlige afgrænsning af voldstedet. Borgbankens topflade er kratbevokset, medens ladegårdsbanken er under landbrugsmæssig dyrkning. Voldste- det ligger ved sydbredden af Hvidkilde sø, umiddelbart vest for Amalielyst skov. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, henlæggelse af jord, sten og affald, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksi- sterende bevoksning på borgbanken, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigs- antikvaren. Almindelig landbrugsmæssig drift af den dyrkede del af voldstedet er tilladt i samme omfang som hidtil, for- udsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1918
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Søens Sydside i den vestre Udkant af Amalielyst Skov en Højning, c 1.60 M. høj med et Tværmål af 16-18 M, i sumpet Terræn. Kratbevokset. Tomt af et ældre Hvidkilde.
1972
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1983
Privat detektorbrug - Svendborg Museum
1983
Anmeldelse fra privat - Svendborg Museum
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet "Søbo", forefundet som beskrevet i fredningstekst, men med følgende beskadigelser: Den i fredningsteksten omtalte grøft, der løber ud i Hvidkilde Sø mellem borgbanke og ladegårdsbanke, er i indeværende efterår uudybet og gjort bredere ved hjælp af larvefods-gravemaskine, hvis spor stadig ses tydeligt. Derved er ikke alene ret store mængder fundrigt kulturlag opgravet, men hele de på borgbankens V-lige fod værende rester af kampestensskoning er fjernet. Stenene er lagt i en bunke nordligst på ladegårdsbanken, ialt 15-20 mere end meterstore sten med påsiddende kulturlag sås her liggende tæt ved en ældre bunke marksten. På ladegårdsbankens Ø-lige del sås flere steder betydelige koncentrationer af oppløjet, endnu ikke muldblandet kulturlag, mørkegråt til sort, samt ansamlinger af oppløjede hele munkesten. Dette indcerer en øget pløjedybde, i strid med fredningskendelsen. Iøvrigt ses overalt teglrester, mørtel og oldsager oppløjet på ladegårdsbankens Ø-lige del. I pløjelaget samt det ved grøftudvidelsen opgravede kulturlag opsamledes adskillig renæssancetidskeramik, og der sås store brudstykker af munkesten (munke og nonner), mørtel og mange dyreknogler. Det er anbefalet SOM at gennemgå den ulovligt opgravede kulturjord med metaldetektor.
1983
Museal rekognoscering - Svendborg Museum
1984
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceStøbt to-armet bronzelysestage. Datering 1400-årene. Stagen er fundet i ca. 10 cm's dybde i sand på Hvidkilde Voldsted.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links