dæmningen syd for borgbanken, set fra NV
.
den 100m lange dæmning syd for borgbanken, set fra NV
.
borgbanken, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302662
Sted- og lokalitetsnummer
010206-115
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Selsø voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, der måler ca. 40 x 50 m og har stejle stensatte kanter. Banken ligger i syd og øst ud mod et ca. 3 m lavere liggende engdrag, me- dens den i nord og vest adskilles fra det højere liggende land ved en ca. 20 m bred tør voldgrav. På borgbanken lig- ger Selsøs Hovedbygning og porttårn, begge fredet i kl. A i henhold til loven om bygningsfredning. I voldgraven er der spredt bevoksning af løvtræer. En muret bro fører over den nordre voldgrav til porttårnet, og en anden muret bro er lagt over den vestre voldgrav. Fredningsgrænsen forløber i nord og vest langs voldgravnes ydre overkant og i syd og øst langs borgbankens fod. Til anlægget hører en indtil 2 m høj og ca. 10 m bred dæm- ning, der løber i øst-vestlig retning, ca. 100 m syd for voldstedet. Dæmningen er fredet over en strækning af ca. 100 m, idet fredningsgrænsen mod vest lægges ved dæmningens vestlige endepunkt, hvor den møder det højere land og i nord og syd ved dæmningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Borgbanken og graven må ikke beplantes med træer, hvorimod beplantning er tilladt på dæmningen.

Undersøgelseshistorie

1937
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en rektangulær borgbanke, der måler ca. 40 x 50 m og har stejle stensatte kanter. Banken ligger i syd og øst ud mod et ca. 3 m lavere liggende engdrag, medens den i nord og vest adskilles fra det højere liggende land ved en ca. 20 m bred tør voldgrav. På borgbanken ligger Selsø Hovedbygning og porttårn, begge fredet i kl. A i henhold til loven om bygningsfredning. I Voldgraven er der spredt bevoksning af løvtræer. En muret bro fører over den nordre voldgrav til porttårnet, og en anden muret bro er lagt over den vestre voldgrav. Fredningsgrænsen forløber i nord og vest langs voldgravens ydre overkant og i syd og øst langs borgbankens fod. Til anlægget hører en indtil 2 m høj og ca. 10 m bred dæmning, der løber i øst-vestlig retning, ca. 100 m syd for voldstedet. Dæmningen er fredet over en strækning af ca. 100 m, idet fredningsgrænsen mod vest lægges ved dæmningens vestlige endepunkt, hvor den møder det højere land og i nord og syd ved dæmningens fod. Ovenævnte mindesmræke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Borgbanken og graven må ikke beplantes med træer, hvorimod beplantning er tilladt på dæmningen.
1977
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBorgbanken: Velplejet gårdsplads. Stensatte sider kun med spredt urtevækst. Dæmningen: Græsklædt med en enkelt gammel bøg nær østenden af den fredede del. Tæt løvtræsvækst øst herfor. Trådhegn langs dæmningens sydfod. Arealet mellem dæmning og borgbanke: Enggræs. Gravene: Vandførende som følge af anlæg af lav jordvold på tværs af V-graven, hvor denne løber over i engen. Åbent vand mellem jordvold og bro, men tæt dunhammergrøde nord for broen og i nordlige grav. Høj urtevækst med enkelte løvtræer og -buske på udvendige skråninger. En række gamle løvtræer langs overkant af vestgrav. ** Seværdighedsforklaring ** Yderst seværdig som del af det samlede anlæg, der også omfatter hovedbygningen på borgbanken. Parkeringsmulighed for busser på forpladsen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links