Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38104
Sted- og lokalitetsnummer
200309-173
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav ved Vonsmose De bevarede rester af voldgraven omkring Vonsmose består af en ca. 120 m lang nordre grav, der i øst har en bredde af ca. 2 m over vand- spejlet og mod vest gradvis udvider sig til en bredde af 4-5 m for vestligst at danne en kunstig sø, der måler ca. 40 x 50 m. I søen er en rundagtig banke med en diameter på ca. 20 m. Bankens flade top ligger ca. 2 m over vandspejlet i graven og ca. 1 m over det omgivende terræn. En træbro fører fra sydøst over graven til banken, der er græsklædt med enkelte løvtræer. Fredningsgrænsen går langs gravens øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1949
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.03.09-173. Tilstanden er i alt væsentlig som ved den af C. A. Jensen foretagne Besigtigelse. Bevaret i sin fulde Udstrækning er alene den nordlige Grav, som er vandfyldt, og hvis Sider staar stejlt, hvorimod den østlige Grav, der nærmest har Karakter af en Grøft, mod Syd er sløjfet paa en Strækning af en Snes Meter. Fredningen, der særlig bør tage Sigte paa at forhindre, at Gravene enten afvandes eller opfyldes ved Tilkørsel af Affald, bør ogsaa omfatte Træerne langs Gravens Sider. 4. April 1949
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1112/69. Sb. 20.03.09-173. Gården Vonsmose har tidligere været omgivet af grave. Af disse er nu kun levnet nordre grav samt en lille holm ved anlæggets nordvesthjørne, mens østre grav kun fremtræder som en grøft (nu tildels rørlagt), og søndre grav såvel som den sydlige del af vestgraven er helt væk. Trods den nuværende tilstand må de bevarede dele af anlægget anses for fredede. Til deklarationen kan de beskrives således: De bevarede rester af voldgravene omkring Vonsmose, bestående af den ca. ialt 120 meter lange nordre voldgrav, der i øst har en bredde af ca. 2 meter i vandoverfladen, men mod vest gradvist udvider sig til en bredde af 4-5 meter for vestligst at danne en kunstig sø, ca. 40 x 50 meter stor, i hvilken der ligger en rundagtig banke med en diameter på ca. 20 meter. Bankens flade top ligger ca. 2 meter over vandspejlet i graven og ca. 1 meter højere end det omgivende terræn. Banken, til hvilken der er ført en træbro fra sydøst, er græsklædt med enkelte løvtræer, og på gravens lave skrænter gror enkelte løvtræer. [Skitsetegning i 1:2000.] ... [Fortsætter] Besøgt den 4. november 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldgrave ved gården Vonsmose.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVonsmose. Den firfløjede Gaard har tidligere været omgivet af Grave, som endnu delvis er bevarede, omend stærkt indsnævrede og mod Syd og Øst helt fyldte. Lige ved Gaardens NV.-Hjørne danner Graven en Ring omkring en rund, flad Holm, c. 20 m i Gennemsnit. Anlægget har ikke Karakter af et Voldsted og er sandsynligvis af nymodens Oprindelse, men i Jorden ses en Mængde Brokker af Mursten (Munkesten) og Munketegl.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links