Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322418
Sted- og lokalitetsnummer
030307-48
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bro i Nr. Jernløse (over Regstrup å). Broen, der er opført af groft tilhugne kampesten, består af fire gennemløb, der er ca. 5 m lange. Tre af gennemlø- bene er ca. 1,30 m brede, medens et gennemløb er ca. 2 m bredt. Hver af de tre piller, der adskiller gennemløbene er ca. 1,30 m brede. De to midterste gennemløbs frie højde over bunden er ca. 1,80 m, medens de yderste delvis tørlag- te gennemløb er ca. hhv. 1,10 og 1,30 m høje. Hvert af gen- nemløbene er dækket af udkløvede ca. 20 - 30 cm høje gra- nitplanker, hvorover er lagt en moderne ca. 90 cm høj asfal- teret vejbane, der langs siderne flankeres af et jernræk- værk. Fra facadens sydvestre og nordvestre hjørne er der kampestensbesatte fløjmure. Den samlede facadebredde er ca. 12 m (incl. fløjmurene). Fredningen omfatter brokonstruktionen, idet den asfalterede vejbane og jernrækværket ikke er omfattet af fredningen. Broen ligger på bivej 104 (Holløsevejen). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBro i Nr. Jernløse (over Regstrup Å). Broen fremtræder som beskrevet på kartotekskort, der er dog lidt ændringer bl.a. i de opgivne mål: De to midterste gennemløb er ca. 1,3 m. brede og de 2 yderste ca. 1 m. brede, hvor det Ø-lige kun er 1,1 m. højt. Der er synlige dele af fløjmure i alle 4 hjørner (SV, SØ, NV, NØ). Den moderne vejbane er ca. 0,7 m. høj. Ligger ret lavt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Granitbro over Regstrup Å. Ret lavt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links