udsnit af original 2 kort, 1861
.
udsnit af Original 1 kort, 1806
.
vejbanen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31238
Sted- og lokalitetsnummer
030712-90
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 2000 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3123:8 Svinninge Bro. Broen er ca. 12 m lang, har en bredde på ca. 16 m og er ca. 3,5 m høj. Broen er opført af kløvede granitsten og har et hvælvet gennemløb. I hver side af broen findes en ca. 3,5 m lang stenbygget vange. Langs med vejen over broen er der i hver side opstillet fem hvidmalede vejafmærkningspæle forbundet med dobbelt jernrækværk.

Undersøgelseshistorie

2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumBro over Svinninge Å, Hovedgaden i Svinninge. Broen er opført af granitsten. I Hovedgadens længde (Ø-V) måler den ca. 12 m og i gennemløbets retning (N-S) måler den ca. 16 meter. Gennemløbet består af en forholdsvis flad hvælving, hvis højde måler ca. 3,5 m over vandets overflade. Fra facadernes hjørner udgår ca. 3,5 m lange vanger, som sidder skråt på facaden og sørger for at vejdæmningen ikke styrter i åen. Langs med vejen over broen, er der i hver side opstillet fem hvidmalede vejafmærkningspæle forbundet med dobbelt jernrækværk. Ved tilsynet var vandstanden meget lav og man kunne gå ind under broen i den østlige side. Herfra kunne indersiden betragtes og dokumenteres. I opbygningen ses nederst, som sokkel, en række store omhyggeligt tilhuggede granitsten. De måler omkring 130 cm i længden og optil ca. 50 cm i højden over vandstand eller jordoverflade. I hvælvingen ses forskellige størrelse af granitsten eksempelvis fra 17x20 cm til 23x47 cm. Tre bånd, med indbyrdes lige stor afstand, løber fra den ene side af hvælvingen til den anden. Båndene består af pænere tilhuggede sten hvor hver anden sten er lidt større end den forrige. De mindre sten måler omkring 25x50 cm og de større måler omkring 27x63 cm. Når man betragter opbygningen og de tre bånd, er det tydeligt at dér hvor udvidelserne af broens starter, dér har broens facader tidligere siddet. Ved udvidelsen, som formentlig er udført i slutningen af 1800-tallet, er facaderne pillet ned, udvidelsen tilføjet i begge sider og facaderne sat op igen. Den oprindelige bro har haft et gennemløb på ca. 11 meter. I mellem stenene i hvælvinger er der af flere omgange repareret med mørtel. De forskellige mørteltyper kan ses i fladen. Udvidelsens inderside består i dag af beton, hvor man kan se aftryk af forskallingsbrædder. Om der er tale om en efterfølgende lapning eller om det er den originale inderside af udvidelsen, ved jeg ikke. Udvidelsen måler ca. 270 cm i længden i begge sider, hvilket er inklusiv granitfacaden, som hører til den originale bro. Der ses ingen inskriptioner eller årstal på broen i Svinninge. Den er dog næsten identisk med granitbroen (Frednings nr. 312420) i Tuse over Tuse Å, som har årstallet 1802 samt C7 indhugget i facaden mod nordøst. Broen i Svinninge har et ekstra lag granitblokke over stikstenene i hvælvningen, dvs. en tykkere vejbane over broen.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links