Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
392614
Sted- og lokalitetsnummer
050203-60
Anlæg
Brolægning, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Plankevej, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Risvej, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Bro, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Risvej, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brolægning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Vej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brolægning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Risbyvejen. Vestlig del af stenbygget oldtidsvej på henholdsvis øst- og vestsiden af Risby Å. Vejen består af to rækker store, tætstillede kantsten med en vejbane af marksten imellem. Vejbanens bredde er ca. 3 m og længden af vejstykket øst for Risby Å er 36 m i øst-vestlig retning. Tæt ved den østlige ende mangler et stykke på 4,5 m. Vejstykket vest for åen er ca. 15 m langt. Det fredede areal består af den stenbyggede vejomkranset af et 2,5 m bredt bælte.

Undersøgelseshistorie

1972
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1972
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRisbyvejen. Ca 50 mtr stenvej, formentlig fra ældre jernalder. Ca.200 m sø for denne vej markerer sten i åen en anden brolagt vej,der sansynligvis har en forbindelse med det middelalderlige kapel. Imellem disse to veje er konstateret et større antal veje/vad i åbrinken.
1972
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
1977
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stenbygget oldtidsvej på østsiden af Risby å. Vejanlægget strækker sig fra åens østlige brink 36 m mod ØNØ. Vejbanen er ca. 3 m bred og består af to rækker store tætstillede kantsten med en vejbane af marksten imellem. Tæt ved anlæggets østende mangler stenene på et 4,5 m langt stykke. Det fredede areal består af den stenbyggede vej samt et ca 5 m bredt område langs dennes langside og østlige afslutning.[[F 53-117]]. Kun østside af vej fredet i 1977.
1977
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Analyser af materiale - Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
2002
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links