Den karakteristiske Vitsø Vindmølle fra 1838 knejser over landskabet ved Søby Måe og Vitsø. Vådområdet Søby Måe udgør resterne af det store strandvoldssystem, som oprindelig afsnørede Vitsø fra havet. Fra 1950’erne og mange år frem blev der gravet sten og grus til anlægsarbejder på Ærø, hvilket ødelagde strandvoldene, men til gengæld skabte det nuværende store vådområde med strandenge, småsøer og vandhuller mellem Vitsø og Lillebælt.
.
Landevejen løber hen over Drejet, som mod syd adskiller det inddæmmede og afvandede Gråsten Nor fra Marstal Bugt. Da kysten har et langt frit stræk mod sydøst, er vejen anlagt på en vejdæmning, hvis stenbelagte skråning beskytter Drejet mod gennembrud fra havet. Drejskoven, som kanter nordsiden af landevejen, blev rejst i 1924 og er en lille varieret skov af især østrigsk fyr, eg og forskellige andre løvtræer.
.

Ærø har kun få ferske vande. Langt størstedelen af søerne er så små, at de må karakteriseres som vandhuller, og kun Vitsø syd for Søby fremstår i dag som en større sø. Dertil kommer ca. 14 km små naturlige vandløb. De fleste vandløb har deres udløb i vest, og vandet er langt overvejende overfladevand. Ud over de naturlige vandløb har øen også et rigt forgrenet net af grøfter og kanaler, som er anlagt for at lede vand bort fra markerne. I dag er mange af dem rørlagte.

Vandløbene plejes med bl.a. grødeslåning, oprensning af slam eller foring med grus, og af hensyn til den biologiske mangfoldighed foregår plejen meget nænsomt. Hvor det har været muligt, er flere rørlagte vandløb og render desuden blevet fritlagt for at forbedre forholdene for øens ørredbestande.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ærø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande