Det åbne land i Ærø Kommune domineres i dag af landbrug, som dækker ca. 71 % af kommunens areal. Andelen af lysåbne naturtyper er tilsvarende lille, og tilsammen dækker ferske enge, moser og strandenge ca. 9 % af arealet, mens heder og overdrev udgør lidt over 2 %.

De ferske enge og strandengene udgør langt størstedelen af naturtyperne i det åbne land. Store arealer med fersk eng findes bl.a. i Vitsø, Stokkeby Nor og Gråsten Nor, mens de saltpåvirkede strandenge bl.a. ligger på Eriks Hale, Ommelshoved med Trillerne, Nørreholm, Dejrø, Søby Måe og de kystnære dele af Gråsten Nor. De få moser fordeler sig mere spredt på den vestlige del af øen. Bortset fra et lille hedeareal ved Søby Måe er de tørre naturtyper udelukkende repræsenteret af overdrev, der især findes langs kysten som ved Voderup Klint og op langs Skjoldnæs.

Bemærkelsesværdigt er også de knap 500 km jord- og stendiger, som kanter landbrugsarealerne. Digerne er vigtige levesteder for en række dyr og planter, ligesom de fungerer som spredningskorridorer mellem naturområderne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ærø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land