Betegnelsen »Den Østjyske Millionby « blev introduceret i forbindelse med udgivelsen af Miljøministeriets Landsplanredegørelse 2006. Det blev her beskrevet, hvordan Østjylland var ved »at udvikle sig til et sammenhængende område med stor befolkningstilvækst og arbejdsdeling mellem byerne i bybåndet, der strækker sig fra Kolding til Randers. Ja, man kan endda på sigt se konturerne af en ny millionby i Danmark

Landsplanredegørelsens omrids af den nye østjyske millionby var underbygget af forskellige kort og geografiske data, der udpegede Østjylland som Danmarks andet regionale vækstcenter. Miljøministeriets embedsfolk og fagfolkene bag redegørelsen havde identificeret klare statistiske tendenser, der pegede på, at befolkning og virksomheder i Østjylland i stigende grad agerede på tværs af den struktur af købstæder, stationsbyer og landsbyer, der ellers i århundreder har kendetegnet bymønsteret i området. Pendlingen mellem de østjyske kommuner har været støt stigende, og det giver på mange måder god mening at betragte Østjylland som et funktionelt sammenhængende netværk af byer. Men forestillingen om Den Østjyske Millionby som en selvstændig regional identitet har ikke vundet bred folkelig udbredelse, og udtrykket bruges i dag hovedsagelig i fagkredse som betegnelse for det lidt diffust definerede bynetværk.

Et historisk rids

Skitser fra Landsplanudvalgets billedrulle fra 1963 med principper for nye regionale bydannelser. Kortet til venstre viser Østjylland som en del af én dansk storby omkring det infrastrukturelle H. På kortet til højre ses østjysk storby fra Kolding til Aarhus som en af to storbyer i Danmark
.

Selv om Den Østjyske Millionby fik sin betegnelse i 2006, var den på ingen måde Miljøministeriets opfindelse. Den begyndende regionalisering og bysammenvoksning i Østjylland havde været diskuteret i forskellige fagkredse længe, før den daværende miljøminister besluttede sig for at tage problemstillingen op i landspolitisk sammenhæng. Det havde længe været tydeligt, at landskabet mellem de gamle købstæder Randers, Aarhus, Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding i løbet af 1990’erne og tidligt i 2000-tallet var under kraftig forvandling. En korridor af nye virksomhedsdomiciler og logistikcentre langs Østjyske Motorvej, E45, var så småt begyndt at udgøre en form for bebygget rygrad ned gennem Østjylland, der markant ændrede den oprindelige idé med motorvejen som en infrastruktur, der forbandt byerne og løb gennem et åbent, ubebygget agrart landskab. Randers var ved at blive til Aarhus N, og strækningen fra Aarhus til Trekantområdet til ét sammenhængende industrikvarter, der kun forsvandt ud af syne i sammenlagt otte minutter ved normal kørsel ad E45.

Den Østjyske Millionby afspejler en øget mobilitet og nye forbindelser mellem gamle steder. Grundstrukturen i bynetværket udgøres af de gamle købstæder og deres system af landeveje og postruter, der i slutningen af 1800-tallet blev koblet endnu tættere sammen af jernbanenettet og de nye stationsbyer. Men det var især udbygningen af det »venstre ben« i det store danske motorvejs-H, der sammen med den stærkt voksende privatbilisme op gennem efterkrigstiden for alvor bidrog til den fysiske og funktionelle bysammenvoksning i Østjylland. Østjyske Motorvej var færdigbygget som sammenhængende strækning i 1994 efter en anlægslov vedtaget i 1965, men udtænkt som en del af motorvejs-H’et allerede i midten af 1930’erne.

De første skitser til et regionalt Danmarkskort med Østjylland som modpol til Storkøbenhavn blev publiceret tilbage i 1963 af Landsplanudvalget, der havde udarbejdet en serie af forskellige principper for udbygningen af forskellige regionale »stjernebyer«.

Et diffust og uplanlagt bynetværk

Den Østjyske Millionby er anderledes end en traditionel storby. Det spredte bynetværk har ikke metropolens historisk forankrede centrum. Der er tale om et såkaldt polycentrisk bynetværk, og de østjyske byer og egnsdele, der tilsammen udgør Den Østjyske Millionby, er indbyrdes forskellige. Djursland har andre karaktertræk og kvaliteter end Trekantområdet, der igen adskiller sig fra Midtjylland osv. Østjyllands egnsforskelle hænger sammen med de naturlige landskabsskel skabt af istiden. Forskellene kan også spores i områdets forskellige dialekter og går helt tilbage til middelalderens sysler. Men der er også klare sammenfald. Østjylland er i landskabelig og historisk forstand forskelligt fra Vestjylland og Nordjylland. Det er en forskel, der i dag yderligere understreges af nutidens pendlermønstre og arbejdsdeling.

Østjyllands karakteristiske landskabstræk, med Den Jyske Højderyg i vest, morænebakkerne, ådalene og vandsystemet, binder landsdelen sammen – og Østjylland udgør med sine 1,4 mio. indbyggere og mere end trekvart mio. arbejdspladser i dag reelt et sammenhængende boligområde og arbejdsmarked. Det relativt store geografisk sammenhængende arbejdsmarked, de mange gode bosætningsmuligheder og Østjyllands relativt veludbyggede infrastruktur gør det let for lønmodtagere at finde arbejde og nemt for arbejdsgivere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Mange østjyder bor ikke i den kommune, de arbejder i, og det moderne hverdagsliv i Østjylland overskrider ofte de administrative skel, som det lokalpolitiske niveau er organiseret efter. Men Den Østjyske Millionby har i modsætning til hovedstadsområdet aldrig været genstand for en sammenhængende planlægning. Østjylland har ingen Fingerplan, og der findes intet landsplandirektiv, der forpligter de østjyske kommuner til at arbejde sammen om at koordinere den fortsatte bysammenvoksning.

Der har været tiltag til at diskutere byudviklingen på tværs af kommunerne i Østjylland. I kølvandet på Landsplanredegørelse 2006, der havde relanceret regionens udvikling som et planlægningsspørgsmål for første gang siden 1960’erne, blev der i 2007 indledt et såkaldt dialogprojekt med deltagelse af 18 kommuner samt fra Region Midtjylland og Region Syddanmark. Arbejdet var initieret og koordineret af Miljøministeriet. Efter tre års arbejde var resultatet en række rapporter og et sæt anbefalinger af meget generel karakter. Arbejdet fik ingen større konkrete planlægnings- eller udviklingsmæssige konsekvenser. I 2018 blev arbejdet med at undersøge og diskutere Den Østjyske Millionby som udviklingspotentiale og planlægningsproblem genoptaget i et samarbejde, der bl.a. inkluderede Business Region Aarhus og Trekantområdet, som tilsammen repræsenterer 19 kommuner.

Det regionale perspektiv fordrer en revision af de gamle købstæders roller som egnscentre for et fast opland og en gentænkning af den traditionelle relation mellem bebyggelse og landskab. Især det sidste forhold kræver omtanke, fordi bosætning og mobilitet ikke længere styres efter faste hierarkier af servicecentre. Ankerpunktet for moderne menneskers livsinteresser: arbejde, bolig, sundheds- og daginstitutioner, rekreative landskaber, sportsfaciliteter, indkøbsmuligheder osv. ligger ikke nødvendigvis i centrum af de historiske købstæder. Den Østjyske Millionby udfordrer på flere punkter selve forestillingen om, hvad en by er.

Danmarks produktionscentrum

En illustration af Den Østjyske Millionby set fra vest over Den Jyske Højderyg med Sjælland og hovedstadsområdet i baggrunden. Billedet viser, hvorledes infrastrukturen og de sammenvoksende byer skærer tværs igennem Østjyllands naturlige netværk af vandløb og ådale.
.

Det særegne ved Østjylland i forhold til hovedstadsområdet er de relativt mange ansatte i både service- og videnscentre. Østjylland er samtidig et af landets vigtigste produktionsområder, både med hensyn til landbrug og industri. Der er i dag (2020) omkring 72.000 virksomheder i Østjylland, som tilsammen står for en omsætning på ca. 1.000 mia. kr., heraf en eksport på ca. 220 mia. kr. Fra Østjylland kommer 43 % af Danmarks fødevareeksport, 31 % af eksporten inden for møbel og beklædning og 31 % af eksporten af energi- og miljøteknologi. Hele 21 % af Danmarks samlede eksport udgår således fra Østjylland. De ca. 79.000 arbejdspladser i industrien betyder, at hver syvende i Østjylland arbejder på en industriarbejdsplads, hvilket er 20 % højere end landsgennemsnittet. Væksten fra 2014 til 2018 har især fundet sted inden for vidensservice, transport samt it og kommunikation.

Den østjyske region er i dag samlet set præget af vækst, men det er ikke alle områder i Østjylland, som vokser. Væksten kan tydeligt aflæses af befolkningsudviklingen. De sydlige kommuner oplever ikke samme fremgang som fx Aarhusområdet. De store byer trækker væksten, og hele regionen havde en vækst i befolkningen fra 2009 til 2019 på mere end 90.000 indbyggere. Befolkningsvæksten resulterede også i et øget udbud af boliger. Fra 2010 til 2018 blev der bygget 38.000 nye boliger i Østjylland, svarende til 35 % af den samlede tilvækst i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks bebyggede land

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om byer