Odense er en af de købstæder, der tidligere har haft en meget stor bymark, og ligesom i andre byer havde de enkelte vange og løkker (indhegnede jorder) hvert sit navn. Kortet er fra 1717, og en opgørelse fra 1771 viser, at beboerne i Odense da normalt årligt høstede ca. 2.350 tønder korn, hvad der dog kun udgjorde 13 % af byens forbrug.
.

Danmark fulgte det generelle nordeuropæiske mønster for bydannelse, idet de fleste af nutidens større byer blev til mellem ca. år 1000 og år 1300. Ribe kan dog føres tilbage til ca. år 700, hvor stigende fjernhandel i Nordvesteuropa skabte grundlag for en internationalt orienteret handelsplads med fast bebyggelse på dette sted. Også flere af de andre nordiske byer, der voksede frem før år 1000, var primært orienterede mod fjernhandel. Det gjaldt fx Hedeby, der havde kontinuerlig bebyggelse fra ca. 810 til 1020, hvorefter Slesvig overtog de bymæssige funktioner i den sydligste del af Jylland.

Der eksisterede 22 danske byer omkring 1150, heraf 17 inden for de nuværende grænser. Tilvæksten var især stor i 1000-tallet og hang i høj grad sammen med statsmagtens og kirkens konsolidering i dette århundrede, hvor der blev oprettet kongsgårde og slået mønt i mange byer, og syv af dem (Lund, Roskilde, Odense, Aarhus, Viborg, Ribe og Slesvig) blev bispesæder. Lund menes da at have været Danmarks største by.

Byernes traditionelle rolle som centralsteder, dvs. lokale og regionale omsætningssteder og administrative servicecentre for oplandet, kan spores før 1150, men blev tydeligere mellem 1150 og 1350, hvor ca. 60 nye byer (heraf ca. 40 i det nuværende Danmark) kom til. Den massive tilvækst betød, at Øerne og store dele af Jylland blev tæt besat med byer, især ved kyster og fjorde. Udviklingen skal ses i lyset af en stor befolkningsvækst på landet, etableringen af et stort antal landsbyer og måske også et øget behov for afsætning af landbrugets overskudsproduktion.

Købstadsbegrebet

De centrale bydele udgør stadig kernen i de danske købstæder og mellemstore byer. Mange steder er handelslivet truet af bl.a. e-handel og storcentre, der bedre opfylder dagligdagens krav til effektive indkøb. Men de har en vigtig funktion som midtpunkt for byens identitet og kultur, så det er mere af lyst end af nødvendighed, folk kommer i gågaderne. Her et billede fra Ribe.
.

Købstadsbegrebet begyndte at tage form i højmiddelalderen. Det omfatter tre elementer, nemlig principielt monopol på handel, håndværk og anden borgerlig næring (indtil 1857), eget retsvæsen og politi, varetaget af byfogeder (indtil 1919), og lokalt selvstyre, ledet af rådmænd og siden borgmestre (indtil 1970, hvor købstadsbegrebet faldt bort). De ældst kendte rådmænd og fogeder er fra midten af 1200-tallet, og de første bysegl – et symbol på, at byen var en selvstændig retsaktør – dukkede op på samme tid. Fra 1200-tallet stammer også de første stadsretter, dvs. retsregler for den enkelte by, og købstadsprivilegier, hvor byherren (i de fleste tilfælde kongen) tildelte byen og dens beboere bestemte rettigheder, især med hensyn til handel. Privilegierne skulle fornys ved hver konges tiltræden og kunne da evt. blive suppleret med nye rettigheder. Nogle købstæder, især i Jylland, blev tildelt et læbælte på typisk en eller to mil (7,5 eller 15 km), hvilket betød, at landbefolkningen inden for dette område var forpligtet til at handle i byen. Der var dog mange undtagelser fra principperne om arbejdsdeling mellem by og land. Eksempelvis var det tilladt for alle beboere på større øer uden købstad at drive handel, håndværk og søfart m.m., og i Danske Lov fra 1683 blev det tilladt for udøvere af en række håndværksfag at arbejde på landet.

Mindre byvækst fra højmiddelalderen og frem til år 1800

Pestepidemien den sorte død, der rasede i årene omkring 1350 og muligvis reducerede Danmarks befolkning med mere end en tredjedel, satte en midlertidig stopper for bydannelsen i Danmark, og selv om der blev grundlagt adskillige nye byer efter år 1400, hvor kongen bevidst støttede det danske handelsliv gennem udstedelse af nye købstadsprivilegier, var man langt fra den urbaniseringsdynamik, der havde kendetegnet højmiddelalderen. Men købstæderne havde tilsyneladende lettere end landsognene ved at overvinde effekterne af 1300- og 1400-tallets pestepidemier, så der var formentlig alligevel tale om en voksende urbaniseringsgrad i denne periode. Nogle forskere mener endda, at op mod 15 % af landets befolkning boede i byer i tiden omkring år 1500. De danske byer var dog stadigvæk meget små. Mens de 20 største europæiske byer havde mellem 35.000 og 150.000 indbyggere omkring år 1500, kan ingen af de danske have haft mere end 10.000, og måske havde de to største, København og Malmø, endda kun 3.000-5.000.

Fra år 1500 til midten af 1800-tallet opstod der kun ganske få nye købstæder, og antallet af andre nye byer var også meget begrænset. Enkelte fiskerlejer som Dragør, Marstal samt Nordby og Sønderho på Fanø udviklede sig dog til bebyggelser med en klart bymæssig karakter uden at få købstadsprivilegier. Andre byer måtte vente til det første årti af 1900-tallet, før de endelig fik deres købstadsstatus. Det drejede sig bl.a. om Frederiksværk – Danmarks første industriby, der blev grundlagt i 1700-tallet – og fiskerlejerne Løgstør og Nørresundby, der i 1670’erne blev sat til at svare forbrugsafgiften konsumption på linje med købstæderne, fordi de angiveligt havde »mere end bondenæring og avling«. Bystyret og købmændene i Aalborg modsatte sig imidlertid længe, at der blev etableret flere købstæder i den østlige del af Limfjordsregionen.

Generelt må man dog sige, at det netværk af centralsteder, som blev etableret før år 1500, dækkede behovet indtil anden halvdel af 1800-tallet, hvor en kraftig befolkningsvækst kombineret med en stærk udbygning af infrastrukturen (især af hovedlandeveje og jernbaner), opdyrkning af store hedearealer og en mere liberal næringslovgivning dannede grundlag for en sekundær bølge af bydannelser (ofte benævnt som stationsbyer eller rurale byer).

Fra ca. 1660 til slutningen af 1700-tallet, hvor mange danske byer befandt sig i en langvarig økonomisk krise, blev det overvejet at fratage nogle af de mindste købstæder deres privilegier, fordi handelen og håndværket stod så svagt. I flere regioner, især øst for Storebælt, lå købstæderne også så tæt, at de uundgåeligt konkurrerede om det samme opland. Slangerup var imidlertid den eneste købstad, der mistede sit privilegium. Det skete i 1809, da Frederikssund, der var opstået som omladningssted for bl.a. Slangerup, i stedet blev ophøjet til købstad.

De fleste af de byer, der opstod mellem år 1500 og 1850, kan takke statsmagten for deres eksistens. Det drejer sig bl.a. om fæstningsbyerne Fredericia og Frederikshavn, skolebyen Sorø, der fra begyndelsen primært havde til opgave at servicere akademiets lærere og elever, samt slotsbyen Hillerød, der ganske vist aldrig formelt fik købstadsprivilegium, men reelt trådte ind i købstædernes kreds omkring 1680, da byen fik byfoged og byskriver. Til gengæld blev Hørsholm aldrig reelt en købstad, selv om byen formelt fik privilegier i 1739.

Hvilke byer voksede?

Befolkning og areal i de ti største byer og samlet for øvrige byer med mindst 200 indbyggere i 2021.
.

Mens næsten halvdelen af Danmarks købstæder endnu ved folketællingen i 1801 havde mindre end 1.000 beboere, og de tre største provinsbyer – Odense, Aalborg og Helsingør – da alle havde et indbyggertal mellem 5.000 og 6.000, oplevede København en massiv vækst mellem år 1500 og år 1800. I 1801 var hovedstaden nået op på 101.000 indbyggere – mere end alle provinsens købstæder tilsammen. Baggrunden var en stærk vækst i statsapparatet, hæren og flåden – som i meget høj grad blev koncentreret i København – og dette gav anledning til en stærkt stigende efterspørgsel, som stimulerede hovedstadens erhvervsliv. Dertil kom, at København i 1700-tallet nød godt af rollen som et vigtigt omsætningssted for varer fra de danske kolonier og fjerne lande. Københavns vækst medførte imidlertid også en øget efterspørgsel på fødevarer og brændsel m.m. fra andre dele af Danmark, som dermed i stigende grad blev en del af hovedstadens opland. Omkring år 1800 lå Danmarks urbaniseringsgrad på ca. 20 %, og selv om både København og provinsbyerne havde stærk vækst i de følgende årtier, var deres samlede andel af befolkningstallet kun steget til ca. 25 % i 1870, mens den i 1901 var nået op på 38 %.

Sammenlignet med mange andre lande har Danmark haft et ganske stabilt byhierarki gennem mange hundrede år. Der er dog visse forskelle mellem landsdelene. Mens Odense og Aalborg således har været klart dominerende i deres respektive regioner siden tidlig middelalder, havde Østjylland endnu ikke et entydigt regionalt center i 1801, da de tre største byer, Randers, Aarhus og Fredericia, blev noteret for hhv. 4.562, 4.102 og 3.474 indbyggere. Først med de store infrastrukturforbedringer i Aarhus i 1860’erne lagde denne by sig klart i spidsen.

Omvendt er det gået med Ribe, der var en af de vigtigste handelsbyer indtil 1600-tallet. Byen oplevede sit første knæk i 1659, da den blev ramt af en voldsom pestepidemi, samtidig med at indtægterne fra okseeksporten begyndte at svigte. Som følge af placeringen nær hertugdømmet Slesvig, som under enevælden havde en langt mere liberal næringslovgivning end kongeriget, fik erhvervslivet i Ribe usædvanlig svært ved at klare sig gennem 1700-tallets købstadskrise. Først i midten af 1800-tallet begyndte det at gå fremad igen, men afståelsen af Slesvig i 1864 betød, at Ribe mistede sit opland mod syd, og andre dele af oplandet blev overtaget af Esbjerg.

Historiens spor

Nutidens aarhusianere kan sagtens genfinde domkirken, Vor Frue Kirke og de mellemliggende torve på dette kort fra 1796, men mange er nok overraskede over, at der dengang lå små kirkegårde rundt om kirkerne. Det er også iøjnefaldende, at der kun var ganske lidt bebyggelse syd for åen, og at Aarhus kunne klare sig med en simpel åhavn samt to små moler. Men Aarhus havde også kun 4.102 indbyggere ved folketællingen i 1801.
.

Det bybillede, der ses i dag, indeholder spor fra alle dele af den danske købstadshistorie. Selv om adskillige byer har været udsat for flere store brande, har mange gader stort set det samme forløb i dag som i middelalderen. Derimod har kun en ganske ringe del af middelalderens bygningsmasse overlevet, om end man nogle steder kan se middelalderkældre under senere opførte huse. Til gengæld har flere byer et relativt stort antal købmands-, håndværker- og embedsmandshuse fra perioden 1500-1800.

De ældste danske kirker blev bygget i træ, og i de byer, som allerede eksisterede i 1000-tallet, blev der gerne opført adskillige af disse kirker. Da mere solide byggematerialer (tegl-, kampe- og frådsten m.m.) vandt indpas som byggematerialer fra omkring år 1100, blev mange af trækirkerne erstattet af stenkirker, og de gamle byer kom derfor typisk til at bestå af flere sogne. De byer, som blev til efter ca. 1150, fik derimod tilsyneladende altid kun én sognekirke.

Klostrene beslaglagde en stadig større del af købstædernes areal i løbet af middelalderen, og især mellem 1230 og 1310 og efter 1410 var der stor tilvækst af klostre. Efter Reformationen i 1536 blev nogle af klosterkirkerne omdannet til sognekirker, mens andre klosterbygninger blev genbrugt til sociale institutioner. Langt de fleste klostre blev dog nedrevet i 1500-tallet, og nogle steder blev der etableret åbne pladser i deres sted.

Mindst 23 købstæder – heraf 15 inden for Danmarks nuværende grænser – blev forsynet med en borg inden 1350, og flere kom til i senmiddelalderen. Den teknologiske udvikling inden for artilleriet efter ca. år 1500 betød imidlertid, at statsmagten herefter koncentrerede sig om få, strategisk velplacerede, fæstninger med bastioner. Der er bevaret spor af voldanlæg i flere byer, men kun i Fredericia og på Christianshavn, hvor fæstningerne først blev nedlagt som følge af Forsvarsloven af 1909, er voldanlæggene stort set intakte.

Selv om en meget stor del af købstæderne har været udstyret med en havn lige siden byens anlæggelse, kan man sjældent iagttage fysiske spor fra før år 1800, idet ældre havne typisk bestod af simple kajanlæg af sten eller træ. Til gengæld blev mange købstadshavne udvidet flere gange i løbet af 1800-tallet.

Bortset fra enkelte tidligere stalde og ladebygninger mv. indeholder nutidens byer heller ingen tydelige vidnesbyrd om, at ager- og husdyrbrug spillede en stor rolle i mange købstæder helt frem til begyndelsen af 1900-tallet, om end de fleste byboere kun har haft det som en sekundær beskæftigelse. I løbet af 1800-tallet begyndte man imidlertid at udstykke de omkringliggende jorder, og i dag består disse byer typisk af to ejerlav: ét for byen og ét for markjorderne.

Skive: udviklingen i en mellemstor by

Skive fik havn i 1869, hvorefter byen blev et knudepunkt i besejlingen på Limfjorden. Skibe som damperen Frederiksværk, der ses til højre på fotografiet fra omkring år 1900, sejlede med varer og materialer til fjordens bebyggelser.
.

Væksten i de mellemstore byer var stor op gennem 1800-tallet, stigende i 1900-tallet og særligt i årene 1960-80, hvor byerne blev udbygget med forstæder, primært enfamilieshuse. Et eksempel er Skive. I 1798, hvor byen var amtshovedstad, havde den under 500 indbyggere; den havde været hærget af flere brande gennem det foregående århundrede og dermed mistet indbyggere. Det var da en lille by ved Skive Å.

Op gennem 1800-tallet blev infrastrukturen væsentligt udbygget. Med åbningen af kanalen ved Agger i 1825 forbedredes besejlingen af alle byerne ved Limfjorden, og i 1864 kom jernbanen til Skive, som derefter også fik en substantiel industri. I 1880 var befolkningstallet da også nået op på over 2.500. I 1943 vendte byen sig i højere grad end før mod Limfjorden; der var etableret en højskole, og industri- og forstadsområder voksede frem. I 2016 var byarealet to-tre gange så stort som 60 år forinden, mens befolkningstallet blot var vokset med godt 50 %. Det afspejler også, at byvæksten skete i forstadsområderne, hvor enfamilieshuse og industriområder fylder i landskabet. Byen er vokset sammen med mindre nabolandsbyer.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks bebyggede land

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om byer