Ørstedsparken i København er en del af det gamle voldterræn. Ferdinand Meldahls plan for udvidelsen af København fra 1865 fulgte kommunens visioner om at bevare en grøn ring rundt om byen og var således i delvis modstrid med Krigsministeriets ønsker om en højere udnyttelse. Planen blev da heller ikke gennemført i sin helhed, men Østre Anlæg, Botanisk Have, Ørstedsparken og Tivoli, som tidligere havde udgjort en del af volden, blev anlagt som parker i 1870’erne. Til gengæld blev bebyggelsen mellem volden og Søerne for det meste meget tæt, da området blev udbygget, før bestemmelserne om lysafstande blev lovfæstet i 1875. Denne del af byen har med tiden udviklet sig til et attraktivt byområde, med både boliger og erhverv, uddannelses- og kulturinstitutioner.
.

Danmark har traditionelt kun haft én »rigtig« storby, København. København har et stærkt center og et afhængigt opland, og byen har været kongelig residensstad siden 1400-tallet. I hovedstadsområdet bor omkring en femtedel af landets indbyggere. De øvrige store byer, Aarhus, Odense og Aalborg, kommer end ikke tilsammen op på halvdelen af det indbyggertal.

Men i de senere år er en ny storby ved at opstå: Den Østjyske Millionby. Den defineres som det tætbefolkede område i Østjylland mellem Haderslev og Randers og inddrager også Middelfart på Fyn. Området har tilsammen omkring 1 mio. indbyggere.

Hovedstaden

København er Danmarks hovedstad og landets største by, og hovedstadsområdet huser godt en femtedel af landets befolkning. Byen er stor nok til at optræde blandt de europæiske storbyer, om end den stadig er en af de mindre. København har i dag en høj vækst med hensyn til økonomi og befolkning og er internationalt anerkendt for sin miljø- og boligkvalitet.

Udviklingen i byen og regionen har i århundreder været præget af kongemagten, staten og af funktionen som landets hovedstad. Dens udvikling har været strengt reguleret fra grundlæggelsen og op til i dag, hvor egns- og regionplanlægning i det seneste århundrede både har reguleret og understøttet byudviklingen.

København som selvstændig by har altid haft et nært samspil med sit opland. I dag rummer hele Københavnsregionen – forstået som det område, der strækker sig til Roskilde, Stevns, Hornsherred og hele Nordsjælland – lige godt 2 mio. indbyggere fordelt på 36 kommuner. Storbyens indflydelsesområde bliver stadig større. København og Malmø bindes sammen på tværs af Øresundsbroen, og i dag samarbejder København med kommunerne i Skåne, hele Sjælland og på Bornholm. Dette såkaldte Greater Copenhagen-samarbejde omfatter ca. 4,4 mio. indbyggere og skal gøre det samlede område synligt internationalt.

Det tidligste København

København i 1648, Christian 4.s dødsår. På kortet ses den nye befæstning mod Sjælland og svage spor efter den gamle vold langs det nuværende Gothersgade. Christianshavn øverst i billedet er anlagt på opfyld, og der er allerede etableret en bro derover. Man ser de vigtigste af kongens bygningsværker, Tøjhuset, Børsen og Holmens Kirke, den tidligere smedje.
.

København regnes traditionelt for grundlagt af Absalon i 1167 med anlæggelsen af borgen på det nuværende Slotsholmen, hvor Christiansborg ligger i dag. Nyere forskning har dog vist, at der har været beboelse langt tidligere, og allerede omkring år 1000 havde byen omfattende bymæssige aktiviteter, to kirker og formentlig også befæstelse. Det var den strategisk gode placering ved handelsruter ind i Østersøen, de store mængder af sild i Øresund, overfarten til Skåne og en beskyttet havn, der sammen med god landbrugsjord gjorde beliggenheden attraktiv. Herefter voksede byen hurtigt, men blev først kongelig residensstad i løbet af 1400-tallet. I 1479 fik den et universitet som en af de første byer i Nordeuropa.

Udvidelserne under Christian 4.

Middelalderens København lå i store træk inden for det, der svarer til Vester Voldgade, Nørre Voldgade, Gothersgade og havneløbet.

Den første store udvidelse af København foregik under Christian 4. i begyndelsen af 1600-tallet. Kongen gjorde en stor indsats for at styrke rigets position og for at få del i den globale handel. Borgerne, især købmændene, nød godt af handelens ekspansion. De fik stigende betydning og sad bl.a. på bystyret i København – dog med stor kongelig indflydelse på valget af borgmestre og rådmænd. Omkring 1660 boede der hen ved 30.000 mennesker i København. I Christian 4.s tid blev der taget initiativ til mere end en fordobling af byens areal med en udvidelse af Slotsholmen, etablering et nyt flådearsenal (Tøjhuset og Proviantgården), Gammelholm, Nyboder, et nyt byareal nord for byen inden for en udvidet befæstning, og ikke mindst Christianshavn. Disse udvidelser havde stor betydning for hovedstadens udvikling over de næste 200 år.

Planerne om at etablere Christianshavn, en ny bydel, der skulle anlægges på opfyld i løbet mellem København og Amager, blev først og fremmest begrundet i militære hensyn. Den endelige plan fra december 1617 prioriterede dog økonomi og handel frem for militære formål. Det blev derfor muligt at lade privat kapital foretage en del af investeringerne i udviklingen af den nye bydel. Kronen anlagde gader og bastioner, mens grundene blev givet til velhavende københavnere og embedsmænd, der lovede at opfylde og bebygge deres grunde inden for en årrække, hvorefter de blev tilskødet grunden. Kanaler var indladningsplads for varer til pakhusene. I dag er de bydelens rekreative midtpunkter og vigtigste identitetsbærende element.

Planen var stringent og rummelig – og måske netop derfor overlevelsesdygtig over lang tid. Bydelen blev udvidet nordpå over de næste par hundrede år, og med Holmens omdannelse fra flådebase til et område med boliger og kulturinstitutioner fra 1990’erne er det nu en funktionel bydel med omkring 10.000 indbyggere. Christianshavn rummer i dag bygninger fra hele dets historie: Det ældste hus er fra 1624, og det nyeste boligbyggeri ved Krøyers Plads blev færdiggjort i 2016.

1800-tallet: København vokser igen

Udsigt fra Rundetårn over den centrale del af København med Domkirken, Universitetet og Rådhustårnet. København har været rigets hovedstad og huset statens centrale funktioner siden 1400-tallet.
.

Efter at Københavns omfang var blevet fastlagt midt i 1600-tallet, holdt byen sig inden for disse rammer de næste 200 år. Der skete forandringer inden for voldene – Frederiksstaden blev anlagt, og byen blev flere gange hærget af brande – men omfanget ændredes ikke.

Befolkningstallet i byen var steget fra ca. 30.000 i 1650 til ca. 130.000 i 1850, hvor indbyggerne boede meget tæt. På grund af det militære demarkationsterræn – hvor der var forbud mod at etablere permanente bygninger på et større areal foran voldene – skete der kun spredt, tilfældig og midlertidig byudvikling omkring hovedstaden. Som et led i liberaliseringen efter Junigrundloven af 1849 blev demarkationen delvis ophævet i 1852, og selve voldene faldt som administrativ og fysisk afgrænsning i 1856. Byen var sat fri. Det gav mulighed for en stærk byudvikling. De privatejede dele af Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Amagerbro voksede frem i stærkt tempo. Selve fæstningsterrænet mellem volden og Søerne blev først bebygget lidt senere. Her var der uenighed om mål og midler. De private grundejere og militæret, som ejede selve volden, ønskede området bebygget så tæt som muligt, mens Københavns Kommune ønskede i hvert fald dele af voldterrænet bevaret som en grøn ring om København.

Nye byområder opstår – begyndelsen til den moderne planlægning

De laveste dele af landskabet blev rygraden i den grønne struktur i de nye byområder. Her Utterslev Mose i Københavns nordvestlige del.
.

I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet gjorde nye transportmidler som sporvogne og cykler det muligt at pendle længere mellem hjem og arbejde. Den gamle bykerne blev delvis omdannet til kontor- og finanscentrum, og presset for boligområder nær byen var stort. I slutningen af 1800-tallet var fællederne uden for København nogle af de sidste åbne arealer. Udnyttelsen af dem blev igen bremset af uenighed mellem stat og kommune, men i 1893 nåede man til enighed. Der blev anlagt en kaserne på Østerfælled, og Rigshospitalet blev opført på Blegdamsfælleden. I 1908 blev en del af fælleden omlagt til Fælledparken, som i dag er et af byens største åndehuller.

I 1901 blev de omliggende sognekommuner Brønshøj, Valby og Sundbyerne indlemmet i Københavns Kommune. Det betød op mod en fordobling af kommunens areal, og kommunen kunne indlede en helt ny byplanlægning, hvor man ønskede at undgå de problemer, der var skabt under de foregående fire årtiers byudvidelser i brokvartererne. Et halvt århundrede med ureguleret, privat ejendomsdannelse i byudviklingen havde ikke sikret grønne områder i boligkvartererne. To hovedpunkter for den nye byudvikling var derfor, at kommunen skulle kontrollere jorden gennem ejerskab, og en byplan, der i første omgang skulle udpege de områder, hvor der ikke skulle bygges, og der i stedet kunne placeres parker. Ejerskabet til jorden betød, at kommunen kunne lægge servitutter på de nye bydeles matrikler.

I løbet af de næste fire årtier gjorde den offentlige styring af byudviklingen det muligt at sikre store grønne områder i tæt kontakt med boligområderne. Udviklingen i de indlemmede distrikter blev inspireret af de bidrag, der indløb til en byplankonkurrence, som blev udskrevet i 1908. Alle forslag havde havebyer som bærende element, med udlæggelse af parkstrøg langs de laveste dele af landskabet. Vigerslevparken, Grøndalsparken, Damhus Sø og Damhusengen samt Utterslev Mose blev i de kommende årtier udlagt som grønne områder i Københavns nye distrikter.

Fingerplanen – styring af hovedstadens udbygning

Forside til den oprindelige ‘Fingerplan’, der illustrerer princippet om by’fingre’ betjent af S-tog og friholdte grønne områder imellem dem.
.

I 1925 var indbyggertallet i København og Frederiksberg steget til næsten 700.000, og det stod klart, at Københavns Kommune ville vokse så hurtigt, at området inden for bygrænsen ville blive udfyldt i løbet af 1930’erne. Kommunen stod uden mulighed for at påvirke den samlede arealudvikling i hovedstadsregionen. Til gengæld stod både private kræfter og staten klar til opgaven. Dansk Byplanlaboratorium tog i 1928 initiativ til at skabe en plan for det samlede hovedstadsområde med nedsættelsen af et Egnsplanudvalg, der skulle se på alle sektorer af byudviklingen og lave en sammenfattende plan. Udvalget behandlede først det mest presserende problem, nemlig byudviklingen mod nord, der truede med at udslette netop de landskabelige værdier, som i første omgang tiltrak bebyggelsen.

Med Den Grønne Betænkning præsenterede udvalget i 1936 en principiel skitse til en række fredede områder omkring København, der skulle forbindes med byen gennem et netværk af rekreative stier. Betænkningen blev to år senere fulgt op med vedtagelsen af en fredningsplan, der blev realiseret gennem de næste to årtier af et udvalg under Statsministeriet med bl.a. statsminister Thorvald Stauning som en ivrig fortaler. Staten påtog sig således ansvaret for egnsplanlægningen, mens man samtidig besluttede at opretholde den kommunestruktur, der delte den sammenhængende metropol i mange mindre enheder.

Den del af arbejdet, der vedrørte byudvikling, måtte vente til efter 2. Verdenskrig, hvor formanden for Dansk Byplanlaboratorium, arkitekten Steen Eiler Rasmussen, i 1945 genindkaldte Egnsplanudvalget. Med økonomisk støtte fra Arbejdsministeriet blev det besluttet at oprette et Egnsplankontor, som i samarbejde med amter, kommuner og interessegrupper udarbejdede et Skitseforslag til Egnsplan for Storkøbenhavn – i daglig tale kaldet Fingerplanen.

Den var klar i 1947. Navnet opstod af planprincippet, som foreskrev, at byudviklingen skulle ske langs eksisterende indfaldsveje og S-baner i smalle »fingre«, hvor der var god trafikal tilgængelighed for de fremtidige beboere, som også ville få kort vej til de grønne, rekreative områder, der blev friholdt fra bebyggelse mellem fingrene.

Planen blev aldrig formelt vedtaget i sin oprindelige form. Men gennem skiftende kommunale og lokale plantyper, som blev godkendt centralt, har dens hovedprincipper dog i store træk styret udviklingen i Københavnsområdet. Den har også dannet bagtæppet for en intensiv planlægning og et stærkt statsligt engagement i de store udviklingsplaner i Københavns vestegn, særligt i fingrene langs Køge Bugt og i Vestskoven.

By- og landskabsudvikling i Københavns vestegn

Brøndby Strand begyndte at skyde op fra slutningen af 1960’erne. Bebyggelsen blev planlagt efter tidens idealer med højhuse, åbne etageboligområder suppleret med mange parcelhuse. Biltrafikken adskilles fra cyklende og gående. Mange af disse bebyggelser har haft sociale og byggetekniske problemer og er blevet renoveret flere gange. I Brøndby Strand planlægges fem højhuse nedrevet 2021-23 pga. forurening med miljøgiften PCB.
.

I efterkrigstiden påtog staten sig igen en styrende rolle i forhold til udviklingen på Københavnsområdet. Med udgangspunkt i Fingerplanen blev Principskitse til egnsplan for byudviklingen indtil 1980 i Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter vedtaget i 1960. Den pegede særligt på udbygning i de fingre, der peger mod Roskilde og Køge. Det var en statslig satsning, som skulle skaffe boliger til de beboere, der flyttede ud fra de saneringsmodne boliger i de tætte bydele. I begge fingre blev der tænkt stort og bygget store, samlede byområder, der i store træk eksisterer, som de var planlagt, endnu i dag.

Køge Bugt-fingeren blev skabt med udgangspunkt i Lov om Planlægning af Køge Bugt-området fra 1961 og efter en samlet plan, kaldet Køge Bugt-planen, for den mere end 20 km lange bebyggelse, godkendt i 1966. Området blev planlagt efter hovedprincipperne fra Fingerplanen: En motorvej danner »rygrad« for det smalle byområde, der betjenes af en S-bane med indkøbscentre og tættere bebyggelse ved stationerne, og mere åben bebyggelse og grønne strøg indimellem. Der er kort afstand til det grønne landskab på den ene side og vandet på den anden. Dog var det begrænset med arbejdspladser. I dag er der en del mere erhvervsareal, end det var planlagt fra begyndelsen. Selv i international sammenhæng er det en meget stor samlet plan, og i dag står området – på godt og ondt – omtrent, som det blev planlagt. Der er få arbejdspladser og store ensartede boligområder, som også for nogles vedkommende har haft sociale problemer og behov for fornyelse. Men området rummer også basale boligkvaliteter, gode lejligheder og store grønne områder.

De store nye boligområder krævede nye grønne områder. Idéen om en skov på Vestegnen havde været på planlæggernes tegnebræt siden 1920’erne og fik fart på med et konkret forslag i 1964. Efter en indsats fra lokale kommuner og interessenter og en aviskampagne gennemført af Politiken bevilgede Folketinget i 1967 66 mio. kr. til at opkøbe landbrugsjord omkring Herstederne og beplante det. De ca. 1.500 ha omfatter i dag skov, åbne sletter og moser og har udviklet sig til Vestegnens store rekreative naturområde. Køge Bugt Strandpark var en tilsvarende stor satsning, der skulle gøre Vestegnen og Køge Bugt-området lige så attraktivt som Nordsjælland. Den var udtænkt på idéniveau i Den Grønne Betænkning fra 1936 og blev planlagt og gennemført af et interessentskab mellem kommuner og amter og indviet i 1980.

København vokser indad

Industri- og havneområderne i København har været udsat for intensiv omdannelse med tæt bebyggelse til boliger og erhverv. Her er det Islands Brygge til højre og det nye kvarter Engholmene til venstre, set mod nord langs havneløbet. Islands Brygge er begunstiget af beliggenheden mellem vandet og den store Amager Fælled, mens boligerne på vestsiden af havneløbet har begrænset adgang til grønne områder.
.

Mens 1900-tallet var præget af vækst i forstæderne, og befolkningstallet i Københavns og Frederiksberg Kommuner samtidig faldt stærkt, har de ældre byområder nu fået en renæssance. I 1970’erne og 1980’erne kom der for alvor gang i sanering og byfornyelse af den ældre og utidssvarende boligmasse. Baggårdene blev grønnere, bilgader blev til gågader, og industri- og havneområder blev omdannet til boligområder. Byen blev i det hele taget et acceptabelt og ligefrem attraktivt alternativ til forstæderne for middelklassens børnefamilier, for unge og for velhavende ældre. Siden 1990 er befolkningstallet igen steget stærkt. Mens der bor rigere, men færre mennesker i brokvartererne end før byfornyelsen, så er det især havneområdet, der har stået for en stor del af befolkningstilvæksten. Hvor der før var sten- og gruslagre, industri og lagerhaller, og hvor fragtskibe lagde til, ligger nu nogle af landets dyreste boliger med udsigt til vandet og også nogle meget populære parker og badebroer, der besøges fra hele byen.

Infrastrukturen som vækstfaktor– en bæredygtig by?

Fingerplanen har betydet, at boligudbygningen har været relativt tæt knyttet til S-togslinjerne. I dag sker den samlede planlægning for hovedstadsområdet gennem et landsplandirektiv og er således stadig styret af staten. Det er det eneste byområde i Danmark, dette sker for. Landsplandirektivet, der stadig benævnes Fingerplan, opretholder princippet om, at udbygningen hovedsagelig sker i byfingre knyttet til stationer på Sbanenettet. Det er desuden et krav, at større kontorbygninger og offentlige funktioner skal ligge i nogenlunde gangafstand fra en station. Det skal understøtte brugen af den kollektive transport, mindske biltransporten på det i forvejen overfyldte vejnet og dermed bidrage til en effektiv mobilitet i Københavnsområdet, så gode transportmuligheder for borgerne kan kombineres med mindre CO2-udslip og trængsel på vejene. Metroen, der er under udbygning (2021), og den kommende letbane langs med Ring 3 i de nordlige og vestlige forstæder skal på samme måde gøre det lettere at komme omkring i Københavnsområdet i dagligdagen uden bil.

Et vidt forgrenet cykelstinet, opbygget gradvis siden 1912, er blevet suppleret med nyere supercykelstier og flere spektakulære broer over havneløbet. København er med god ret internationalt berømt som cykelby, og cyklen er et vigtigt transportmiddel i storbyen. I Region Hovedstaden som helhed foregår omkring 20 % af turene på cykel og udgør 5 % af den samlede persontransport (2016). I selve Københavns Kommune foretages omtrent halvdelen af alle ture til arbejde eller studier på cykel, og i 2018 blev der pr. hverdag cyklet 1,44 mio. km i kommunen.

Et effektivt cykelstinet har gjort København verdensberømt som cykelby og bidrager væsentligt til at begrænse trafikkens forurening og CO2-udslip. Billedet viser broen Cykelslangen, der forbinder Vesterbro med Islands Brygge. Broen opførtes i 2014 og anvendes dagligt af ca. 20.000 cyklister
.

Fremtidens hovedstadsområde

Den nuværende plan for hovedstadsregionen, Fingerplan 2019. Der må principielt kun bygges ny by i de dele af det ydre storbyområde, som ligger inden for byfingrene (markeret med karrygult). Planen understøtter desuden, at arealer inden for de eksisterende (røde) byområder omdannes og udnyttes bedre end hidtil. Den understøtter også en øget centralisering med vækst i Københavns centrum.
.

I dag fremstår både det centrale København og hovedstadsområdet som et velfungerende og sammenhængende byområde. Der er dog store sociale og økonomiske forskelle mellem kommunerne i regionen: Ishøj er en af de kommuner i Danmark, der har størst sociale problemer, mens en del kommuner langs Øresund hører til landets rigeste.

Der er også store forskelle mellem vækstmotoren i det centrale København og hovedstadsområdets yderkommuner, der ikke oplever den samme byvækst, og hvor landskabet i stor udstrækning er overgået fra produktionslandbrug til »bylandmænd «, der nyder livet på landet og måske holder heste eller får, og som kører på arbejde et andet sted i regionen. Den forskel kan blive endnu større fremover med de store udbygninger, der er på tegnebrættet i Københavns Havn. Nogle kommuner har desuden svært ved at finde udbygningsområder inden for de regionale planrammer, mens andre har gode muligheder for at omdanne industri- eller havneområder. En vigtig udfordring i fremtiden bliver derfor at skabe den rette balance mellem de forskellige dele af hovedstadsområdet.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks bebyggede land

Læs videre om

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om byer