Danmarks landareal dækker omkring 43.000 km2. Det bebyggede land (bebyggelse og infrastruktur) udgør ca. 13 % af det samlede areal, eller næsten 6.000 km2 – lidt mindre end Sjælland på 7.031 km2. Infrastrukturenvejene, jernbanerne, landingsbaner mv. – udgør næsten et lige så stort areal som den egentlige bebyggelse. Bebyggelsens andel af det samlede areal er steget jævnt gennem de seneste 200 år. I år 1800 udgjorde det bebyggede land under 3 % af Danmarks samlede areal, men den øgede befolkning, større boliger og erhvervsbyggerier samt udbygning med infrastruktur har gjort, at bebyggelsen er øget til dagens niveau.

Hvor bor danskerne?

Befolkningstætheden i Danmark for hvert af landets ca. 2.160 sogne.
.

Det er i det bebyggede land, befolkningen bor, hvad enten det er på en gård i det åbne land, i en landsby eller i en af landets større byer. Groft sagt fordeler befolkningen sig med en femtedel i hovedstadsområdet, en tredjedel i de større provinsbyer, en tredjedel i mindre provinsbyer og en ottendedel på landet og i små landsbyer.

Nogle dele af landet er tæt bebyggede og har mange indbyggere, mens andre har mere spredt bebyggelse. Danskerne bor særligt tæt i og omkring de større byer, især København og dens opland, men også i og omkring Aarhus og de større byer i Østjylland, omkring Odense og omkring Aalborg. Befolkningstætheden er størst i byernes centrum, men i de større byers opland er der også relativt høje befolkningstætheder. Selv i de ellers tyndtbefolkede landområder er der enkeltstående byer med høj befolkningstæthed.

Bebyggelsesnavne i Danmark

Mange danske by- og landsbynavne er op mod 2.000 år gamle, og næsten alle har mindst 500 år bag sig. De repræsenterer dermed en betydelig kontinuitet i det danske sprog og samfund.

De fleste stednavne består af et forled og et efterled. Efterleddet fortæller, hvilken lokalitetsart navnet beskriver, mens forleddet typisk afspejler et karakteristikum ved den enkelte lokalitet. Navne med det samme efterled betragtes derfor som navnetyper med ensartede egenskaber og tilhørende den samme tidsperiode. Ved at søge tilbage til navnenes ældste skriftlige former kan man i mange tilfælde identificere de ord, som navnene er dannet af, og i samspil med vores viden om den danske sproghistorie afdække, hvilken tid navnene er dannet i.

Det ældste lag af bebyggelsesnavne

Punktkort over bebyggelsesnavne efter navnetyper. Kilden er Christian 5.s matrikel fra 1688, der er den mest fyldestgørende ældre landsdækkende registrering af alle danske bebyggelser, bortset fra Sønderjylland og Bornholm. Her er i stedet suppleret med bebyggelsesnavne fra værket Danmarks Stednavne. Forklaringen på de store regionale variationer er en kombination af navnetypernes dateringer, landskabernes muligheder for bebyggelse i forskellige perioder samt regionale navngivningsvariationer.
.

De ældste bebyggelsesnavne, man kender i Danmark, er navne med efterled som -ing(e)/-ung(e), -løse, -lev, -hēm og -sted. Navnenes sproglige indhold afspejler, at de ældste af dem går tilbage til begyndelsen af vores tidsregning, mens andre rækker frem til begyndelsen af vikingetiden.

To af disse navnetyper beskriver forhold på eller ved den navnebærende lokalitet. Det gælder navne dannet med de to beslægtede afledningsendelser -inge og -unge, som i middelalderen faldt sammen i formen -inge på Øerne og -ing i Jylland. Endelsen angiver, at der er tale om et sted karakteriseret ved det, som er angivet i navnets forled. De fleste navne på -løse er dannet med substantivet gammeldansk *løˉ sa, som er beslægtet med ordet lys og betyder »lysning«. En lille del af løse-navnene er dog meget yngre og dannet med adjektivet løs med betydningen »som mangler noget«.

De andre navnetypers betydningsindhold går på selve bebyggelsen. Efterleddet i lev-navnene er beslægtet med substantivet levn og betyder »noget efterladt«, måske »arvegods«, og -hēm, som er identisk med nutidens ord hjem, betyder i stednavne slet og ret »bebyggelse«. Substantivet sted, som også er et velkendt ord i nutiden, har i stednavne grundbetydningen »bebyggelsessted«.

Navnetyper, som strækker sig over lang tid

En del by- og landsbynavnes sproglige indhold kan ikke tidsbestemmes særlig præcist. Det gælder især navne med efterleddet -by og navne, som oprindelig var naturbetegnende. Det skyldes, at de ord, der indgår i navnene, er arveord, som altid har været brugt i dansk, og som er benyttet i stednavne gennem en meget lang tidsperiode. Ud over -by drejer det sig om navne med efterled som -bjerg, -j og -lund.

Ekspansionsnavne fra vikingetiden og middelalderen

De gamle stednavne lever stadig i bedste velgående. Her vises der vej til Ringsted og Solrød ved Ejby.
.

I vikingetiden og middelalderen kom der bebyggelsesnavne med efterled som -toft, -torp, -bøl(le), -rød og -tved. De repræsenterer den tids bebyggelsesekspansion, hvor man bosatte sig i udmarker, skove og andre hidtil ubebyggede områder.

Navne med efterleddene -toft og -torp vidner om tilknytning til ældre bebyggelser, idet toft betyder »areal unddraget det almindelige landsbyfællesskab «, og torp betyder »udflytterbebyggelse «. I nutiden ender de fleste torp-navne på -drup, -rup og -trup. Efterleddet i navne på -bøl(le) går tilbage til et gammeldansk bøˉ li, som er en afledning af ordet bol, og som betyder »bolig, gård«.

Mange af de nye bebyggelser i skovområder fik navne med efterled, som betegner en rydning. Det gælder rød, som er beslægtet med verbet rydde. Den gammeldanske form af ordet er -ruth, og den har udviklet sig til -rød på Sjælland, hvor navnetypen er meget udbredt. Andre steder i landet er den egentlige normalform -rud eller -rod. Efterleddet -tved er et af de mest almindelige rydningsbetegnende efterled i danske stednavne. Tved-navne er ofte svære at identificere, fordi efterleddet har ændret form. Eksempelvis er Humble på Langeland oprindelig dannet med efterleddet -tved.

Der er også dannet nye bebyggelsesnavne de seneste 500 år, men de fleste af dem er navne på gårde, huse og andre enkeltbebyggelser. Det er de færreste yngre bebyggelsesnavne, der betegner byer og landsbyer.

Middelalderens store udbygninger

Middelalderens kirkebyggerier udgjorde de sikre holdepunkter i grundlæggelsen af middelaldersamfundet. De oprindelige romanske kvaderstenskirker er ofte udbygget med et sengotisk tårn. Her ses Frejlev Kirke ved Aalborg.
.

Den nuværende bystruktur har sit grundlag i middelalderens landsbyer og købstæder. Den store udbygning af landsbyerne, som man kender dem i dag, skete i vikingetid og tidlig middelalder, hvor mange landsbyer blev anlagt der, hvor de ligger i dag.

Købstæderne, der udgør grundstammen i dagens mellemstore og store provinsbyer, var handelspladser, bl.a. til udskibning af de varer, der blev produceret i de omliggende landbrugsområder. De allerfleste lå ved kysten med god adgang til godstransport ad søvejen. Også i dag ligger Danmarks ti største byer og halvdelen af de 100 største ved kysten eller med adgang til havet. Hovedparten af købstæderne blev etableret mellem år 1000 og år 1300. Købstæderne havde reelt ganske få indbyggere indtil midten af 1800-tallet, hvor bl.a. jernbanerne fremmede befolkningsvæksten, både i de gamle købstæder og i de nyopståede stationsbyer, der fulgte i kølvandet på udbygningen af jernbanenettet fra midt i århundredet.

Fra land til by – industrialiseringens store befolkningsvækst

Jordens bonitet bestemmer sognestørrelserne. På Øerne og i Østjylland, hvor jorden er frugtbar, er sognene gennemgående mindre end i Nord- og Vestjylland.
.

Befolkningen steg voldsomt op gennem 1800-tallet, fra knap 1 mio. danskere omkring år 1800 til næsten 2,5 mio. i år 1900. Det var primært den lavere dødelighed, som var opnået gennem bedre ernæring og hygiejne, der var årsagen. Forholdet mellem land- og bybefolkning ændredes til byernes fordel, bl.a. som følge af industrialiseringen. Industrien, hvis betydning voksede stærkt op gennem 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, skabte en helt ny samfundsdynamik og en helt ny type byer: industrialiseringens byer. Energiforsyningen til produktion og transport blev knyttet til flytbart og kontrollerbart brændsel (kul og olie) frem for stedsspecifikke og vanskeligt kontrollerbare ressourcer (vand, vind). Produktionen kunne nu foregå i byerne, hvor markederne også befandt sig.

Industrien havde behov for arbejdskraft, så byerne bød på arbejdspladser, men også på rig handel og kultur. De mange nye byboere måtte også have noget at bo i, hvilket medførte et omfattende boligbyggeri i og omkring især de større byer. Boligbehovet blev i stort omfang opfyldt gennem spekulationsbyggeri af lejekaserner med små, dårlige og usunde boliger.

Udviklingen af de moderne byer

Mere end ni tiendedele af alle nutidens boliger er opført efter år 1900. Det skyldes ikke alene, at de ældre bygninger er forfaldet og blevet revet ned; årsagen er først og fremmest, at byudviklingen for alvor tog fart i 1900-tallet, især efter 2. Verdenskrig og allermest i perioden 1960-80. En tredjedel af de boliger, der eksisterer i dag, er bygget i disse to årtier. Det var tillige i den periode, at byerne arealmæssigt voksede meget stærkt.

Mens tiden efter 1945 frem til omkring 1980 var den store udbygningstid, har årene fra 1980 og frem til i dag været den store ombygningstid. Udflytning eller nedlæggelse af industrier i bymidterne landet over efterlod store sår i byerne. Områderne lå ubenyttede hen i en årrække, men særligt fra begyndelsen af 2000-tallet gjorde en kombination af økonomisk vækst og tilbageholdenhed med udlæg af ny jord til byvækst, at de blev attraktive byggegrunde. Omdannelsen af ældre industri- og havneområder har givet en helt ny dynamik til Danmarks byer. De bedste af de gamle bygninger bevares og bruges til nye formål, og på den måde varetages den industrielle kulturarv til en vis grad, selv om aktiviteterne på grunden er helt nye.

Den industrielle udbygning er fortsat frem til i dag, men typen af virksomheder er en anden. Nutidens industriproduktion er flyttet til store enheder i forstæderne eller på landet, som bedre kan opfylde behov for store sammenhængende bygninger og nærhed til vejtransport.

Bebyggelsernes regulering

Arealanvendelsen i Danmark har længe været reguleret af staten. Planer og reguleringer har styret udviklingen omkring de større byer siden 1800-tallet. I 1925 blev den første byplanlov vedtaget. Her var planlægning dog ikke en pligt for kommunerne. Det blev det med Byplanloven af 1938, hvor kommunerne pålagdes at udarbejde planer, der fastlagde veje og bygninger i de mange nye byområder. Fra 1969 til 1977 gennemførtes en planlovsreform for at regulere alt areal, både i by og på land, og med større lokal beslutningskompetence. Med By- og Landzoneloven fra 1969 blev landet opdelt i byzoner, hvor byudvikling kan ske, og landzoner, hvor der ikke kan ske byudvikling, samt sommerhusområder, hvor husene ikke må benyttes som fast adresse. Reformen betød, at amterne stod for regionplanlægning, og at de nye kommuner efter Kommunalreformen i 1970 skulle tage sig af kommuneplanlægningen, begge dele med bred inddragelse af borgerne. Med Strukturreformen i 2007 forsvandt den regionale planlægning (undtagen i hovedstadsområdet), og de nu større kommuner står for arealplanlægningen gennem kommuneplanen.

Den regionale by

Der er ellers blevet argumenteret for, at en form for regional planlægning kunne være hensigtsmæssig, da både hverdagslivet og byudviklingen i stigende grad har en regional dimension.

Dagliglivet er i dag i langt mindre grad knyttet til et lokalområde eller en enkelt by og foregår i langt højere grad inden for en region bestående af flere byer, der hænger sammen i et netværk. Ikke bare pendles der til og fra arbejde på kryds og tværs af bydele og byer – i gennemsnit mere end 40 km om dagen – danskerne rejser også langt til fritidsinteresser og på vennebesøg, faktisk er disse ture i bil længere end turene mellem bolig og arbejde. Mens Storkøbenhavn stadig udgør et tyngdepunkt, der omfatter og inddrager stadig større områder omkring sig i den funktionelle by, kan man særligt i det østlige Jylland se, hvordan flere byer i området indgår i en større regional sammenhæng.

Helt generelt er det de større byer og deres regionale opland, der tiltrækker befolkningsudvikling. Det er her, at både befolkningstallet og boligpriserne stiger. Her kan man finde uddannelserne samt et bredt udbud af arbejde, service og kulturtilbud. Det smitter også af på landområder og landsbyer i storbyernes nærhed, hvor mange af beboerne på landet er beskæftigede i storbyområdet.

De mellemstore og store byer

Mange mellemstore byer er opstået som udskibningshavne for landbrugsprodukter og har med tiden udviklet en industrihavn. I dag er havnefunktionen ofte nedlagt, og de gamle havne er blevet attraktive boligområder. Her er det Holbæk Havn, der har fået et nyt boligområde.
.

Danmark har et ganske stort antal mellemstore og store byer: Når man undtager storbyerne, København, Aarhus, Odense og Aalborg, er der 60 byer i Danmark med over 10.000 indbyggere og 59 med mellem 5.000 og 10.000 indbyggere. En del af de gamle købstæder, fx Rudkøbing og Bogense, har under 5.000 indbyggere.

Der er forskel på, hvordan byerne har klaret sig gennem historien. Nogle af de gamle købstæder, som Ribe, Bogense og Nakskov, har mistet betydning i forskellige historiske perioder, mens andre er vokset i betydning med industri og siden service eller som administrationsbyer. Vejle, Horsens og Kolding er eksempler herpå. Stationsbyerne er kommet til siden midten af 1800-tallet som følge af udbygningen af jernbanenettet. Endelig er nyere byer opstået af andre årsager. Store byer som Silkeborg og Herning havde industri som basis for en byudvikling, der først rigtigt kom i gang i midten af 1800-tallet. Esbjerg, Hanstholm og Hirtshals blev hver for sig anlagt efter en samlet plan som udskibningshavne, og de spiller stadig en stor rolle som trafik- og industrihavne. I mange af de mellemstore kystbyer er havnefunktionen dog minimeret eller helt nedlagt, og de gamle havne rummer i dag lystbådehavne og boligområder.

De mellemstore og storeprovinsbyer efter Strukturreformen

De større provinsbyer – ofte de gamle købstæder – har fået en ny rolle efter Strukturreformen i 2007, da landets 271 kommuner blev reduceret til 98. Størstedelen af de nye kommuner tog udgangspunkt i en mellemstor by, ofte en tidligere købstad, som de nærmeste landkommuner blev lagt ind under. Det betyder, at by og opland er forenet, hvilket gør det enklere at arbejde med en samlet planlægning. Andre byer – ofte de mindre og mellemstore stationsbyer – mistede efterhånden både status og arbejdspladser sammen med rollen som kommunecentrum. Centraliseringen af store offentlige arbejdspladser som militærforlægninger, sygehuse, uddannelsessteder og politistationer har også presset mange mellemstore og større byer, og de seneste udflytninger af statslige arbejdspladser og studiepladser kommer næppe til at udgøre mere end blot et plaster på såret.

En vigtig rolle for de mellemstore byer er, at der her sælges udvalgsvarer: tøj, sko, isenkram, elektronik, møbler og andre varer, som ikke er dagligvarer. Næsten alle de mindre og mellemstore byer har dog mærket en mindsket efterspørgsel efter butiksarealer i bymidten, dels fordi mange udvalgsvarebutikker er flyttet ud i industriområderne eller til indfaldsvejene, dels pga. den øgede e-handel. Butikkerne i bymidten har simpelthen svært ved at overleve. Det betyder, at butikkerne i hovedgaden ofte enten står tomme eller er blevet overtaget af genbrugsbutikker og caféer eller har fået kulturelle eller offentlige funktioner. Det er en stor udfordring for de mellemstore byer at udvikle bymidterne i den nye situation.

Men i det store hele har Danmark et meget stærkt fundament i de mange mellemstore byer, der trives og vokser, både boligmæssigt og erhvervsmæssigt. Netop Strukturreformen har betydet, at kommunerne med de større provinsbyer er styrket og har gode muligheder for at præge og styrke deres egen udvikling.

Storbyerne

Industri- og havneområderne i København har været udsat for intensiv omdannelse med tæt bebyggelse til boliger og erhverv. Her er det Islands Brygge til højre og det nye kvarter Engholmene til venstre, set mod nord langs havneløbet. Islands Brygge er begunstiget af beliggenheden mellem vandet og den store Amager Fælled, mens boligerne på vestsiden af havneløbet har begrænset adgang til grønne områder.
.

Danmark har traditionelt kun haft én »rigtig« storby, København. København har et stærkt center og et afhængigt opland, og byen har været kongelig residensstad siden 1400-tallet. I hovedstadsområdet bor omkring en femtedel af landets indbyggere. De øvrige store byer, Aarhus, Odense og Aalborg, kommer end ikke tilsammen op på halvdelen af det indbyggertal.

Men i de senere år er en ny storby ved at opstå: Den Østjyske Millionby. Den defineres som det tætbefolkede område i Østjylland mellem Haderslev og Randers og inddrager også Middelfart på Fyn. Området har tilsammen omkring 1 mio. indbyggere.

Udfordringer for det bebyggede land

Det bebyggede land i Danmark i dag er på mange måder velplanlagt og velfungerende. Gennem mange år er landets bebyggelse udviklet i takt med tiden, nødvendig infrastruktur er tilføjet, sanering og omdannelse er pågået gennem mange år, bygningerne er generelt af høj teknisk kvalitet, og boligkvaliteten høj set i globalt perspektiv. Der er mange grønne områder mellem bygningerne, og velfærdssamfundet bevirker, at der i store træk er et højt og relativt ensartet serviceniveau, hvor man end bor i landet. Der er balance mellem nybyggeri og bevaring af historiske bygninger og bymiljøer.

Helt afgørende for den ensartede og høje kvalitet, vores byer faktisk besidder i dag, har været offentlig regulering af det fysiske miljø gennem fysisk planlægning, tekniske reguleringer såsom bygningsreglement og vejregler samt bestemmelser og information om bygningsbevaring og naturfredning.

Men der er også store udfordringer for bevaring og udvikling af vores byggede miljø. I dele af landet står der tomme huse, bymidterne i de mellemstore byer har svært ved at overleve som handelsstrøg, nogle boligområder trues af social segregation og fattigdom, mens boligpriserne eksploderer i andre. Vores veje er i mange områder overbelastede, og klimaudfordringen kræver tilpasning af byerne til mere varme samt mere regnvand og havvand.

Storby og landdistrikt

Danmark er et lille land, men der er stadig forskelle på centrum og periferi, mellem storbyer og yderområder. Storbyerne og deres opland tiltrækker beboere, særligt flere unge og veluddannede med høje indkomster, mens landets yderområder oplever et fald i befolkningstal og en generel ældning af befolkningen. Det er formentlig den lettere adgang til uddannelse, arbejdsmarked og service i de større byområder, der gør sig gældende, når især de unge tiltrækkes af storbyerne. Mens det op gennem 1900-tallet var storbyernes etageboliger, der havde de store renoveringsbehov, er det i dag i landsbyer og landdistrikter langt fra de største byer, der står med tomme og forfaldne huse.

Mange beboere gør store indsatser for at bevare og udvikle de lokale kvaliteter, og fra statslig side støttes der op gennem puljer til nedrivning af tomme huse og til områdefornyelse i landsbyer og småbyer. Mere generelt tilgodeser udligningsordninger mellem kommunerne i høj grad områder langt fra de større byer. Alligevel er det byggede miljø i mange landsbyer under pres, og det er et åbent spørgsmål, om – og hvordan – det bliver muligt at opretholde alle landsbyer og småbyer fremover.

Sociale boligudfordringer

I de større byer rummer de såkaldt udsatte boligområder store sociale problemer. Det har været kendt i mange år, at nogle områder har særlig mange beboere med kort uddannelse og lav indkomst. I dag findes problemerne med geografisk ophobning af sociale problemer først og fremmest i store almene boligområder, mestendels områder, der blev opført under det store byggeboom 1960-80 som montagebyggerier. De har ofte store og gode boliger og rigelige friarealer, men trods omfattende renoveringer af både bygninger og udearealer er det ikke rigtig lykkedes at gøre dem til attraktive områder for en bredere gruppe af beboere. De mest belastede mødes fra statens side med krav om nedrivning af hele boligblokke og nedlæggelse af familieboliger til udlejning. Håbet er, at det kan lykkes at omskabe disse ensartede boligområder til bydele med varierede boligtyper og ejerforhold, hvor mange forskellige beboere har lyst til at bo.

Levende bymidter

Bymidterne udfordres af såvel storcentre i byernes udkant som af stigende handel på internettet, men de er stadig samlingssteder og bærere af byernes identitet. Her er det byliv på Østergade i Rudkøbing.
.

Det er en udfordring at bevare og udvikle levende bymidter, især i de lidt mindre og mellemstore byer – og snart måske også i de største. Antallet af dagligvarebutikker er gået markant ned over de sidste mange år. Butikkerne er blevet færre, og de større butikker er koncentreret i de større byer. De mindre byer er typisk forsynet med mindre supermarkeder, som ofte er placeret uden for bymidten ved indfaldsvejene. Også antallet af udvalgsvarebutikker er faldende, og eksistensgrundlaget for mange butikker i bymidternes handelsgader undermineres af indkøbscentre, de såkaldte boksbutikker, der ligger i erhvervsområderne, og e-handel, som har overtaget omkring 20 % af al handel med udvalgsvarer, især tøj, bøger og elektronik, og synes stadig at være i stigning.

Med Planloven i hånd har stat og kommuner søgt at styre detailhandelen for at bevare levende bymidter. Det lykkes imidlertid kun delvis, og mange byer står dermed over for et problem: Hvad skal bymidten bruges til, hvis handelen bliver mindre, og butikkerne står tomme? Caféer skyder frem, og nogle byer rykker bibliotek og sundhedshus ind i hovedgaden, så den historiske by stadig kan være et samlingspunkt. Flere boliger kan være en mulighed, men det kræver, at bymidten indrettes, så det faktisk er rart at bo der.

Trafikken

Bil- og jernbaneforbindelsen over Øresund, fra Amager til Skåne, åbnede i år 2000 og bidrog til at binde Øresundsregionen sammen.
.

Der rejses mere og mere i Danmark, og det giver udfordringer med at indrette det bebyggede land på en hensigtsmæssig måde. Bolig-arbejdsstedsrejser har i gennemsnit en afstand af omkring 20 km, lidt forskelligt fra landsdel til landsdel. Men fritidsrejser udgør faktisk en større del af persontransporten, omkring 40 %, og de foregår oftest i bil. Rejselængden er helt generelt stigende, og bilen er det hyppigste transportmiddel. Tilsammen skaber det trængsel på vejnettet, særligt i hovedstadsområdet og på de motorveje, der binder landsdelene sammen. Det betyder, at man tilbringer mere tid på vejene end nødvendigt, og at trafikken bliver mindre effektiv. Forsinkelser i trafikken udgør allerede i dag millioner af timer årligt, og både biltrafik og forsinkelser forventes fortsat at stige. Det bliver en stor udfordring fremover at indrette det bebyggede land, så alle har mulighed for at transportere sig på den mest effektive måde og undgå, at byerne bryder sammen under trængslen. Det kan blive gennem nye kollektive trafikformer, nye bil- og busteknologier eller nye måder at organisere transport på, fx gennem at kombinere forskellige transportmidler mere intelligent, end man kan gøre i dag. Bare at kombinere cykel og tog gør banenettet langt mere effektivt.

Klimatilpassede byer

De allerfleste danskere bor i byerne. Byer og bebyggelser har rod i historien og har udviklet sig parallelt med den sociale og teknologiske udvikling til det, de er i dag. Her er det Frederikshavn, med flådehavn, bymidte, marina og villakvarterer, set fra højdedraget Pikkerbakken.
.

Den måske største udfordring fremover bliver at tilpasse det bebyggede land til de klimaændringer, verden står over for. For det første, at man bliver i stand til at indrette byer og bebyggelser, så der udledes færre drivhusgasser gennem vores daglige aktiviteter, således at man kan opvarme huse og transportere os med mindre udslip af drivhusgasser. Det er en stor opgave, der skal løses på mange niveauer, internationalt, statsligt og i de enkelte kommuner. For det andet er det nødvendigt at tilpasse byerne til de konsekvenser, man allerede nu ved, at klimaændringerne vil medføre: Byernes miljø bliver varmere, der bliver flere skybrud, og på det lange sigt kommer havspejlet til at stige. Grønne områder i byen og mange træer er en velafprøvet metode til at sænke temperaturen og fremme, at regnvand kan sive ned i jorden. I mange byer er arbejdet med at sikre bygninger mod voldsomme regnmængder godt i gang.

Stigninger i havspejlet er en trussel, der kommer langsommere. Det er sikkert, at havet stiger, men usikkert præcis hvor meget, formentlig mellem 35 cm og 120 cm over de næste 80 år, med et middelbud på omkring 45 cm. Det lyder ikke voldsomt, men det skal lægges til de stormfloder, der optræder med jævne mellemrum. Det betyder også, at regnvand får sværere ved at løbe ud i havet, hvilket kan give yderligere oversvømmelser.

Mange af vores største byer er kystbyer og dermed, trods beskyttelse fra diger, sluser eller højvandsmure, truet af det stigende havspejl. Det vil være nødvendigt at nytænke byernes planlægning og udvikling i forhold til disse ændringer i vores globale miljø.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks bebyggede land

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om byer