Den gamle Rådstue ved Sandvig Havn
.

Den gamle Rådstue ved Sandvig Havn ligger på Strandpromenaden 24 i Bornholms Regionskommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

I 1783 satte man på Bornholm gang i opførelsen af ting‐ eller rådhuse i hver af de fire herreders hovedbyer; Rønne , Nexø , Svaneke og Hasle samt et birketing i Sandvig. Indtil da havde man holdt byting i værtshusene eller på de større gårde. De gamle tingsteder var blevet afskaffet efter, at borgernes deltagelse i byens styre forsvandt i 1682. Fra da af var det den af kongen udnævnte byfoged, der traf bestemmelse om byens offentlige sager. I årene 1798-1805 blev de nye råd‐ og tinghuse opført. Deres arkitektur var næsten ens, og de var alle solide grundmurede huse med helvalmede tegltage. Hasle tinghus blev opført i 1798, og var oprindeligt tænkt til at skulle anvendes af borgerne i hele det nordlige Bornholm. Allinge‐Sandvigborgerne var dog meget utilfredse med at skulle til Hasle, da der siden 1700 havde ligget en ret i Sandvig, dog i starten i en privat stue. Borgerne klagede over flytningen og fik i 1798 lov til at beholde deres gamle Værneting, mod at de på egen bekostning opførte og vedligeholdt bygningen. I 1805 opførte man Den gamle Rådstue i Sandvig. Oprindeligt var der i det indre både rådstue, tinghus og fængsel med to celler, og bygningen fungerede sådan frem til 1881, hvor der blev opført et nyt rådhus i Allinge. Der blev leveret gratis trappesten og fliser fra Statens sandstensbrud i Nexø. Efter 1881 blev bygningen omdannet til skole og til sprøjte- og lighus, og i denne forbindelse blev porten sat i. Under krigen i 1945-46 brugte russerne bygningen som arrest. I nyere tid har Den gamle Rådstue fungeret som udstillingslokale og "redskabsrum" for Havneforeningen. Fra 2006 til 2010 blev bygningen restaureret og fungerer nu som medborgerhus/kulturhus med skiftende udstillinger om sommeren, og om vinteren bruges den af borgerne i Sandvig til forskellige arrangementer. I forbindelse med restaureringen blev der indlagt "bjergvarme" med gulvvarme og herover nye plankegulve, der blev opsat forsatsport og forsatsvinduer samt opsat en ny lem med trappe til loftet.

Beskrivelse

Den gamle Rådstue ligger helt ud til kysten i den lille by Sandvig på den nordlige spids af Bornholm. Bygningen er en kampestensbygning af kløvet granit i én etage med hvidkalkede, tykke mure uden sokkel og gesims men med et helvalmet og opskalket tag, der er hængt med røde, håndstrøgne vingetegl. I tagfladen ses kun enkelte ældre støbejernsvinduer, og i rygningen findes en hvid skorstenspibe med sokkel og krave. I midten af facaden mod vejen sidder en ældre, tofløjet revledør med overvindue, mens der i den modsatte langside mod vandet er en nyere, bred, tofløjet revleport. Bygningen har ældre et- eller torammede vinduer med småtopsprossede ruder. Vinduerne har bevaret ældre hjørnebeslag, anverfere og stormkroge og er forsynet med indvendige nyere forsatsrammer. Både vinduer, døre og port er malet i en stærk ultramarin farve. I det indre er en ældre og enkel grundplan bevaret. Midt for mod gaden ligger en lille forstue og et nyere toilet, mens resten af bygningen er delt i to gennemgående rum. Mod nordvest er det største rum, den tidligere rådstue, hvor der står en ældre støbejernsovn. Modsat, mod sydøst, er et lidt mindre rum indrettet med køkken langs den ene væg, og i loftet findes en lem til tagetagen. Overfladerne er delvist ældre, delvist nyere men traditionelt udført, med bræddegulve, hvidkalkede vægge og et bræddeloft mellem synlige loftbjælker. I forstuen ligger ældre, store ølandssten. I bygningen er bevaret en del ældre rammedøre med ældre greb og bukkehornsbeslag samt dybe vinduesplader af brede brædder. I rummet mod sydøst findes en niche i ydermuren, og her er tremmer for vinduerne. Tagetagen er uudnyttet med en ældre tagkonstruktion, og undersiden af de understrøgne tagsten er synlig.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi relaterer sig til bygningens placering i Sandvig, hvor den ved sin skala og materialeholdning naturligt indgår i byens øvrige bebyggelsesplan. Hertil kommer den unikke placering på kanten af øens klippegrund med en storslående udsigt ud over havet. Da bygningen blev opført lå Sandvig Batteri stadig lige nord for bygningen med opstillede kanoner, og i dag fornemmer man stadig det tidligere batteri.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens fremtræden som en relativ beskeden bygning opført i granit, som er en lokal tradition på Bornholm. Den enkle materialeholdning, de tykke mure og grundplanen afspejler den tidligere funktion som rådstue og tinghus for en mindre by. Dette underbygges af de spor der påviser, at der oprindeligt var to fængselsceller hvilket tidligere var almindeligt i forbindelse med et tinghus. Den tidligere eksistens af de to celler ses dels ved placeringen af de to etrammede vinduer, og ved at disse har tremmer for. Endvidere er der i de nye gulvbrædder en markering af, hvor de tidligere skillevægge var. Nichen i væggen er et vidnesbyrd om en tidligere løsning med toilet hemmelighed for fangerne. En del af det oprindelige inventar fra rådstuen er stadig bevaret og opmagasineres på loftet.

Arkitektonisk værdi

Den gamle Rådstues arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens fremtræden i et traditionelt og enkelt formudtryk, hvilket understøttes af de enkle og gennemgående materialer. De kalkede vægge har en karakteristisk stoflig virkning under det store dominerende tag, der især har en stor værdi i dets opskalkning og ved at tagfladerne næsten ikke er brudt samt ved, at der inden tagrender er men bare et let udhæng. I det indre betyder den enkle materiale- og farvesammensætning at rummene fremstår afbalancerede og rolige. Hertil kommer, at der er stor arkitektonisk værdi i de kraftige, barokke, rundbuede lodposter, de smedede bukkehornshængsler og de elegante dørgreb og dørskilte, der giver karakter til de ellers enkle bygningsdele.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links