vand i grav, set fra syd
.
oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2826106
Sted- og lokalitetsnummer
010201-345
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14/11 1955 kreds nr. 10. Englænderskanse ved Kulhuse havn. Jordskansen består af en midtbanke, omgivet af grav og lav ydervold. Midtbanken er firkantet, ca. 35 x 35 m stor og 2-3 m høj. Dens græsklædte, lidt ujævne plateau kantes af et lavt brystværn. Den omgivende, ca. 5 m brede grav er våd, men stærkt tilgroet. Ydervolden, der er dannet ved opkast- ning af jord fra graven, er overalt ganske lav. Skansen lig- ger hen i græs, dog med buske rundt om på bankens skrænter. Anlægget tangeres i vesthjørnet af den vej der fører fra Kulhuskolonien ned til havnen. Her er ved bankens fod an- bragt en barkkedel. Langs hele bankens nordvestside er grav og forvold udjævnet og et muret redskabsskur rejst umiddel- bart op til bankens skrænt. I nordøstre forvold er nedgra- vet en tjæregryde. I bankens nordøstre skrænt er under 2. verdenskrig gravet et lille beskyttelsesrum, der er sammen- sunket og tildels skjult af buske. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller ved tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Tørrestænger må ikke rejses på midtbanken. Kunstig afvanding af graven må ikke finde sted. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade for- tidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet oven- stående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort. Fredningsgrænsens hjørnepunkter der på kortet er mærket B, er i terrænet markeret ved nedrammede betonpæle.

Undersøgelseshistorie

1955
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1955
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningEnglænderskanse ved Kulhuse havn. Jordskansen består af en midtbanke, omgivet af grav og lav ydervold. Midtbanken er firkantet, ca. 35 x 35 m stor og 2-3 m høj. Dens græsklædte, lidt ujævne plateau kantes af et lavt brystværn. Den omgivende, ca. 5 m brede grav er våd, men strækt tilgroet. Ydervolden, der er dannet ved opkastning af jord fra graven, er overalt ganske lav. Skansen ligger hen i græs, dog med buske rundt om på bankens skrænter. Anlægget tangeres i vesthjørnet af den vej, der fører fra Kulhukolonien ned til havnen. Her er ved bankens fod anbragt en barkkedel. Langs hele bankens nordvestside er grav og forvold udjævnet og et muret redskabsskur rejst umiddelbart op til bankens skrænt. I nordøstre forvold er nedgravet en tjæregryde. I bankens nordøstre skrænt er under 2. verdenskrig gravet et lille beskyttelsesrum, der er sammensunket og tildels skjult af buske. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Tørrestænger må ikke rejses på midtbanken. Kunstig afvanding af graven må ikke finde sted. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort. Fredningsgrænsens hjørnepunkter, der på kortet er mærket B, er i terrænet markeret ved nedrammede betonpæle.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEnglænderskansen, Kulhuse havn. Beskr. som i fredningskartotek. De der omtalte betonpæle til markering af fredningsgrænsens hjørnepunkter var ikke synlige. I voldgraven sås enkelte større stykker affald - plastickasse, tjæretønde osv. Desuden sås i krattet en del lettere emballageafald. Af denne grund samt af hensyn til anlæggets visuelle klarhed burde en plejning bl.a. omfattende rydning af buskadserne iværksættes. Mål: 2,5x35x35 m. ** Seværdighedsforklaring ** I sin landskabelige kontekst et anskueligt stykke Danmarkshistorie. Besøgsintensiteten, der fremgår af slid er snarere udtryk for færgehavnens nærhed end en målrettet interesse, der imidlertid kunne tænkes stimuleret med informationstavler. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links