Frederiksberg Allé 104 ligger på Frederiksberg Allé 104, hj. af Allégade i Frederiksberg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1871 efter tegninger af arkitekt Johan Schrøder (1836-1914) til beboelse med fire lejligheder med tilhørende vognremise, hestestald, brændselsskur og retirader i gården. Omkring år 1913 blev der indrettet biografteater i kælderen, og i 1920'erne blev stuetagen ombygget til restauration. Den første verandatilbygning mod Allégade blev opført omkring 1932, men er senere blevet erstattet af den nuværende.

Beskrivelse

Frederiksberg Allé 104 er beliggende ud til Frederiksberg runddel overfor Frederiksberg kirke og Frederiksberg Have. Grunden er bebygget med en hjørnebygning, der løber om hjørnet fra Allégade til Frederiksberg Allé. Bygningen er trukket tilbage på grunden mod Allégade, mens facaden ligger helt ud til vejen langs Frederiksberg Allé. Bag ved bygningen er en mindre gård. Bygningen er grundmuret i to etager over en høj kælder i ni fag langs Allégade, et smigfag i hjørnet og i fem fag langs Frederiksberg Allé. Taget er beklædt med skifer, og i tagfladerne mod gaderne ses flere helvalmede kviste med pudsede fronter og zinkbeklædte flunker. Over smigfaget er en større pudset kvist, ligeledes med helvalmet skifertag og et spir i rygningen. I tagfladerne mod gården er to mindre blikkenslagerkviste samt nyere tagvinduer i jern, og i tagfladerne sidder flere hvidpudsede skorstenspiber med sokkel. Facaderne fremtræder med pudset, lys, båndfuget sokkel, hvorpå der er placeret kannelerede pilastre, der bærer en kraftig profileret, pudset hovedgesims. Murene er dekoreret med blændinger imellem etagerne og fremtræder pudset og kalket i en rødlig jernvitriol farve. Murene mod gården fremtræder ligeledes pudsede og kalkede i jernvitriol farve over en lav, sort sokkel, men står uden dekorationer og afsluttes af en profileret, pudset gesims. Mod Allégade er en nyere enetages verandatilbygning af træ og glas med et zinkbeklædt halvtag på en høj sokkel. Der er en portgennemkørsel i det nordre fag langs Allégade, der mod gaden aflukkes med en ældre tofløjet port. Både mod gård og gade er et ældre, firdelt vinduesparti over porten. Portrummet fremtræder med bræddegulv, pudsede vægge og lofter markeret med en kraftig gesims. Fra portrummet er der adgang til bygningen via en nyere, tofløjet fyldingsdør. Endvidere er der indgang via en ældre, tofløjet fyldingsdør med mønsteropsprosset overvindue og med ruder i øverste halvdel i smigfaget, ligesom der er indgang langs Frederiksberg Allé ad en ældre fyldingsdør med et nyere opsprosset overvindue samt fra Allégade via en nyere dør med nyt overvindue. Granittrin leder til de ældre hoveddøre. Der er to kældernedgange langs Frederiksberg Allé og tre i gården, ligesom en nyere fyldingsdør med overvindue leder fra gården ind til køkkentrappen. Vinduerne er hovedsagligt ældre tre- og tofags vinduer af korsposttypen, der mod gården har todelte underrammer. I smigfaget er der i første etage en fransk dør og i kvisten herover tre smalle, høje, todelte vinduer. Endvidere ses nyere, store vinduespartier i stue- og kælderetagen langs Frederiksberg Allé og mod gården ældre et- og torammede vinduer af varierende størrelse. Frederiksberg Allé 104 er i dag indrettet til bolig, erhvervs- og selskabslokaler. I kælderen er toiletter, erhvervs- og mødelokale, i stueetagen er selskabslokaler, kontorer, toiletter og industrikøkken, på første etage er kontorlokaler og i tagetagen er kontorlokaler og en lejlighed. Bygningen er disponeret med to ældre hovedtrapper beliggende i hver sin ende af bygningen ud mod gården samt med en ældre køkkentrappe herimellem ligeledes placeret ud mod gården. Det indre kendetegnes af nyere overflader som brædde- og flisegulve, gulve belagt med tæpper og linoleum samt nedhængte lofter og nyere pladedøre. Der er bevaret ældre bygningsdele og -detaljer, herunder enkelte bræddegulve, et glasloft ophængt i gyldne lister i kælderen samt stukgesimser og rosetter, brystnings- og helpaneler samt enkelte fyldingsdøre på første sal. På første salen er den ældre grundplan genkendelig med stuer mod gaden og mindre værelser mod gården.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Frederiksberg Allé 104 knytter sig til bygningens markante beliggenhed på hjørnet af to af Frederiksbergs ældste gader, Allégade og Frederiksberg Allé, hvor bygningen indgår som en væsentlig del af indramningen af Frederiksberg Runddel. Hjørnebygningen danner overgang fra Frederiksberg Allés mere varierede bebyggelse til Allégades stringente bebyggelsesstruktur, der kendetegnes ved de tilbagetrukne forhuse med mindre baggårde og de langstrakte forhaver samt af de mange enetages verandatilbygninger, ligesom det også ses i Frederiksberg Allé 104. Hermed udgør bygningen en integreret og karakterfuld del af det historiske bymiljø omkring Frederiksberg Runddel.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Frederiksberg Allé 104 knytter sig i det ydre til bygningens placering på grunden og til den fortsatte brug af stueetagen som selskabslokaler, der vidner om Allégades historie og udvikling, hvor de oprindelige landejendomme gradvist er blevet erstattet af etageejendomme, hvoraf mange havde restaurationsvirksomhed i stueetagen. Allégades nuværende bebyggelseslinje ud mod gaden tegner de tidligere landejendommes beliggenhed. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til bygningens udprægede historicistiske stiltræk med lavt skifertag, spir og facadens kraftige pudsdekorationer i form af pilastre og hovedgesims samt den båndfugede sokkel. Hertil kommer kontrasten mellem den rigt dekorerede, repræsentative facade og den funktionelt betingede gårdside med udekorerede mure og billigere vinduer med opdelte underammer, der vidner om ejendommens oprindelige disponering. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de genkendelige dele af den ældre grundplan på første etage samt til de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder stukgesimser og -rosetter, fyldingsdøre, gerichter og paneler, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Frederiksberg Allé 104 knytter sig til det taktfaste facadeskema, hvor de lodret ordnende pilastre, der holdes på plads af den kraftige sokkel og hovedgesims træder markant frem grundet de mørkere murflader. Trods de kraftige pudsdekorationer og murblændingerne fremtræder bygningen med et behersket ordnet udtryk i kraft af det lave, ubrudte skifertag og de stramt formede og placerede kviste, der bidrager til bygningens stringente karakter, hvor smigfaget udgør et kompositorisk omdrejningspunkt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links