Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Holstebro Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

.
På Tommelise 65‑69 i Holstebro har Realdania By og Byg opført de tre gårdhavehuse YES-tech, NOW-tech og NO-tech. Husene adskiller sig fra hinanden i teknologi og indretning ved at tage udgangspunkt i tre forskellige metoder til at fremme et sundt og godt indeklima. Gårdhavehusene er tegnet af Pluskontoret Arkitekter og Lendager Group.
.

Holstebro Kommune oplever en positiv befolkningsudvikling, som især skyldes hovedbyen Holstebro. Boligpriserne er lidt lavere end i regionen og hele landet, men med store forskelle mellem landområderne og de mest attraktive kvarterer i og omkring Holstebro.

Befolkningsudviklingen

I 1970 var der 47.813 indbyggere i det område, der i dag udgør Holstebro Kommune. Op gennem 1970’erne steg befolkningstallet ca. 10 %, men derefter blev væksten svagere. Den 1. januar 2018 var befolkningstallet steget til 58.418, og i Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2018 forventes en fortsat stigning til 61.438 indbyggere i 2045.

I tiåret 2008‑17 skyldtes det stigende befolkningstal et fødselsoverskud og en nettoindvandring. Derimod indvirkede de indenlandske flytninger negativt på befolkningstallet. I perioden havde Holstebro Kommune et gennemsnitligt årligt fødselsoverskud på 136 personer. Ganske vist faldt fødselstallet 9 % i løbet af tiåret, men antallet af døde forblev lavere end antallet af nyfødte.

Den årlige indvandring lå i gennemsnit på 203 personer, hvilket dækker over et lavpunkt på 99 i 2012 og et toppunkt i 2015, hvor der netto indvandrede 320. Kommunen havde i perioden en gennemsnitlig årlig nettofraflytning på 195 personer.

Fertiliteten har de fleste år været væsentlig over landsniveauet. Et givent års samlede fertilitet viser, hvor mange børn 1.000 kvinder ville føde i løbet af den fødedygtige alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. I 2017 var den samlede fertilitet på 2.004 børn og dermed højere end i Region Midtjylland (1.826) og i landet som helhed (1.752).

I 2017 var kommunens førstegangsfødende 28 år, hvilket var ca. et år lavere end i både regionen og landet som helhed. Førstegangsfædrene var i gennemsnit 29,8 år i 2017 og ligeledes yngre end i regionen og landet som helhed.

Et stigende antal ældre betyder, at ældrekvoten (andelen af personer på 65 år og derover i forhold til andelen af 15‑64-årige) forventes at stige fra 32 % i 2018 til 45 % i 2045, mens den i både regionen og hele landet ventes at blive 42 % i 2045.

Indvandring

Efter mange år med positiv nettoindvandring til Holstebro Kommune er gruppen af indvandrere og efterkommere steget fra at udgøre 1 % i 1980 til 9 % i 2018. Det er dog fortsat mindre end i regionen (11 %) og hele landet (13 %).

I kommunen er antallet af indvandrere fra både vestlige og ikkevestlige lande steget i perioden. Den 1. januar 2018 var der 1.605 indvandrere med vestlig oprindelse. Blandt de vestlige nationaliteter (der bl.a. tæller alle EU-lande) udgjorde indvandrere fra Rumænien (21 %), Polen (15 %) og Tyskland (10 %) tilsammen 46 % af de vestlige indvandrere.

Der var samtidig 2.352 indvandrere med en ikkevestlig oprindelse. Indvandrere fra Syrien (19 %), Libanon (10 %) samt Tyrkiet og Ukraine med hver 8 % udgjorde knap halvdelen af denne befolkningsgruppe.

Boligforhold

Hovedbyen Holstebro var d. 1. januar 2018 vokset til at rumme 62 % af kommunens indbyggere, mens 15 % boede i landdistrikterne. Af boligerne i kommunen er 60 % over 100 m2, hvilket er lidt mere end på landsplan. Halvdelen af boligerne i 2018 var parcel-/stuehuse, mens en fjerdedel var etageboliger og omkring 15 % række-/kædehuse.

Andelen af fritidsboliger var på 9 % mod 8 % på landsplan. Der er endvidere en omfattende udlejning. I 2017 blev der registreret 545.000 overnatninger i feriehuse, hvoraf ca. to tredjedele af gæsterne var tyske turister. 72 % af kommunens boliger var i 2018 ejerboliger, hvilket er en større andel end i regionen (66 %) og hele landet (61 %). Der er 18 % almene boliger, hvilket svarer nogenlunde til såvel det regionale som det nationale niveau.

Boligpriserne har siden årtusindskiftet ligget et stykke under det regionale gennemsnit samt endnu et stykke under landsgennemsnittet. Efter et fald i kølvandet på finanskrisen fra 2008 har priserne igen rettet sig og nærmede sig i 2017 niveauet før krisen. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse i Holstebro Kommune var i 2017 på 9.800 kr. mod 11.500 kr. i regionen og 13.000 kr. for hele landet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger