Hovedgaden i Jægerspris, der løber vest-øst gennem hele byen, er byens hovedfærdselsåre, og her er byens butiksliv koncentreret. Mod øst bliver gaden til Færgelundsvej, der i sydøst forbinder byen til Frederikssund via Kronprins Frederiks Bro.

.

Jægerspris har en befolkning på 4.226 og et areal på 275 ha. Byen ligger ca. 5 km nordvest for Frederikssund på halvøen Hornsherred.

Jægerspris bebos især af udpendlere i parcel- og rækkehuse. Der er ikke et egentligt centrum, men Hovedgaden, der løber vest-øst og forbinder den tidligere landsby Neder Dråby med Jægerspris Slot, rummer nogle mindre handels- og servicevirksomheder. Syd for denne har boligområdet bredt sig hen over en ret stejl morænebakke, der med Thyrashøj når 52 m. Byen har oplevet stigende befolkningstal siden 1970’erne; i det åbne land vest for Jægerspris Mølle fra 1854 er udlagt et større boligområde. Jægerspris ligger omgivet af skovene Slotshegn og Færgelunden samt af åbent land med militære øvelsesterræner. Mod sydvest er opført et butikstorv og flere offentlige institutioner, der knytter bebyggelsen sammen med Over Dråby, en landsby med parcelhuskvarter og solcellefarm. Vest herfor, ned til Isefjord, ligger det store fritidshusområde Over Dråby Strand.

Betydning af bynavnet Jægerspris

Navnet Jægerspris erstattede det middelalderlige navn Abrahamstrup, da Christian 5. overdrog ejendommen til overjægermester Vincents Hah n. Navneskiftet fremgår af en kongelig resolution dateret d. 26. juli 1677. Formen i dette dokument er Jegerpriis. Yngre former har sammensætnings-s, således eksempelvis 1688 Jagers Priis og formen Jagers-Pris på et kort fra 1720. Forleddet er substantivet jager med sigte til den nye ejers profession. Efterleddet er substantivet pris i betydningen »lovprisning«. Navnet er et tidligt eksempel på en navnetype med forherligende, æstetisk eller følelsesbestemt valør, som siden blev særlig karakteristisk for oplysningstidens herregårdsnavne.

Mere om bynavne i kommunen

Det centrale Jægerspris, 2017. Enkelte handels- og servicevirksomheder ligger på Hovedgaden, hovedsagelig øst for Møllevej. Umiddelbart syd for Hovedgaden ligger omsorgscenteret De Tre Ege. På Møllevej i kortudsnittets sydligste del ligger det nye butikstorv med dagligvarehandel. Syd herfor, uden for kortudsnittet, ligger Jægerspris Skole og Møllegårdhallen. Jægerspris Slot og Slotspark samt skoven Slotshegn dominerer byens nordvestlige del.

.

Videre læsning

Læs mere om Byer i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer