Dommedag gengivet som Nådestol i mandorla.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon og hovedskib. Malerierne er dateret til 1400-1525 (1375-1475 Gotik, 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Gud Fader med Nådens lilje og Straffens sværd, Helligåndsduen og Kristus på korset.
.

Kalkmalerierne i Avnede Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, kirkelige handlinger, bøn og aflad, Jesu barndomshistorie og Dommedag. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Helligånden, Johannes (Apostel), Maria (Jesu moder), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Josef (Marias trolovede/mand), dyr, engle, indskrifter og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), ranke og blad, cirkelslag og bueslag, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Kirkens kalkmalerier er meget interessante ved, at der tilsyneladende er to malerier oven i hinanden, som har stået fremme samtidigt. Dommedag er usædvanlig ved, at den dømmende Kristus er erstattet af en Nådestol. Derudover er maleriet på korets blændede nordvindue enestående blandt bevarede danske kalkmalerier. Det er det eneste sted i kongeriget, at en kalkmalet monstrans er vist frem af engle. Kun en sten med grønt farvespor er bevaret over hvælv. Stenen kan muligvis være genanvendt.

Den samlede tilstandsvurdering " Tilstanden tilfredsstillende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Maleriernes bevaringstilstand er god. Især de røde og gule farver står velbevarede, medens den sorte farve generelt står svagere, ligesom den blyholdige mønje har ændret sig til en brunlig farve. (Tilstand oktober 2012). Over hvælv er bevaret enkelte farvespor på skibets nordvæg. Bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Avnede Kirke består af et langhus på tre fag med tresidet afslutning mod øst, opført i munkesten på kampestenssokkel, formentlig i løbet af 1300-tallet. I hver af østafslutningens sider har oprindeligt været et stort spidsbuet vindue, hvoraf kun det søndre nu er åbent. En formentlig oprindelig præstedør er placeret i skibets østligste fag mod syd. Udfor skibets syddør er efterfølgende rejst et tårn i munkesten, ligeledes på kampesten. Kirkerummet har fået indbygget krydshvælv i begyndelsen af 1400-tallet, hvor det vestligste muligvis er ændret eller nyopført i forbindelse med tårnbyggeriet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links