Kvinderne ved den tomme grav. Maria Magdalene, Maria Kleofas og Maria Salome.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib, tårn og kapel. Malerierne er dateret til 1490-1740 (1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Fakseværkstedet (o. 1490-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Himmelfarten.
.

Kalkmalerierne i Faxe Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu voksenliv og dagligliv. Malerierne viser Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Nikodemus (Farisær), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Andreas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Matthias (Apostel), Matthæus (Apostel), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Simon (Apostel), Dorothea (Helgeninde), Herodes Antipas (Landsfyrste), Herodias (Dronning), Johannes Døber (Kristi forløber), Salome (Herodias' datter), Jørgen (Helgen, ridder), allegorier, dyr, narre, gøglere og jøder, vrængefigurer og masker, engle, fabelvæsener og fantasivæsener og kampscener. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, topornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), sparre, ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Interessant og ikonografisk vigtig serie af scener fra Johannes Døbers historie på tårnets vægge og i hvælv. De nyafdækkede kalkmalerier i skibets vestlig hvælv, fundet 2007, har scener fra lidelseshistorien, fra Korsfæstelsen til Himmelfarten, hvor enkelte detaljer er særdeles usædvanlige. Specielt Himmelfarten, der gengiver samtidens mysteriespil og Kvinderne ved den tomme grav, hvor den ene holder op i Kristi ligklæde. I hvælvets top ses dansende dværge, hvoraf tre har hovedet på maven, mens den sidste gengives med ansigtet i profil, muligvis en jøde. De nyfundne kalkmalerier i skibets vestfag er væsentlige for forståelse af værkstedets malemåde, motivvalg og ikonografi samt brug af forlæg.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Faxe Kirke, der er et sengotisk langhus, er påbegyndt o. 1492 som afløser for en romansk kirke og bygget i munkesten med enkelte genanvendte kridtsten. Sandsynligvis er langhuset, det jævnbrede vesttårn (hvis tårnrum oprindeligt tjente som dåbskapel), sakristiet på korets nordside og det nu ombyggede våbenhus mod nord opført i en enkelt byggeperiode med samtidige hvælv i langhus, tårn og sakristi. Nordkapellet rummer i vestmuren rester af et sengoisk våbenhus, men er ellers præget af en udvidelse og ombygning i gotiserende renæssancestil fra 1638-39, hvor hvælvene er indsat. Mellem kapellet og sakristiet er en udbygning (vist opført som gravkapel i 1612), som er bæltemuret med mursten og kridt og med gravkælder under gulvet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links