Misfarvninger. Kristi ansigt.

.

Nådestol samt dele af Evas skabelse og Ægteskabets indstiftelse.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og kapel. Malerierne er dateret til 1115-1560 (1080-1175 Romansk, 1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Kapelværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Majestas Domini med evangelistsymboler.
.

Kalkmalerierne i Sæby Kirke - Kalundborg Kommune forestiller scener fra det nye testamente, dyder og laster, skabelsen og syndefaldet og Dommedag. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Peter (Apostel), Lilith (Adams første hustru), Helligånden, engle, dyr, indvielseskors, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, andre borter, planteornamentik borter, topornamenter, rankeslyngornamenter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, mæander, blomst (naturalistisk og stilistisk), ranke og blad, prismestav, sparre og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. I apsis er en vigtig romansk udsmykning, om end den er så godt som nymalet. Korets hvælv har en rankeudsmykning fra renæssancen. Udsmykningen har tidligere også været i skibet. Nordkapellets gotiske udsmykning er meget bevaringsværdig grundet maleriernes usædvanlige teologiske og ikonografiske program, samt at der indtil nu kun kendes tre udmalinger fra dette værksted, Kapelværkstedet. De romanske kalkmalerier på triumfvæggen over hvælv er nedslidte, men motivet, et træ i hvert felt, kan identificeres. De øvrige farverester viser farvernes intensitet og fortæller noget om maleriernes oprindelige kvalitet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Malerierne i apsis er tilsmudsede, og en del retoucheringer og rekonstruktioner er misfarvede. Undervæggen i apsis er fugtbelastet, men ikke i områder med kalkmalerier. Korhvælvets malerier er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Korbuens maleri er tilsmudset med en del misfarvede retoucheringer og rekonstruktioner. Hvælvudsmykningen i nordkapellet er tilsmudset. Derudover er i alle kapper små punktskader i farve- og kalklag, som kan indikere salte, men også kan skyldes kalkspringere og mærker efter afdækningsværktøj. Desuden ses flere steder fugtskjolder. Det bør kontrolleres, om den eventuelle saltnedbrydning og fugtskjolder er aktive. Der er opsat affugter i tårnrummet, og i buen mellem sydkapellet og hovedskib er placeret en lysglobe. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring. (Tilstand juli 2015). Over hvælv er bevaret malerier på alle korets vægge. Bevaringstilstanden er generel set tilfredsstillende. (Tilstand august 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Sæby Kirke - Kalundborg Kommune består af romansk apsis, kor, skib og rester af tårn opført etapevis i 1100-tallet i frådsten og rå og kløvet marksten. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv af frådsten, mens kor og senere skib fik hvælv ca. 1350-1450. Fra 1400-tallet er et kapel på skibets sydside i munkesten over markstenssyld samt vesttårn i munkesten med bælter af genanvendte mark- og frådsten nederst med samtidigt hvælv. Fra 1500-tallet og bygget i munkesten er på kirkens nordside et kapel med markstenssyld og samtidigt hvælv, lidt yngre våbenhus med samtidigt hvælv samt sakristi med samtidigt tøndehvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links