Sankt Sebastians martyrium.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1425-1788 (1375-1475 Gotik og 1770-1840 Klassicisme). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Erasmus martyrium.
.

To udsmykninger fra forskellige perioder.Livshjulet fra ældste udsmykning.

.

Kalkmalerierne i Sønder Asmindrup Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet, dagligliv og Dommedag. Malerierne viser Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Erasmus (Helgen, biskop), Sebastian (Helgen, romersk officer), engle, indskrifter, Laurentius (Helgen, ærkediakon), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), fabelvæsener og fantasivæsener, moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, stjerne, knækbånd, blomst (stilistisk) og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er kalkmalerier fra mindst to forskellige perioder. I koret har Isefjordsværkstedet udsmykket hvælvene med motiver fra Skabelseshistorien og helgenmartyrier. I skibets 1. fag er malet primitiv ornamentik og et livshjul, mens den delvis afdækkede udsmykning i skibets 2. fags vestkappe vidner om, at Isafjordsværkstedet også har arbejdet her. Kalkmalet udsmykning omkring gravminde i tårnrummet er fra omkring 1786 og indgår derfor ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets og især korets hvælv er kraftigt tilsmudsede. Ligeledes ses en del revnedannelser, om end ingen skønnes at være af alvorlig karakter. Malerierne i skibets hvælv er tilsyneladende aldrig blevet istandsat. En restaurering ville af æstetiske grunde kunne anbefales. Maleriet på tårnets nordvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand, omend farvelag i større partier fremstår nedslidt.

Kirken

Sønder Asmindrup Kirke består af romansk kor og skib, som er opført i to etaper i 1100-tallet samt levn af jævngammelt tårn opført i frådsten. Hvælvene i skibet er formentlig fra 1300-tallet, mens korets hvælv næppe er meget ældre end kalkmalerierne fra ca. 1460-80. Vesttårnet er antageligt fra begyndelsen af 1500-tallet og opført i mark- og frådsten fra det oprindelige tårn samt munkesten og med samtidigt hvælv. Våbenhuset mod syd er opført i tegl og marksten på markstensyld og er sandsynligvis eftermiddelalderligt.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links