Dommedag med Maria og apostlene som forbedere.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1400-1410 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Martin Malers værksted (o. 1400-1420).

Kalkmalerierne

Barnedåb.
.

Egetræ.

.

Kalkmalerierne i Sværdborg Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Dommedag, dagligliv, Kristi lidelse, død og opstandelse og kirkelige handlinger, bøn og aflad. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Herodes den Store (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Simeon (Én af Jakobs 12 sønner), Gud (Vor Herre), Johannes (Apostel), Zakæus (Overtolder), Herodes Antipas (Landsfyrste), Judas Iskariot (Apostel), Kajfas (Ypperstepræst), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Hieronymus (Kirkefader, kardinal), engle, Helligånden, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, djævle, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad, ranke og blad, stjerne, blomst (stilistisk og naturalistisk), sparre, træ og busk, frugt og bær.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Righoldig udsmykning med forenklede scener fra Jesu barndomshistorie og Kristi lidelseshistorie. I forbindelse med Dommedag er en gengivelse af de 15 tegn inden jordens undergang – et yderst sjældent motiv, som kun i Danmark er kendt i Sværdborg kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i kor og skib er alle kraftigt tilsmudsede, dog mest i skibets 1. fag. I koret kan der dog være tale om tale om en tynd kalkning over en smudsig bund, der ses gennem kalken. I skibets 1. fags vestkappe, 2. fags østkappe og 3. fags vestkappe er der større revnedannelser.

Kirken

Sværdborg Kirke, der er stærkt præget af en istandsættelse fra 1864-69, har romansk kor og skib opført i rå marksten med hjørnekvadre samt detaljer i kridtkvadre. Skibet er endnu i romansk tid forlænget mod vest i samme byggematerialer, ligesom koret – måske endnu i senromansk tid – er blevet forlænget mod øst med murværk, der nederst består af et kridtstensskifte og tre rækker granitkvadre og herover munkesten. Ca. 1400 har kor og skib fået hvælv, og korbuen er ændret. Vesttårnet i munkesten er o. 1400 halvvejs indbygget i skibets forlængelse og har et formentligt lidt yngre trappehus mod syd samt i tårnrummet et tøndehvælv, der formentlig er fra renæssancen. Sakristiet og de to sammenbyggede kapeller på kirkens nordside er senmiddelalderlige og opført i munkesten med samtidige hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links