Sankt Erasmus martyrium.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1225-1525 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korsfæstelsen.
.

Kalkmalerierne i Vejlby Kirke – Aarhus Kommune forestiller scener fra det gamle testamente og dagligliv. Malerierne viser Erasmus (Helgen, biskop), Maxentius (Romersk kejser), Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), dyr, indskrifter, bomærker, våbenskjolde, moraliteter, fabler, talemåder og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter, andre borter, rankeslyngornamenter, topornamenter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, stjerne, ranke og blad, mæander, sparre, beslagværk og kartouche, passerroset, vase og buket.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret fire udsmykninger, de tre yngste fra næsten samme tid. Den ældste udsmykning er et fragment på korets nordvæg, som vidner om kirkens tidligste fornemme korudsmykning. I korets hvælv gengives Sankt Erasmus martyrium og en udsædvanlig og vigtig variant af smørkærningsscenen. Skibets tre hvælv er udsmykket med en ornamental bemaling, der indeholder en indskrift med dateringen "1492" for hvælvenes opførelse samt Aarhusbispen Niels Clausen Skades våbenskjold og en helgenfigur. I korbuen er en ligeledes senmiddelalderlig Kristusfigur.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i koret er overordnet set i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Der kan dog observeres saltnedbrydning i kalkbunden – især i korets sydkappe. Korets østkappe og østvæg er lidt mere tilsmudset end korets øvrige kalkmalerier. Det romanske fragment på korets nordvæg er frilagt i 1977 og efterladt uden restaurering, og fremstår med mange synlige skader i farvelaget. Skibets hvælv er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, dog undtaget skibets 3. fags sydkappe og 3. fags vestkappe, hvor der forekommer enkelte aktive saltskader, ligesom der her ses fugtskjolder.

Kirken

Vejlby Kirke – Aarhus Kommune har romansk kor og skib opført i marksten og enkelte kløvede kampesten. I 1492 indbyggedes hvælv i kor og skib. Ligeledes i senmiddelalderen opførtes et vesttårn med samtidigt hvælv i tårnrummet samt et våbenhus på skibets sydside, begge i munkesten over en markstenssyld.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links