Kværkeby Mose er på ca. 200 ha og ligger lige nordøst for Kværkeby. En mindre del mod nord er fuglereservat. Området bærer tydeligt præg af den omfattende tørvegravning, som fandt sted under Besættelsen, især i perioden 1941‑42, hvor der i sommerhalvåret beskæftigedes over 500 mennesker. I dag er en stor del af mosen groet til i skov, mens de gamle tørveskær fremstår som søer og vandhuller.

Plantelivet er ret varieret med fx kødfarvet gøgeurt, skovhullæbe, nældesilke og svinesennep. Der er mange insekter, ikke mindst guldsmede, som yngler i vandhullerne. Det samme gør en række forskellige padder som lille vandsalamander, skrubtudse, spidssnudet frø og butsnudet frø. Fuglelivet er rigt, bl.a. yngler isfugl og rørdrum i området.

Det 9 ha store Kværkeby Fuglereservat blev oprettet i 1970 af Gunner Goddik og overtaget af foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner i 2010. Reservatet omfatter en forhenværende grusgrav og tørvegrav og er derfor meget varieret. Alene her er der gennem årene observeret ca. 160 fuglearter og 270 plantearter.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Ringsted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land