Geologisk tidslinje over Ringsted Kommune.

.
Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Ringsted Kommune. Den sydlige del af kommunen er dækket af en jævn bundmoræneflade, der blev dannet inde under isen i slutningen af sidste istid. Mod nord ligger et kuperet dødislandskab med dødishuller og aflejringer fra tidligere issøer. Tværs gennem kommunen løber en tunneldal, der i dag bl.a. indeholder Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø og gennemstrømmes af Vigersdal Å. Længst mod øst ligger en ås i tunneldalen, der danner en højderyg gennem skovområdet Humleore. Alle disse landskaber blev dannet i slutningen af sidste istid.
.

Størstedelen af landskabet i Ringsted Kommune består af en småbakket moræneslette med en gennemgående højde på 35‑50 m.o.h., der blev skabt inde under isen i slutningen af sidste istid. Det jævne landskab kan bl.a. opleves i egnen omkring Gyrstinge, Nordrup og Ringsted. Nogle steder er bakkerne trukket ud i isens bevægelsesretning fra sydøst mod nordvest og skaber en orientering i landskabet som omkring Ørslev og vest for Ringsted.

I den centrale del af kommunen gennemskæres landskabet af en dal, der strækker sig fra Køge Bugt i øst til Åmose i vest og gennemstrømmes af Køge Å og Vigersdal Å. Dalen rummer også langsøerne Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, der afvandes af Ringsted Å. I tilknytning til dalen ligger flere større og mindre åsbakker, der kan følges over en 35 km lang strækning, hvor Haraldsted Ås og Køge Ås udgør de største. Hovedparten af åsbakkernes grus og sand er gravet bort i forbindelse med råstofudnyttelse. Sydligst i kommunen løber Suså i en dal på grænsen til Næstved Kommune. Suså, med tilløb fra bl.a. Ringsted Å, afvander størstedelen af Ringsted Kommune.

Helt forskelligt fra det åbne moræneland optræder det midtsjællandske skovhøjland, der udgør den nordligste del af kommunen og strækker sig ind i Lejre Kommune. Det delvis skovklædte bakkelandskab med Højbjerg Skove består af talrige bakkeformationer og søer som Valsølille Sø og Mortenstrup Sø og med Gyldenløveshøj på 125 m, der er Sjællands højeste punkt, inklusive den kunstige høj, som Ulrik Frederik Gyldenløve lod opføre oven på den naturskabte i slutningen af 1600-tallet.

Landskabets dannelse

De ældste landskaber i Ringsted Kommune blev dannet for 19.000 år siden i forbindelse med bortsmeltningen af den dødis, som Nordøstisen havde efterladt under sin tilbagesmeltning fra Hovedstilstandslinjen i det centrale Jylland. Store områder med smeltende dødis, bl.a. i skovhøjlandet, vekslede med åbne sletter med bølget bundmoræne, hvor isen allerede var smeltet bort. Siden blev landskabet overskredet af Den Østjyske Is, og efterfølgende fik istidslandskabet sin endelige udformning under Bælthav Fremstødet, hvor isen for 18.000 år siden gled frem gennem Østersølavningen og Køge Bugt. En gren af Bælthavisen trængte nordpå gennem Storebæltlavningen og ind over det vestlige Sjælland, mens en anden gren gled ind over det østlige og centrale Sjælland. Langt det meste af det materiale, som isen slæbte med, blev aflejret inde under isen som moræneler hen over Nordøstisens efterladte dødisområder og bundmorænelandskaber. Hvor moræneleret blev aflejret på det eksisterende bundmorænelandskab, der dækkede størstedelen af kommunen, føjer det sig i store træk efter slettelandskabets form.

Det landskab, der kom til syne foran den vigende is, var endnu et bundmorænelandskab, der i dag udgør det jævne moræneland i den centrale og sydlige del af kommunen. På steder, hvor moræneleret blev aflejret på dødis, som i det midtsjællandske skovhøjland, forvandledes landskabet til et småbakket og hullet terræn i takt med dødisens endelige bortsmeltning. Flere steder i dødisen opstod der søer omgivet af dødis. Her aflejrede tilstrømmende smeltevand ler og sand. I dag rager disse søaflejringer op i skovhøjlandet som stejle, fladtoppede issøbakker som fx Højbjerg.

Inde under den vigende Bælthavis gravede en smeltevandsflod i isens underlag på sin vej mod vest og førte store mængder materiale med, så der opstod en tunneldal med bassiner og højereliggende tærskler. Tunneldalen udgør i dag den dal, der gennemstrømmes af Køge Å og Vigersdal Å, og rummer langsøerne Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. De fleste steder er den reliefrige tunneldalsbund dog udjævnet efter istiden med moser som Kværkeby Mose, så dalen i dag fremtræder med en næsten plan bund. Isens smeltevand har også dannet den bugtende kæde af åsbakker med bl.a. Køge Ås, der er afstøbningen af en tunnel inde under isen, hvor smeltevandsfloden har aflejret sand og grus. Ved Haraldsted Sø har smeltevandsfloden søgt nord om søen, der på det tidspunkt var fyldt op med is, og har aflejret materiale i form af Haraldsted Ås. Et fornyet fremstød af Bælthavisen op gennem Øresundlavningen og ind over det østlige Sjælland dannede strøget af småbakker i Maglebjerg Skov og øst om Ørslev nær grænsen til Køge og Faxe Kommuner.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringsted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber