Faktaboks

Areal
294,7 km²
Højeste punkt
125,5 m.o.h. (Gyldenløveshøj)
Kystlinje
0 km
Region
Sjælland
Stift
Roskilde
Provsti
Ringsted-Sorø (del af)
Antal sogne
16
Befolkningsudvikling
21.689 personer (1950), 28.016 personer (1980), 34.847 personer (2021)
Befolkningstæthed i kommunen
118 personer/km² (2021)
Befolkningstæthed i Danmark
136 personer/km² (2021)
Gennemsnitsalder i kommunen
42,0 år (2021)
Gennemsnitsalder i Danmark
42,0 år (2021)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
304.790 kr. (2020)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
304.023 kr. (2020)
Hjemmeside

ringsted.dk

Kort over Ringsted Kommune.

.

Ringsted Kommunes logo.

.
By- og handelsliv i Ringsted på Sct. Hansgade. Bagerst i billedet ses en del af den karakteristiske Børsen fra 1898.
.
Økosamfundet Hallingelille nord for Ringsted. Fælleshuset blev som det første opført i 2005, og siden er bl.a. 20 parceller, et kollektiv og et seniorfællesskab kommet til. Her ses et domehus beliggende i den sydlige bogruppe.
.

Ringsted Kommune med ca. 35.000 indbyggere ligger midt på Sjælland omgivet af Holbæk, Lejre, Køge, Faxe, Næstved og Sorø Kommuner. Kommunen blev dannet ved Kommunalreformen i 1970 ved sammenlægning af 11 mindre kommuner, som blev placeret i det daværende Vestsjællands Amt. Modsat mange andre steder i landet blev Ringsted Kommune ikke fusioneret med andre kommuner ved Strukturreformen i 2007, og eneste administrative ændring var derfor, at kommunen kom til at indgå i Region Sjælland.

Kommunen består af én centralt beliggende hovedby, Ringsted, med knap 23.000 indbyggere, og hele 12 småbyer med mindst 200 indbyggere. Den største af disse, Jystrup med ca. 750 indbyggere, ligger ligesom Vigersted og Ortved i kommunens nordlige del, der har et bakket landskab. Det er et dødislandskab, hvor store klumper af is dannede bakker og huller, da isen forsvandt ved sidste istid. Byerne Ørslev, Vetterslev, Høm, Sneslev, Farendløse, Nordrup og Fjællebro ligger alle i kommunens sydlige del i et åbent og jævnt landskab på en bundmoræne med god landbrugsjord. Centralt i kommunen løber en gennemgående dal, der strækker sig helt fra Køge Bugt til Åmose og i Ringsted Kommune rummer Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. I denne centrale del af kommunen ligger to yderligere byer: Kværkeby i øst og Gyrstinge i vest.

Tæt på Gyrstinge og Gyrstinge Sø ligger Lille og Store Bøgeskov samt Allindemagle Skov. I dette kalkrige område findes en del orkidéer, og der er en stor rigdom af insekter, bl.a. rødlig perlemorsommerfugl. Helt i nord findes Højbjerg Skove, der består af seks mindre skove, har bakker på over 100 m og huser den sjældne hasselmus. Allindelille Fredskov nord for Haraldsted Sø er ejet af Danmarks Naturfond. Her har ildsjæle plejet de lysåbne områder, der skaber gode betingelser for orkidéer som fx flueblomst. Et projekt til sikring af den sjældne bille grøn pragttorbist har også givet gode resultater.

De første spor af mennesker er fra Brommekulturen i ældre stenalder, og ved Jystrup er der fundet en urokseknogle med indridsede figurer, som formodes at være en af de tidligste afbildninger af mennesker i Danmark. Der var talrige bebyggelser i jernalderen og vikingetiden, og i middelalderen fik mange landsbyer kirker. En lille frådstenskirke byggedes i ca. 1080, hvor den nuværende Sankt Bendts Kirke i Ringsted ligger. I 1131 blev kongesønnen Knud Lavard myrdet af sin fætter Magnus nord for Haraldsted Sø, hvilket udløste en tre år lang borgerkrig om kongemagten. På stedet for drabet opførtes senere Knud Lavards Kapel. Han blev begravet i kirken i Ringsted, der fik status af kloster i 1135, hvortil kong Erik Emune – broderen til Knud Lavard – indhentede benediktinermunke fra Odense. Målet var at få dem til at skabe en helgenkult om Knud Lavard. Det kunne være med til at sikre hans egen gren af kongeslægten tronen. Klosteret fik stor støtte, ikke mindst fra Lavards søn, Valdemar den Store, der i 1161 påbegyndte byggeriet af et nyt klosteranlæg. I 1170 kårede ærkebiskoppen af Lund Knud Lavard til helgen efter pavens mellemkomst. Den nuværende teglstenskirke blev færdigbygget i årtierne omkring år 1200. Flere middelalderkonger, herunder Valdemar den Store, Knud 6. og Valdemar Sejr, er begravet i klosterkirken, hvor også det senere så berømte Dagmarkors blev fundet.

Ringsted, der også havde tingsted, udviklede sig efter helgenkåringen til et valfartssted, og i forvejen lå byen godt for tilrejsende og handlende. Valfarten aftog efter Reformationen, og i 1700-tallet var byen udsat for flere brande.

Jernbanen mellem Roskilde og Korsør førte det første tog til Ringsted i 1856, jernstøberi og maskinfabrik etableredes i 1867 og Ringsted Andelssvineslagteri i 1896, mens kasernen kom til i 1914. Byens udvikling var begrænset af, at klosterets jorder blev solgt til privat side, og først i 1917 kunne Ringsted Kommune købe dem, hvorefter industrialiseringen og befolkningsvækst tog fart. Fjerkræslagteriet fra 1932 dannede i 1947 et datterselskab, som under navnet Ringsted Dun stadig fremstiller dyner og hovedpuder.

Kommunens erhvervsliv er alsidigtog omfatter et af landets største slagterier, Danish Crown, en række store grossistvirksomheder og en stor bygge-og anlægssektor. Sjællandske Medier og Dagrofa har begge hovedsæde i Ringsted. Ringsted Outlet med ca. 50 butikker ligger ved motorvej E20 og tiltrækker rejsende fra hele Sjælland. Ikke langt derfra ligger Ringsted Kongrescenter med ca. 60 kulturelle arrangementer om året. Ringsted Festival har budt på musik siden 2005 og afholdes i byens gamle lystanlæg fra 1898. Ringsted Børnefestival begyndte i 2016 og er ligesom Ringsted Middelalderfestival populær. Sidstnævnte arrangeres af Museum Vestsjælland, hvor også Ringsted Museum og Arkiv med radiomuseet hører under.

Kommunen har otte herregårde, herunder Giesegård øst for Ringsted, mens den ældste er Skjoldenæsholm i nord. I herregårdens umiddelbare nærhed finder man Sporvejsmuseet. Der er rig mulighed for at opleve middelalderkirker i hele kommunen, der rummer 17 af slagsen. Badning, roning og mountainbiking kan foregå ved Haraldsted Sø, og en ny 25 km lang oplevelsessti går gennem området. Der er en stor kortradition i kommunen, og en kraftig røst, der særlig med hittet »For evigt« høres i det ganske land, er sangeren Michael Schøn Poulsens fra heavymetal- bandet Volbeat. Han er født i Ringsted.

Kommunevåben

Ringsted Kommunes våben.

.

Våbenet er kendt i seglaftryk fra 1421 og er givetvis fra ca. år 1300. Det er et kompliceret motiv med Jomfru Maria med Jesusbarnet siddende mellem Guds skærmende hånd og en stjerne, omgivet af tre personer, nederst en knælende benediktinermunk. De to andre personer er blevet foreslået identificeret som Josef og en af de hellige tre konger, Sankt Bendt og Knud Lavard eller som Knud Lavard og kong Erik Plovpenning. Det er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 15. marts 1938.

Blasonering (beskrivelse): I guld en naturligt farvet blåklædt Jomfru Maria siddende med Jesusbarnet på en rød trone under en fra øvre dexter skjoldrand kommende naturligt farvet hånd i et blåt ærme over en guld seksoddet stjerne og omgivet af tre naturligt farvede tilbedende personer, dexter og sinister blåklædte, personen til sinister med guld krone og bærende på en rød vase med tre røde blomster, nederst en sortklædt benediktinermunk.

Natur og landskab

Parti fra Gyldenløveshøj, som ligger i Højbjerg Skove. Højen er opkaldt efter Ulrik Frederik Gyldenløve, der var søn af Frederik 3. og ejer af det nærliggende Skjoldenæsholm.

.

I Ringsted Kommunes centrale og sydlige del findes der et forholdsvis jævnt landskab, som er opstået på en bundmoræne fra sidste istid. Det har skabt gode betingelser for et intensivt landbrug. Landbrugsområderne brydes dog flere steder af ådale med moser og enge omkring bl.a. Køge Å og Vigersdal Å. Den nordlige del af kommunen ser noget anderledes ud. Her er landskabet præget af bakker og dale. Der er tale om et såkaldt dødislandskab, som opstod, da isen efterlod store klumper af is, som smeltede, efter at de store ismasser havde trukket sig tilbage. I dette bakkede landskab er der mange skove. De fleste af dem er forholdsvis små, men de ligger så tæt på hinanden, at man ligefrem taler om det midtsjællandske skovkompleks. Skovene rummer et rigt plante- og dyreliv, bl.a. vokser der flere sjældne plantearter i områder, hvor undergrundens kalk kommer op til overfladen.

I kommunens nordlige del ligger de to store søer Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø. Ringsted Kommune er den ene af to midtsjællandske kommuner uden kyst. Derfor har man gjort meget for at skabe bademuligheder i et par af kommunens store søer og for at skabe oplevelsesmuligheder i både skove og det åbne land.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Ringsted Kommune.

.

Tidslinje over middelalder og nyere tid i Ringsted Kommune.

.

Kampforberedelser til Ringsted Middelalderfestival, som foregår i og omkring Sankt Bendts Kirke hvert år i august. Festivalen omfatter ridderturnering, musik, gøgl og markedsplads med handelsboder, men ikke mindst genopførelser af historiske begivenheder og fortællinger. Museum Vestsjælland er sekretariat for festivalen, der er et samarbejde med frivillige, Sankt Bendts Kirke, Ringsted Kommune, lokalt erhvervsliv og foreninger.

.

De tidligste spor efter mennesker i den nuværende Ringsted Kommune stammer fra Brommekulturens rensdyrjægere. En urokseknogle med indridsede menneskefigurer fra Maglemosekulturen kan være en af de tidligste afbildninger af mennesker i Danmark. Fra yngre stenalder kendes bl.a. bopladser og grave samt depoter af flintøkser og flere offergaver fundet i tørven.

Bopladser fra bronzealderen findes flere steder, og befolkningen har efterladt sig spor i form af depotfund og skåltegn. Området havde talrige bebyggelser i jernalderen, og der er desuden gjort fund efter ofringer i moser. Også i vikingetiden var området tæt beboet at dømme efter detektor- og skattefund.

I middelalderen var der talrige landsbyer, og Ringsted udviklede sig til et vigtigt politisk center, hvor der bl.a. blev slået mønt og anlagt et kloster; Sankt Bendts Kirke i Ringsted blev centrum for helgenkulten omkring den myrdede kongesøn Knud Lavard og blev gravsted for flere magtfulde middelalderkonger. Der var flere landsbynedlæggelser i senmiddelalderen, muligvis pga. befolkningstilbagegang.

I 1500-tallet var der vækst, men Ringsted mistede betydning som valfartssted og handelscentrum efter Reformationen. I 1600-tallet var der stagnation og krise, og først i 1700-tallet begyndte væksten igen. Ved udskiftningen, der fandt sted omkring 1780‑1810, var den mest almindelige løsning en kombineret stjerne- og blokudskiftning.

Jernbanen kom til Ringsted i 1856, hvilket lettede transporten af landbrugsvarer og af produkter fra den begyndende industri. Andelsbevægelsen slog igennem i kommunen fra 1885. Industrien i området havde især tilknytning til landbruget med dampmølle, andelsslagteri og landbrugsmaskiner. Ringsted oplevede betydelig vækst i 1900-tallet; både her og i de mindre byer kom der nye boligområder, industrier og ny infrastruktur. Ringsted fik motorvejsforbindelse til hovedstaden i 1976, men først i 1993 blev den forlænget fra Ringsted mod Slagelse. En del af befolkningen pendlede til især hovedstadsområdet, men også kommunens store arbejdspladser som Ringsted Andelssvineslagteri og Ringsted Sygehus tiltrak nye indbyggere.

Læs videre om

Byerne

Befolkning og areal i Ringsted Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).

.

Ringsted Kommune har 13 byer med mindst 200 indbyggere. Størst er administrationsbyen Ringsted med 66 % af befolkningen. De øvrige 12 er relativt små og rummer tilsammen 16 % af befolkningen. I helt små bebyggelser med under 200 indbyggere eller spredt bor 18 %. De 12 små byer, hvoraf fem tidligere havde station, ligger tættest i kommunens østlige del, som var betjent af Køge- Ringsted-banen i perioden 1917‑63 og Midtbanen på Sjælland 1925‑36. Men også efter banernes tid har både disse byer og den spredte befolkning holdt befolkningstallet, og i mange tilfælde har byerne endda oplevet vækst. Den store vækst tilfaldt dog Ringsted, hvis indbyggertal steg op gennem 1900-tallet. Væksten aftog ganske vist i 1990’erne, men i perioden 2010‑20 har der vist sig en ny vækst på 10 %.

En af kommunens opgaver er at håndtere og gerne forøge den forventede befolkningsvækst, først og fremmest gennem boligudbud og kommunal service. Man ønsker primært, at boligbyggeri foregår i Ringsted. Men også ved mindre byer, som anses for at være i stand til at tiltrække tilflyttere, er der udlagt byzone til byggeri. Et andet indsatsområde er den lokale offentlige trafik både mellem by og land og internt i Ringsted, hvor håbet er at kunne binde bymidten og indkøbsområdet i nord bedre sammen med offentlig transport.

Ringsted Kommunes mange småbyer

Kværkeby ca. 5 km nordøst for Ringsted er en af de mange mindre byer i kommunen. Her ses den gamle landsbykerne med den romanske kirke fra 1100-tallet i baggrunden.

.

Et særpræg ved Ringsted Kommune er fraværet af mellemstore byer. Kommunens næststørste by, Jystrup, er på 747 indbyggere. Statistikken medregner byer ned til 200 indbyggere, og af sådanne er her 12 foruden Ringsted. Efter størrelse er de Jystrup, Ørslev, Kværkeby, Vetterslev, Vigersted, Høm, Sneslev, Farendløse, Gyrstinge, Ortved, Nordrup og Fjællebro. Hertil kommer et større antal ganske små bebyggelser, hvoraf mange har landsbykarakter.

Af de 12 byer har de fleste en middelalderkirke og altså en lang historie. Ortved og Fjællebro er uden kirke, men er vokset frem ved to af de større landeveje. Disse 12 byer, som ligger mellem 4 og 12 km fra Ringsted og har kort afstand til andre større byer med arbejdspladser og service, har kun få andre institutioner og ikke mange virksomheder. De fleste havde, til forskel fra mange andre småbyer i landet, stigende befolkningstal fra 2010 til 2020, og de er bl.a. kendetegnet ved, at lokale organisationer spiller en stor rolle. Boligerne består især af nyere parcelhuse, og mange steder opføres nye.

Læs videre om

Kultur

Busser og sporvogne er en del af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholms ca. 100 køretøjer, hvoraf flere er i drift. Den røde vogn med skiltet til Fruens Bøge tv. kørte i Odense 1911-13. I midten ses en prøvevogn, der lagde grunden til en leverance på 100 vogne til København 1960-62 af vogntypen kaldet frk. Düsseldorf; de kom langt senere til at køre i Alexandria i Egypten. Til højre holder en scrapvogn produceret under og lige efter 2. Verdenskrig.

.

Middelalderens kultur har sat sit præg på Ringsted Kommune. Af kommunens 18 kirker er hele 17 opført i middelalderen, og Valsølille, Høm og Kværkeby Kirker fremstår stadig som næsten helt intakte romanske kirker. Ringsted er især kendt for klosterkirken Sankt Bendts Kirke, der ligger centralt i byen og er en af Danmarks første teglstenskirker. Siden 1500-tallet har kirken haft tradition for teaterforestillinger, og i dag afholdes der også klassiske koncerter i kirkens smukke rum med fin akustik.

Nær Haraldsted findes den fredede ruin af Knud Lavards Kapel, der blev opført som bodskapel efter mordet på Knud Lavard i 1131. Nordøst for Haraldsted ligger det højmiddelalderlige Skjoldenæsholm Voldsted, anlagt på en lille tange i Valsølille Sø. Den nuværende herregård Skjoldenæsholm blev opført i 1766 et stykke nord for det gamle voldsted og er den ældste af kommunens otte herregårde, der bl.a. inkluderer den nyklassicistiske Giesegård.

I Ringsted ligger hovedkontoret for mediekoncernen Sjællandske Medier, der med afdelinger og redaktioner i ca. 30 sjællandske byer leverer dagblade, ugeaviser og lokalradio til størstedelen af Sjælland. I byrummet uden for kirken er opstillet en række skulpturer af bl.a. Johannes Berg, Torben Ebbesen og Ullrich Rössing.

I 1800-tallet var Ringsted med de landlige omgivelser en inspirationskilde for den lokalfødte Sophus Schandorph, der skildrede provinslivet i sit forfatterskab, bl.a. i Fra Provinsen fra 1876 og Fem Fortællinger fra 1879. Lidt senere, omkring begyndelsen af 1900-tallet, fremførtes historiske optog gennem byens gader af udklædte lokale, og områdets teatertradition opretholdes i dag med amatørmusical i Ahornhallen, kulturarrangementer i Ringsted Kongrescenter og siden 1983 med teaterforestillinger af Vigersted-dilettanten i Vigersted. Der bliver årligt afholdt flere festivaler i kommunen, bl.a. Ringsted Børnefestival og Ringsted Festival, og i pinsen også Kunstdage, hvor mange af kommunens kunstnere åbner deres atelier for offentligheden.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Ringsted Kommune fortsatte uændret i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Placeringen midt på Sjælland med gode motorvejs- og jernbaneforbindelser har ført til en omfattende ud- og indpendling og tiltrukket et varieret erhvervsliv.

Den største virksomhed i den store private sektor er svineslagteriet under Danish Crown. Der er ingen dominerende offentlige arbejdspladser, og patientbehandlingen på Ringsted Sygehus blev indstillet i 2020. Indkomst- og formueforholdene er næsten som på landsplan. Efter kommunalvalgene i hhv. 2005, 2009, 2013, 2017 og 2021 var der i byrådet flertal for en borgmester fra Venstre.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner