Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Ringsted Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Ringsted Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Ringsted Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.

Ringsted Kommune har et alsidigt erhvervsliv, som omfatter et af landets største svineslagterier, en række store grossistvirksomheder og en stor bygge- og anlægssektor. Jernbaneforbindelser, både på hovedlinjen mellem København og Odense og regionaltog mod nord og syd, går ligesom motorvej E20 gennem kommunen, hvilket er med til at fremme en omfattende pendling til nabokommunerne og til København.

Ved afkørslen til Ringsted fra motorvej E20 ligger en af Danmarks største samlinger af butikker, Ringsted Outlet, der i 2021 havde ca. 50 mærkevarebutikker og to restauranter, som tiltrækker kunder fra store dele af Sjælland. I lighed med landets øvrige kommuner mistede Ringsted Kommune en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen i 2008. Frem til 2012 faldt beskæftigelsen med ca. 1.600 personer, svarende til knap 10 %. Det meste af faldet var genvundet i november 2019.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 15.412 (16‑64-årige), der arbejdede på 1.905 arbejdssteder i kommunen. I forhold til Region Sjælland som helhed er andelen af beskæftigede især større i industrien samt i transport, forsyning og bygge og anlæg, mens den offentlige sektors andel er mindre.

Primære erhverv

Denne sektor spiller med en andel på 1,9 % kun en mindre rolle for beskæftigelsen i kommunen. På det ca. 18.000 ha store landbrugsareal er de vigtigste afgrøder byg, hvede og raps. Herudover er der en mindre animalsk produktion med kød- og malkekvæg samt svin.

Industrien

Danish Crowns store svineslagteri på Bragesvej i Ringsted havde et meget travlt 2021. Medarbejderstaben blev flere gange udvidet med såvel dansk som udenlandsk arbejdskraft. Slagteriarbejde har været kendt for at give slidgigt og rygproblemer. For at reducere de tunge skub og løft arbejder slagteriet med at øge graden af automatisering og installere nye robotter.
.

Med 12,6 % af beskæftigelsen inden for industrien udgør denne sektor en noget større andel end i regionen som helhed. Kommunens største private arbejdsplads er svineslagteriet, som er et datterselskab af slagterikoncernen Danish Crown, der i Ringsted beskæftiger omkring 900 ansatte (2021), hvoraf mange er udlændinge. De slagter omkring 45.000 svin pr. uge, og dermed er slagteriet på Bragesvej et af de større under Danish Crown. Ud over de 900 ansatte på slagteriet er der samlet over 300 ansatte i fødevarekontrol og i rengøringsfunktioner.

En anden større industrivirksomhed er en afdeling af Schneider Electric Danmark A/S, der producerer elartikler og beskæftiger ca. 225 medarbejdere (2021) i Ringsted. Sjællandske Medier A/S med hovedsæde og trykning i Ringsted har over 80 ansatte alene i Ringsted.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Disse brancher tegner sig for 17,2 % af beskæftigelsen, og det er en væsentlig større andel end for regionen som helhed. Med 13,2 % tegner bygge og anlæg sig for langt den største andel. De to største virksomheder er Enemærke & Petersen A/S og Veltec Industrial Services A/S.

Enemærke & Petersen er specialist i renovering af bygninger, men er også aktiv inden for nybyggeri. Virksomheden beskæftiger ca. 600 medarbejdere i virksomhedens fire afdelinger i Ringsted, Glostrup, Aarhus og Aalborg. Enemærke & Petersen A/S har sit hovedkontor i Ringsted og er et 100 %-ejet datterselskab af MT Højgaard Holding A/S.

Veltec er specialister i servicering og udføring af automation og elteknik i industrivirksomheder og maritime virksomheder. Den tyskejede virksomhed beskæftiger ca. 300 medarbejdere fordelt mellem Ringsted Kommune og øvrige afdelinger i Norden.

Det tyskejede ACO har nordisk hovedsæde i Ringsted. Firmaet ACO Nordic A/S er ekspert i afvandingsløsninger og er søsterselskab til Plastmo A/S, der fremstiller tagrender og ligeledes har hovedsæde i kommunen. Samlet har ACO ca. 90 ansatte i kommunen.

DK Beton A/S, også med hovedsæde i Ringsted, er specialiseret i at levere flydende færdigbeton til byggepladser mv. Virksomheden havde i 2020 omkring 120 medarbejdere. Transportsektoren er præget af, at Ringsted er et af de regionale knudepunkter for togtrafikken på Sjælland. Lokaltog A/S har hovedsæde i byen og havde i 2020 knap 500 ansatte. Movia ejer 75 % af aktierne. De øvrige aktier ejes af kommunerne Faxe, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lolland, Odsherred, Slagelse, Sorø og Stevns samt private investorer. Selskabet driver ni strækninger.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv udgør i alt en andel på 30,7 % af beskæftigelsen og er dermed den største private sektor. Den største branche er detail- og engroshandel med 17,2 %. En af landets største dagligvarekæder, Dagrofa, har hovedsæde i Ringsted. Ringsted er også hjemby for CS Online A/S, der sælger fotoudstyr, computere mv. på nettet og beskæftiger omkring 90 medarbejdere.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 8,8 % af beskæftigelsen, hvilket er en lidt større andel end for regionen som helhed. Den noget større andel hænger sammen med, at en del af Dagrofas aktiviteter er registreret i disse brancher, ligesom kommunen er hjemsted for afdelinger af bl.a. COWI, revisionsfirmaet Beierholm og flere af de større pengeinstitutter.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 28,6 % af beskæftigelsen udgør den offentlige sektor en noget mindre andel end i Region Sjælland som helhed. Blandt de statslige og regionale arbejdspladser er Fødevarestyrelsen, et områdekontor under Kriminalforsorgen og Region Sjællands datacenter Koncern IT. Kommunen er samlet den største arbejdsgiver, med 2.260 fuldtidsansatte i 2020, fordelt på bl.a. Social- og Sundhedscenter (ca. 700), Skolecenter (ca. 690), Børnecenter (ca. 410), Arbejdsmarkedscenter (ca. 140), Vej- og Ejendomscenter (ca. 95) og administration (ca. 75).

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Ringsted Kommune i november 2019.
.

Langt de fleste erhvervsaktive borgere i Ringsted Kommune pendler til arbejde uden for kommunen. Dagligt pendlede 10.586 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 62 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til København (1.659) og Køge (1.071). Omvendt var der 8.959, der pendlede fra andre kommuner til Ringsted, svarende til 58,1 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

53,7 % af befolkningen i Ringsted Kommune er i arbejdsstyrken. Det er en del højere end andelen for regionen og landet som helhed. De øvrige 46,3 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 79,4, hvilket er over niveauet for både regionen og landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 329.000 kr. (2019) ligger borgerne i Ringsted Kommune lidt under landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 1.991.000 kr., hvilket også et lidt under landsgennemsnittet (2.102.000 kr.). I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Ginikoefficienten på 25,1 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Region Sjælland har inddelt sine 17 kommuner i tre socioøkonomiske grupper baseret på uddannelse, indkomst og beskæftigelse. Sammen med fem andre midt- og sydøstsjællandske kommuner hører Ringsted til i gruppe 2 sammen med bl.a. nabokommunerne Holbæk, Sorø og Næstved.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ringsted Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked