Faktaboks

Areal
354,1 km²
Højeste punkt
120,0 m.o.h. (Vejrhøj)
Kystlinje
154 km
Region
Sjælland
Stift
Roskilde
Provsti
Odsherred
Antal sogne
13
Befolkningsudvikling
25.003 personer (1950), 28.793 personer (1980), 32.957 personer (2020)
Befolkningstæthed i kommunen
93 personer/km² (2020)
Befolkningstæthed i Danmark
135 personer/km² (2020)
Gennemsnitsalder i kommunen
48,8 år (2020)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,8 år (2020)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
259.699 kr. (2019)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
290.641 kr. (2019)
Hjemmeside

odsherred.dk

Kort over Odsherred Kommune.

.

Odsherred Kommunes logo.

.
Trods coronarestriktioner, nedlukkede butikker og en kold januardag i 2021 er der mennesker på Nykøbing S’ største handelsgade, Algade. Den gamle købstad er Odsherred Kommunes største by. Især i sommerhalvåret præges den af de mange gæster, der bor i de omkringliggende sommerhusområder, og som besøger kommunens badestrande.
.
En hollandsk kutter vugger stille på det blanke hav ud for Odden Havn, hvor en flok nyudsprungne krabbefiskere gør, hvad de kan, for at lokke molens talrige strandkrabber frem fra deres skjul mellem stenene.
.
Solvognen er et af de mest berømte og enestående fund fra den danske bronzealder og anses som et nationalklenodie.
.

I det nordvestlige hjørne af Sjælland ligger Odsherred Kommune med en kystlinje på hele 154 km. Vest for kommunen ligger Sejerø Bugt, mod nord Hesselø Bugt og mod øst Isefjord. Naboer mod syd er hhv. Kalundborg og Holbæk Kommuner. Kommunen, der blev dannet ved Strukturreformen i 2007 gennem en fusion af Trundholm, Nykøbing-Rørvig og Dragsholm Kommuner, har ca. 33.000 indbyggere. Cirka halvdelen af befolkningen bor i de syv største byer: Nykøbing S, Asnæs, Hørve, Fårevejle Stationsby, Vig, Højby og Rørvig, hvor Højby indtager rollen som administrationsby. Resten af befolkningen bor i mindre byer eller i landdistrikterne. I Odsherred Kommune findes over 23.500 fritidshuse, hvilket gør Odsherred til landets største sommerhuskommune med et stort fokus på turisme. Siden dannelsen af den nye kommune har borgmestrene været fra Socialdemokratiet.

Landskabet i Odsherred har gennemgået store forandringer siden sidste istid, hvor tre randmoræner, Odsherredbuerne, blev skabt, ved at isen skød frem fra sydøst. I stenalderen oversvømmedes dele af landskabet, og Odsherred blev nærmest til en ø, inden landhævninger og materiale fra kysterosioner tørlagde havbunden og bandt øer og halvøer sammen. Mennesket har i høj grad også været med til at skabe det nuværende landskab. Det kommer især til udtryk ved Danmarkshistoriens største landindvindingsprojekt: den ca. 5.600 ha store og 7 m dybe Lammefjord, som blev indvundet i årene 1873‑74. Det var et risikabelt og dyrt foretagende, og der måtte tyske finansfolk til at finansiere og muliggøre projektet. Lammefjords særlige jordbund danner grundlag for de berømte gulerødder og kartofler, der i dag har den eftertragtede BGB-status i EU som produkter på linje med den italienske parmaskinke og græske fetaost. I de kuperede områder af kommunen som ved Veddinge Bakker og Bjergene har dyre- og plantelivet gode betingelser og rummer en mangfoldighed af arter fra sjældne orkidéer til sommerfugle, græshopper og biller.

Geopark Odsherred, der rummer hele Odsherred Kommune med i alt 21 lokaliteter af geologisk interesse, formidler koblingen mellem områdets geologi og landskab, kultur- og kunsthistorie og den fødevaretradition, der hersker. I 2015 blev Geopark Odsherred til Danmarks første UNESCO Geopark.

Den første jægerbefolkning kom til området i oldtiden, mens de første bønder bosatte sig for ca. 6.000 år siden. Bronzealderen træder frem ved de mange gravhøje, og det er også fra denne periode, nationalklenodiet Solvognen stammer. Den blev fundet i Trundholm Mose i 1902. Bebyggelsen i middelalderen lå primært inde i landet, indtil faren for angreb fra venderne var overstået omkring år 1200, hvorefter der opstod landsbyer ved kysterne. Bispeborgen Dragsholm blev formentlig anlagt af Roskilde bispesæde, som ejede den fra begyndelsen af 1200-tallet. Borgen ombyggedes i 1400-tallet med bl.a. et forsvarstårn og overgik efter Reformationen til kronen. I en periode benyttedes hovedbygningen som fængsel, hvor bl.a. jarlen af Bothwell sad indespærret.

Nykøbing S blev anlagt omkring år 1200 og fik status som købstad i 1240. Den afsides placering på Rørvighalvøen uden det store opland gjorde, at byen vedblev at være en af landets mindste købstæder. Først i midten af 1800-tallet kom et egentligt havneanlæg til. Året 1899 blev skelsættende for det meste af Odsherred. Da anlagdes nemlig jernbanen mellem Holbæk og Nykøbing S. Sommerhuse kom til i området, og det blev startskuddet til øget handel i Nykøbing S fra sommerhusgæster. I den sydlige del af kommunen, et par kilometer fra Vallekilde Højskole grundlagt i 1865, anlagdes Hørve Station, og området voksede sammen med Hørve og Vejleby. Lidt længere nordpå opstod Fårevejle Stationsby som en pionerby midt i den nyligt drænede Lammefjord. Følges jernbanesporet nordpå er næste station Asnæs, der før tørlægningen lå ned til Lammefjords inderste vig. I dag er Asnæs handelscentrum for mange sommerhusgæster. Lidt længere nordpå findes byen Vig, der ligeledes oplevede vækst som stationsby.

En række yngre kunstnere kom til Odsherred i 1930’erne og blev senere kendt som Odsherredsmalerne. Blandt dem var Karl Bovin, Kaj Ejstrup og ægteparret Sigurd og Agnete Swane, hvis kunstnerhjem, Malergården, blev åbnet for offentligheden i 2005. Flere af kunstnernes værker kan opleves på Odsherreds Museum i Asnæs. Men også landets førende arkitekter har kastet deres kærlighed på kystområderne ved at tegne og opføre unikke sommerhuse, bl.a. Arne Jacobsen, der også står bag Fiskerøgeriet og Det Runde Hus. Den største attraktion i kommunen er dog Sommerland Sjælland, der i 2019 havde besøg af 187.600 gæster.

Odsherred er hjemsted for to militære anlæg. Yderst på Sjællands Odde ligger Center for Våben, hvor Søværnet træner kampsituationer til havs. I den østlige del af kommunen findes Marinestation Kongsøre, hvor Frømandskorpset hører hjemme. Af større industrivirksomheder skal nævnes NKT i Asnæs og H. Lundbeck i Lumsås.

Teater, sang og revy er også en væsentlig del af historien. Odsherred Teater og teaterskole blev grundlagt i 1996. En udvidelse af teaterbygningen er på vej i Algade i Nykøbing S, og skolen er nu en del af Den Danske Scenekunstskole. I Vig er både Vig Revyen og Vig Festivalen, og i kommunen som helhed er 16 amatørkor. Området har også givet anledning til en række sagn, bl.a. om bruden i Rørvig Kirke, som Just Mathias Thiele, Henrik Steffens og H.C. Andersen har digtet om. I dag er det Anne Marie Løn og Anna Grue, der henter inspiration i landskabet omkring dem.

Kommunevåben

Odsherred Kommunes våben.

.

Odsherred Kommune anvender et logo i skjoldform, der ikke er godkendt af Rigsarkivet. I logoet ses en gengivelse af Solvognen over bølgelinjer.

Stednavnets betydning

Stednavnet Odsherred er tidligst nævnt hos historieskriveren Saxo (ca. 1160-efter 1208) i latinsk form ca. år 1200 (cum ad) Oddam prouinciam. I Kong Valdemars Jordebog *1231 (ca. 1300) findes formen Odzheret. Den ældste originalform er fra 1333 Odzhæræt, og formen Odzhæræth findes på købstadsseglet fra perioden *1300‑1350 (afskrift 1519). Yngre former er fx 1397 Odzhæredh, 1501 Aadzhereth, og matriklen 1664 har formen Ootz Herritt. Navnet har som forled genitivform af landtangen Sjællands Oddes oprindelig enleddede navn Odd. Dette navn er identisk med substantivet gammeldansk odd »spids« sigtende til landskabsformationen mod vest. Efterleddet er den administrative inddelingsterm herred, hvis præcise betydning er uafklaret. Stednavnet betyder »herredet som indbefatter Sjællands Odde«.

Natur og landskab

Med blikket og de kraftige teleskoper stift rettet mod Hovvigs blanke vand og vidtstrakte rørskove venter en flok fuglekiggere tålmodigt på, at fuglene skal indfinde sig. Hovvig er udlagt som fugle- og vildtreservat, hvilket bl.a. betyder, at der er færdselsforbud i det meste af området samt på dæmningen ud mod Nykøbing Bugt. Det fuglerige område kan dog let overskues fra det solide fugletårn, som ligger ved Hovvigvej på reservatets østside.

.

Odsherred Kommune ligger mellem Isefjord og Kattegat i den nordvestligste del af Sjælland og er især kendt for sit helt særlige landskab, som overvejende blev skabt i slutningen af sidste istid. Blandt de mest bemærkelsesværdige landskabstræk er de tre randmoræner, Odsherredbuerne, der som bueformede bakkedrag strækker sig tværs over kommunen fra Vindekilde i sydvest til Højby i nord.

Efter sidste istid oversvømmede Littorinahavet (Stenalderhavet) de laveste dele af landskabet, og Odsherred blev stort set til en ø. Med den efterfølgende landhævning blev tidligere havbund dog til tørt land. Samtidig eroderede bølgerne i kystklinterne, og det eroderede materiale bandt med tiden Littorinahavets øer og halvøer sammen. Også mennesket har bidraget til forøgelsen af kommunens landareal gennem en række inddæmninger og afvandinger. Blandt de største er Lammefjord og Sidinge Fjord, der i dag begge udnyttes til intensiv landbrugsproduktion. Det særlige istidslandskab, kystdannelserne og inddæmningerne førte i 2015 til etableringen af UNESCO Global Geopark Odsherred, som bl.a. formidler koblingen mellem områdets landskab, kulturhistorie og fødevaretradition.

Hvor det kuperede landskab har været for besværligt at opdyrke, har man i stedet drevet husdyrgræsning. Det har bl.a. skabt de lysåbne overdrev, som man i dag kan opleve i Veddinge Bakker og Bjergene. Her har en lang græsningskontinuitet bevaret et meget artsrigt dyre- og planteliv, som bl.a. omfatter de meget sjældne orkidéer hyldegøgeurt og tætblomstret trådspore.

Vest for Odsherredbuerne ligger en flad smeltevandsslette, som fortsætter ud i Sejerø Bugt. På Littorinahavets tid strakte bugten sig meget længere mod øst, men på tværs af bugten opstod der med tiden den ene barriereø efter den anden. Barriereøerne afsnørede laguner, hvilket bl.a. skabte Trundholm Mose, samtidig med at de rykkede kysten mod vest. I dag udgøres barrierekysten ud mod Sejerø Bugt af Korevle, der fremstår som en mosaik af barriereøer, laguner, klitter, strandsøer, strandenge og hede.

Selv om det især er de åbne landskaber, som præger landskabet, rummer kommunen også en del skov. Ud mod Kattegat i nord ligger fx nåletræsplantagen Sandflugtsplantage, der, som navnet antyder, blev anlagt for at dæmpe sandflugten. På den næringsrige moræne længere mod syd er det løvskovene, som dominerer. De største omfatter bl.a. Annebjerg Skov, Ulkerup Skov, Stokkebjerg Skov og Kongsøre Skov, der ligger som perler på en snor parallelt med Isefjord i øst.

Det varierede og ofte dramatiske landskab kan bl.a. opleves ad en række vandre- og cykelruter. De omfatter Isefjordstien, der følger Vejrhøjbuen gennem Veddinge Bakker, og Gravhøjruten, der på sin vej passerer flere fortidsminder. Dertil kommer en række gode og populære badestrande på fx Rørvighalvøen og ved Korevle. Også lystfiskere kan få udfordret evnerne og fiskelykken på kysten, hvor bl.a. Korshage og Sjællands Odde er kendt for deres mange havørreder, hornfisk og makreller.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Odsherred Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Odsherred Kommune.

.

I Rørvig Sandflugtsplantage står Kongestenen, rejst i 1949, der skal markere, at der her i området har ligget et tingsted, Isøre Ting. Der er dog stadig usikkerhed om, hvor selve tingstedet lå i middelalderen. Det omtales af Saxo som rigets øverste myndighed og det sted, hvor kongerne Harald Hen og Niels blev kronet, hvilket skete i hhv. 1074 og 1104. Ifølge Saxo var det også på Isøre Ting, at kristendommen blev indført; denne oplysning er dog senere helt tilbagevist.

.

Det fjordrige bakkelandskab i Odsherred Kommune gav den første jægerbefolkning, der kom hertil i oldtiden, et alsidigt næringsgrundlag; fundene viser, at der bl.a. blev jagtet urokser ved Vig og Prejlerup for ca. 9.500- 10.500 år siden. I løbet af de følgende årtusinder ændredes landskabet, og havniveauet steg betragteligt. Fund af køkkenmøddinger fra slutningen af ældre stenalder viser, at østers nu blev en vigtig næringskilde. Fra samme tid findes også spor af gravlæggelser, der vidner om respekten for de døde.

Med agerbrugets indførelse for ca. 6.000 år siden blev den tidlige bondebefolkning mere bofast, og den begyndte snart at opføre storstensgrave som jættestuen Birkehøj. Bronzealderen træder i dag tydeligt frem i landskabet i kraft af de mange gravhøje. Bopladser er også fundet flere steder, men det er dog nationalklenodiet Solvognen, der blev ofret i Trundholm Mose ca. 1350 f. Kr., der især påkalder sig opmærksomhed.

Der er fundet bopladser fra ældre jernalder flere steder i området. Herudover er der ved Stubberup fundet en anløbsplads anlagt i yngre jernalder, men ellers ser det ud til, at kystområderne affolkedes på denne tid.

Bebyggelsen i middelalderen var koncentreret inde i landet; af frygt for angreb fra søsiden fra bl.a. venderne undgik man at bosætte sig i de udsatte områder. Da venderfaren var ovre omkring år 1200, blev der ryddet skov og anlagt landsbyer i kystområderne. De mange nye udflytterbebyggelser skal også ses i sammenhæng med en befolkningsvækst i senmiddelalderen. I området lå Isøre Ting, hvor ledingsflåden samledes, og der afholdtes kongevalg. Fra begyndelsen af 1300-tallet kendes Nykøbing S, der forblev en af de mindste købstæder i landet. Den reelle magtfaktor i området var bispeborgen Dragsholm.

Befolkningsmæssigt oplevede området i 1600-tallet stagnation, undertiden tilmed tilbagegang; i løbet af 1700-tallet kom der igen vækst. Den nordlige del af kommuneområdet blev fra 1500-tallet ramt af sandflugt, der vedblev at plage området til ind i 1800-tallet. Udskiftningen af landsbyerne fandt sted i perioden ca. 1780‑1820.

I 1808 blev der udkæmpet et søslag ved Sjællands Odde mellem et dansk orlogsskib og flere engelske skibe, som endte med, at danskerne overgav sig; blandt de omkomne var søofficer Peter Willemoes.

I 1800-tallet påbegyndtes store landindvindingsprojekter med inddæmningen og afvandingen af først Sidinge Fjord fra 1841 og siden Lammefjord fra 1873. De inddæmmede områder gav nye muligheder for bosættelse og landbrug. I 1899 blev Odsherreds Jernbane ført over det tørlagte landområde som supplement til gods- og persontransporten, der hidtil primært havde foregået over Isefjord. Mulighederne for at anlægge nye mindre landbrug i området betød, at befolkningstallet voksede i begyndelsen af 1900-tallet. Herefter skete væksten primært i byerne, hvor der i midten af 1900-tallet blev etableret flere store industrivirksomheder. Fra 1930’erne blev der anlagt teltpladser langs kysten, og med etableringen af sommerhusområder i anden halvdel af 1900-tallet kom turisme for alvor til at spille en rolle for området. Sammen med færgeoverfarten fra Odden Færgehavn til Jylland, der blev etableret i 1966, betød de mange feriegæster, at vejstrækninger igennem kommunen var stærkt trafikerede. Om end antallet af beskæftigede inden for landbruget faldt i slutningen af 1900-tallet, var det fortsat et vigtigt erhverv.

Læs videre om

Byerne

Befolkning og areal i Odsherred Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).

.

Odsherred Kommune har 24 byer med mindst 200 indbyggere. Syv af dem har over 1.000 indbyggere, og her bor knap halvdelen af kommunens befolkning. I de 17 småbyer bor 19 %, og resten finder man i kommunens landdistrikter. Odsherreds Jernbane fra 1899 forbinder de to gamle søkøbstæder Nykøbing S og Holbæk, men også en række byer og landsbyer på vej op gennem halvøen. En del af disse fik betydelig vækst som lokale industri- og markedscentre; det gælder Hørve, Asnæs, Vig og Højby, mens Fårevejle Stationsby opstod som pionerby midt i den drænede Lammefjord. Som hovedbyer har kommunen udpeget Nykøbing S, Asnæs og Vig. Asnæs har uddannelser og stor detailhandel. Nykøbing S er kommunens største og turistmæssigt mest attraktive by, men den ligger ikke centralt. Kommunens administration ligger i Højby. Vig er noget mindre end Hørve, men den ligger, hvor motortrafikvejen til Odden Færgehavn krydser banen og den ældre landevej op til Nykøbing S. Turistcenteret Rørvig har færgeforbindelse til Hundested i Halsnæs Kommune.

Odsherred har langt flere sommerhuse end nogen anden dansk kommune; de optager et bredt bælte langs Kattegat og Sejerø Bugt, og deres beboere opretholder en livlig handelsog servicesektor i sæsonen.

Læs videre om

Kultur

Jesper Christiansens udstilling i 2020 på Odsherreds Kunstmuseum med titlen »De fire årstider« skildrede det område, hvor han har boet og arbejdet i flere år. Billederne samler hele hans verden fra husets indre til udsigten og den kunst, litteratur og musik, han er inspireret af, som her i maleriet Longtemps fra 2020.

.

Odsherred Kommunes lange kystlinje og varierede landskab er af forfatteren Henrik Pontoppidan blevet beskrevet som »et Ørkenlandskab af en Storladenhed, som der knap findes Mage til paa den jyske Vestkyst«. Området har da også gennem mange år tiltrukket udøvende kunstnere og skabt et kulturliv så mangfoldigt som landskabet.

Allerede Saxo beskrev, at konger blev kåret i det område, der i dag kendes som Rørvig. Nogle af landets største og ældste borganlæg ligger i kommunen, herunder Dragsholm, hvis ældste dele er fra ca. år 1200.

Et langt senere bygningsværk er Vallekilde Højskole, som blev indviet i 1865, og som i hhv. 1884 og 1907 blev udvidet med gymnastikhus og en stor udbygning af hovedhuset, begge tegnet af Martin Nyrop og Andreas Bentsen. Nyrop var blot én blandt flere arkitekter, der fra slutningen af 1800-tallet begyndte at tegne og bygge sommerhuse i området, senere er arkitekter som Arne Jacobsen og Hanne Kjærholm blevet føjet til listen. Deres sommerhuse, de mange landliggere og landets første ferieby fra 1935 har bidraget til, at Odsherred Kommune i dag er Danmarks største sommerhuskommune. Odsherreds Museum på herregården Annebjerg har fokus på kyst og fritidskulturen samt oldtiden.

En lang række billedkunstnere slog sig ned i kommunen fra begyndelsen af 1930’erne, bl.a. Sigurd og Agnete Swane, der byggede deres kombinerede hjem og atelier, Malergården, i Plejerup. Malergården har siden 2005 været åben for publikum. Den kunstnerkoloni, man kender som Odsherredsmalerne, slog sig ned i samme periode. De var ligesom guldaldermaleren J.Th. Lundbye 100 år tidligere tiltrukket af lyset, vandet og de bakkede landskaber. Mange af deres figurative malerier kan ses i det statsanerkendte Museum Vestsjællands afdeling i Asnæs, Odsherreds Kunstmuseum. Syd for Nykøbing S ligger to andre udstillingssteder: Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum, der formidler psykiatriens historie gennem næsten 100 år, og det fondsdrevne Hempel Glasmuseum.

Midt i Nykøbing S ligger Odsherred Teater, der siden 2007 har været egnsteater i både Odsherred og Kalundborg Kommuner. Teateret viser både egenproducerede og købte opsætninger og sikrer sammen med den professionelle Dragsholm Revyen, der dog lukkede i 2021, amatørrevyen Vig Revyen og børne- og ungeteateret Teater BorderLine bredden i kommunens teaterliv.

Sommerlandets mange gæster har også rig mulighed for musikoplevelser; flere festivaler afholdes hen over sommeren, fx Vig Festival og den frivilligt drevne Odsherreds Kammermusikfestival. Koncertmulighederne fortsætter året igennem med et bredt repertoire, bl.a. i kommunens 16 kirker, fra Odsherred Kirkemusikfestival over Honky Tonk Musikfest til kommunens ikke mindre end 16 amatørkor.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Fiskerhuse og ruser på Rørvig Havn. Kommunens tre havne, Nykøbing Sjælland Havn, Odden Havn og Rørvig Havn, fungerer som indgang til Geopark Odsherred fra vandsiden. Kommunen er populær blandt lystfiskere. Det kommercielle fiskeri er stort set ophørt.

.

Trundholm og Nykøbing-Rørvig Kommuner var oplagte fusionspartnere på det nordvestlige Sjælland, da vedtagelsen af Strukturreformen i 2004 satte gang i forhandlinger om sammenlægninger. I Dragsholm Kommune mod syd var Holbæk Kommune et alternativ, men med et snævert flertal valgte byrådet fusionen med de to nordlige naboer. Dermed blev Odsherred Kommune pr. 1. januar 2007 en realitet.

Det blev Danmarks største sommerhuskommune, der fra sin dannelse havde over 23.500 fritidshuse, og udvikling af turismen kom de følgende år til at præge kommunens planer. Centralt stod indsatsen for at få gjort Odsherred til en geopark under UNESCO. Det lykkedes i 2015.

Satsningen på at være et stort fritidsområde på Sjælland fik uventet hjælp i 2020, da coronapandemien medførte, at både udlejning og salg af sommerhuse til danskere slog alle tidligere rekorder. Langs kysten mod Kattegat og langs Sejerø Bugt dominerer de store sommerhusområder. Kommunen har ikke et naturligt bymæssigt centrum. Rådhuset ligger i Højby i den gamle Trundholm Kommune, fordi det var det mest centrale af de tre oprindelige rådhuse.

Den nye kommune har siden sin dannelse haft borgmestre fra Socialdemokratiet. Uddannelses- og indkomstniveauerne hører til i den laveste tredjedel blandt kommunerne i Region Sjælland.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner