Det smalle udløb fra lagunesøerne i barrierekysten Korevle udnyttes som en kærkommen ankerplads af en af områdets fritidsfiskere. Bag klitterne ligger store, lysåbne strandenge, der siden 2010 har været afgræsset af det hårdføre gallowaykvæg. Selv om det virker nærliggende, kommer navnet Korevle dog ikke af områdets store græssere. Barrierekysten har derimod navn efter den nærliggende Ellinge Kohave, der tidligere tjente som græsningsareal for herregården Ellingegård.
.

Ud mod Sejerø Bugt ligger barrierekysten Korevle med bagvedliggende strandsøer og laguner. Den nuværende barrierekyst er ca. 100 år gammel og opstod som en oddedannelse i forbindelse med stormfloden i 1902. I de efterfølgende årtier voksede barriereøer ud fra nord og syd, og imellem dem opstod der fire mindre øer adskilt af smalle, lavvandede løb. Øerne er i dag vokset næsten sammen, og den bagvedliggende lagune har kun udløb til Sejerø Bugt ved Ellinge Lyng.

Bortset fra klitterne ud mod havet dækkes det meste af Korevle af strandenge. I hhv. nord og syd samt på Ellinge Lyng er der også en smule hede. Omkring lagunerne er der udbredte rørskove, og for bl.a. at holde tagrørene i ave afgræsses dele af området af kvæg.

De åbne strandenge er voksested for arter som strandkogleaks, alm. salturt, strandasters, lægekokleare og strandmalurt, mens man i de tørrere dele af området samt på hederne kan finde bl.a. hedelyng, gul evighedsblomst og nikkende kobjælde.

Området har et meget rigt fugleliv, og ved Korevle er der iagttaget ca. 220 forskellige fuglearter. De omfatter bl.a. et stort antal trækfugle, som hvert forår og efterår passerer området på deres vej mellem ynglepladserne i nord og vinterkvartererne i syd. Derudover yngler bl.a. knopsvane, gravand, rødben, vibe og sortstrubet bynkefugl i det kystnære vådområde.

Strækningen fra Gudmindrup Strand til Vig Lyng blev fredet i 1968, mens Høve Strand og strækningen op til Høve Skov blev fredet i 1985. Dertil kommer Ellinge Lyng, som blev fredet i 1997. Korevle er desuden udpeget som både habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområde.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster