Arealanvendelsen i procent i Odsherred Kommune og landet som helhed i 2015 baseret på topografiske kort.
.
Arealanvendelsen i Odsherred Kommune i hhv. 1771 og 2020 viser de markante forandringer, som landskabet har gennemgået. Særlig iøjnefaldende er de store inddæmninger ved Sidinge Fjord og Lammefjord, der omdannede vanddækket fjordbund til frugtbart landbrugsland. Arealet med bebyggelse og infrastruktur er også steget betydeligt i perioden, hvilket især skyldes de store sommerhusområder, som er opstået langs kysten. Bemærk, at kortet fra 1771 kun viser købstaden Nykøbing S og ikke landsbyerne.
.

Odsherred Kommune har et meget varieret landskab med markante bakkedrag, inddæmmede fjordområder, moser og et væld af kystdannelser samt populære badestrande, klitter og lysåbne strandenge. Ud over den kendte produktion af grøntsager på den inddæmmede Lammefjord rummer kommunen stort set alle former for landbrug. Sammen med gartneri og frugtavl udgør landbruget den dominerende arealanvendelse og dækker i dag ca. 56 % af kommunens areal.

Derudover er kommunen et yderst populært feriemål, og især langs Sejerø Bugt samt på nordkysten og ved Sjællands Odde præges landskabet af vidtstrakte sommerhusområder. De mange ferieboliger giver kommunen en andel af bebyggelse og infrastruktur på ca. 23 %, hvilket er langt over landsgennemsnittet.

Kulturlandskabets udvikling

Siden oldtiden har menneskene sat deres spor i den kystrige kommune, og især fra stenalderen er der gjort mange fund. Ved middelalderens begyndelse blev der opført omkring ti sognekirker. Derefter fulgte Nykøbing Kirke samt Odden Kirke fra 1300-tallet.

Roskildebispen ejede mange af områdets fæstegårde og administrerede dem fra Dragsholm. I 1536 kom herregården ind under kronen, der i 1664 lod den overgå til rentemester Henrik Müller, hvorved den blev privatiseret. I 1694 blev godset overtaget af slægten Adeler, som 1785‑1921 etablerede baroniet Adelersborg. Voldstederne Næsholm og Borren vidner også om, at der var enkelte private godser.

Det meste af området hørte til den frugtbare agerbygd, om end både Højby, Nykøbing og Rørvig Sogne må henregnes til skov- og overdrevsbygden. Langt hovedparten af de mange store landsbyer havde trevangsbrug. Der var dog også landsbyer med alsædebrug. Det gjaldt skovlandsbyerne Unnerup og Ulkerup i Egebjerg Sogn samt tre kystnære landsbyer i Højby Sogn, hvor det intensive jordbrug bl.a. kunne kombineres med fiskeri. I 1682 var ca. 40 % af arealet opdyrket, mens skove og vådområder omkring år 1800 kun dækkede hhv. ca. 5 % og ca. 7 %. Resten var uopdyrkede græsningsarealer.

På nordkysten var der store problemer med sandflugt, hvilket bl.a. førte til anlæggelsen af plantager, der kunne bremse flyvesandet. De største forandringer i landskabet skete dog ved inddæmningerne af især Sidinge Fjord i 1842 og Lammefjord 1873‑74. Dertil kom bl.a. Klintsø, som blev afvandet i 1856, og Ringholm, der blev tørlagt i 1869.

I 1881 var 70 % af området under opdyrkning, mens andelene af skov og eng stort set var uændrede. En jernbane forbandt Nykøbing S med Holbæk i 1899, og fra 1919 blev der etableret en forbindelse fra Hørve til Værslev, som dog blev nedlagt igen i 1956. Bemærkelsesværdig er især Fårevejle Station, som blev anlagt på Mellemø i den nu tørlagte del af Lammefjord. I 1930’erne blev Dragsholm udstykket til statshusmandsbrug, heriblandt til 21 brug ved Vindekilde.

Sommerhuse begyndte at dukke op langs Sejerø Bugt og ved Rørvig i mellemkrigstiden, og efter 1950 spredte de sig til Kattegatkysten og op langs nordsiden af Lammefjord. Den betydelige ekspansion af ferieboliger bidrog bl.a. til, at andelen af landbrug omkring 1950 var faldet til ca. 65 %.

Udnyttelsen af landskabet i dag

I dag har Odsherred Kommune en meget stor andel med bebyggelse og anden infrastruktur, som tilsammen dækker ca. 23 % af kommunens areal mod et landsgennemsnit på ca. 13 %. Størstedelen af det bebyggede areal udgøres af de vidtstrakte sommerhusområder, som præger landskaberne ud mod bl.a. Sejerø Bugt samt langs nordkysten og på Sjællands Odde, hvor andelen af bebyggelse og anden infrastruktur i selv landsogne som Odden, Højby og Lumsås når op på hhv. 40 %, 36 % og 29 %. Dertil kommer en række bysamfund som Asnæs, Hørve, Fårevejle Kirkeby, Fårevejle Stationsby, Vig og Højby med tilhørende industri, jernbaner og veje samt havneanlæg og marinaer som på Sjællands Odde og i Nykøbing S.

En væsentlig del af de store feriehusområder dækkes af træbeplantninger, og hvis de regnes som skov, får kommunen et skovareal, som ligger over ikke bare de registrerede ca. 13 %, men også overstiger landsgennemsnittet. Derudover har kommunen et rigt og varieret kystlandskab med mange former for både våde og tørre naturtyper samt væsentlige områder med landbrug, gartneri og frugtavl, som tilsammen dækker ca. 56 % af arealet. De største landbrugsarealer findes i Hørve, Vallekilde, Grevinge og Asnæs Sogne, hvor opdyrkningsgraden ligger på hhv. 81 %, 73 %, 67 % og 67 %. For danske forhold er andelen med gartneri og frugtavl også ganske betydelig, især i Vallekilde, Lumsås og Odden Sogne, hvor det udgør hhv. 8 %, 4 % og 3 % af arealet.

Kommunen er særligt kendt for sine grøntsager, hvis vækst favoriseres ved omsætningen af den såkaldte gytje, dvs. gamle dyndaflejringer på de inddæmmede fjordbunde. Det udmønter sig bl.a. i gulerødderne fra Lammefjord, som i dag har et af de få registrerede danske geografiske oprindelsesmærker. Samtidig betyder det, at selv om der tidligere blev produceret flere forskellige afgrøder som tulipanløg, asparges og blomstrende frøplanter, og at konkurrencen fra andre egne er blevet hårdere, så er værdien af grøntsagsproduktion stadig stor. Det milde kystklima har desuden dannet grobund for andre højværdiprodukter fra gartneri og frugtavl, og enkelte steder er der endda etableret vingårde.

Samlet set er korn dog stadig den dominerende afgrøde, som dækker ca. 57 % af landbrugsarealet. Heraf udnyttes størstedelen af produktionen til foder i egnens betydelige svinebesætninger. Arealerne med både sukkerroer og foderroer er derimod forsvundet, hvilket skyldes en generelt vigende produktion af foderafgrøder over de seneste årtier i takt med et betydeligt fald i kvægproduktionen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturlandskaber